nieuws

Welke speerpunten zetten onderlinge verzekeraars in om hun marktpositie te verbeteren?

Branche 1026

Het Verbond van Verzekeraars vroeg zich af hoe de markt van de onderlinge verzekeraars eruit ziet en hoe deze markt zich tot 2025 ontwikkelt. Een onderzoek dat het Verbond liet uitvoeren door Stichting Economisch Onderzoek (SEO) zou de mogelijke de toekomstscenario’s van de onderlinge verzekeraars helder moeten krijgen. Gisteren publiceerde het Verbond een longread over dit onderzoek en over de uitkomsten van twee grote bijeenkomsten van het Platform Onderlinge Verzekeraars (POV). Hoe zijn zij tot hun speerpunten gekomen en wat zijn de volgende stappen? Vooral de ontwikkeling van peer-to-peer netwerken als Peerby en Snappcar creëert volgens de longread ruimte voor nieuwe vormen van solidariteit.

Welke speerpunten zetten onderlinge verzekeraars in om hun marktpositie te verbeteren?

Afgelopen juli publiceerde het Verbond al een Strategische Agenda die is gebaseerd op het SEO-onderzoek. SEO onderzocht de sterke en zwakke punten van onderlingen in relatie tot de kansen en bedreigingen voor de sector. Het rapport van SEO, met de titel De 0nderlinge verzekeraar in 2025, beschrijft hoe de markt van onderlinge verzekeraars er vorig jaar uitzag en hoe de markt zich volgens SEO tot 2025 ontwikkelt. Wat waren de sterke punten? Kwaliteit van dienstverlening, solidariteit en een stabiele basis, doordat er geen winstoogmerk is.

Zwakke punten

Het SEO-rapport benoemde als zwakke punten: schaalgrootte, zichtbaarheid (onderlingen zijn minder zichtbaar dan hun concurrenten) en te weinig aandacht voor innovatie. De zwakke punten boden volgens het onderzoek ook weer kansen. Die kansen werden aangemerkt als: “Vooral de ontwikkeling van peer-to-peer netwerken als Peerby en Snappcar creëren ruimte voor nieuwe vormen van solidariteit. Een kans voor onderlingen, omdat samen delen en solidariteit goed aansluiten bij het onderlinge gedachtegoed”, zo meldt SEO in het rapport.

Bedreigingen en mogelijke toekomstscenario’s

Daar tegenover staan volgens het onderzoek bedreigingen, waaronder de trend naar schaalvergroting, de afname van loyaliteit van klanten en de hogere administratieve lasten die vooral voor kleine verzekeraars een bedreiging vormen. Er werden 4 mogelijke toekomstscenario’s geschetst:

1. Gouden Groei: de vraag naar producten groeit, er is sprake van hoge economische groei en technologische ontwikkeling. Daarnaast neemt de waardering voor onderlingen toe, net als de behoefte aan persoonlijk advies en kleinschaligheid. Een droomscenario dus eigenlijk.

2. Sluipende stilstand: de verzekeringsmarkt groeit, maar onderlinge verzekeraars blijven stilstaan. Zij slagen er niet in om de waarde van het onderlinge gedachtegoed uit te dragen.

3. Verenigd Vooruit: ondanks een toenemende regeldruk en sterke concurrentie slagen onderlingen erin hun marktpositie te behouden, door de handen ineen te slaan.

4. Onderlinge ondergang: de regulering maakt het voortbestaan voor een onderlinge steeds lastiger en een aantal redt het dan ook niet.

De onderlinge verzekeraars kozen voor het scenario Verenigd Vooruit zo bleek uit de strategische agenda. De agenda richt zich op innovatie, promotie, samenwerking en digitalisering.

Vijf voor twaalf

Als onderdeel van de bijeenkomsten sloegen de bestuurders en commissarissen in groepjes aan het brainstormen over hoe onderlinge en coöperatieve verzekeraars kunnen samenwerken om hun positie te versterken. “Wat is uw algemene indruk van het rapport?”, werd tijdens één van de POV bijeenkomsten gevraagd. 70 procent gaf aan het een prima studie te vinden die een goede basis voor de toekomst vormt. “Het maakt duidelijk: jongens: het is vijf voor twaalf”, lichtte een deelnemer zijn keuze toe. “Een uitstekend verhaal om een goede discussie in eigen huis mee te voeren”, vond een ander. 77 procent vond volgens de longread dat van de vier geschetste scenario’s Verenigd Vooruit het meest aannemelijk is. “Dat scenario houdt er rekening mee dat de markt niet heel hard gaat groeien, maar het is wel ingestoken vanuit positiviteit”, betoogde iemand. “Samenwerking is een hoofdonderdeel van dit scenario. Feit is dat nieuwe kapitaaleisen, toezicht en regelgeving een beroep doen op het verandervermogen van de onderlinge en coöperatieve verzekeraars. Door op zoek te gaan naar synergie kan de lastendruk worden verminderd”, zo staat in de longread.

Taskforces

Wat hebben de onderlinge verzekeraars inmiddels opgezet om het nieuwe scenario te bewerkstelligen? Er zijn twee taskforces opgezet om het gedachtegoed verder uit te zetten. “De Taskforce Promotie richt zich op het definiëren en moderniseren van het gedachtegoed van onderlinge verzekeraars. Er wordt aansluiting gezocht bij de moderne solidariteit. Deze Taskforce onderzoekt onder andere het nut en de noodzaak van een website. Deze website heeft als doel meer bekendheid voor het onderlinge gedachtegoed te genereren.”

Blockchain

“Hoe zouden onderlingen kunnen samenwerken om meer te innoveren?” is een vraag die gesteld wordt in de longread. Gezamelijk toepassingen bedenken voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van blockchain werd geopperd. Een innovatie-dashboard was een ander idee.

Reageer op dit artikel