nieuws

Ministerie oogst veel kritiek op wetsvoorstel toezichtkosten

Branche 1158

Niet alleen het Verbond van Verzekeraars ook andere brancheorganisaties uit de financiële sector zijn kritisch over de voorgestelde herziening van de Wet bekostiging financieel toezicht. Dat blijkt uit hun reacties op de internetconsultatie van het ministerie. De kritiek richt zich vooral op twee punten. De overheid moet meebetalen aan toezicht, omdat dat een algemeen belang dient. En het in de schatkist laten vloeien van boete-inkomsten boven de €2,5 miljoen is onterecht.

Ministerie oogst veel kritiek op wetsvoorstel toezichtkosten

Het Verbond van Verzekeraars plaatste gisteren al kritische kanttekeningen bij de plannen van minister Dijsselbloem van Financiën. Uit de reacties van andere brancheverenigingen op de internetconsultatie van het ministerie valt op te maken dat het Verbond veel bijval krijgt. Ook deze partijen pleiten veelal voor een overheidsbijdrage aan het toezicht.

Algemene middelen

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD) schrijft dat de minister ten onrechte kritiek van de Raad van State heeft genegeerd. De Raad van State oordeelde drie jaar geleden dat toezicht in de eerste plaats gebeurt vanuit een algemeen belang. Dat betekent dat de overheid daar uit de algemene middelen aan zou moeten meebetalen. Volgens de OvFD wordt in veel andere landen toezicht nog wel (deels) uit algemene middelen betaald. Dat moet in Nederland ook weer gebeuren, vindt de belangenbehartiger van financieel dienstverleners.

Prikkel om kosten in bedwang te houden

Onder andere ook de Pensioenfederatie, de VV&A (Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs) en de SRA (branchevereniging van accountants en advieskantoren) wijzen op het algemeen belang van toezicht op de financiële sector. Zij willen eveneens een terugkeer van de overheidsbijdrage. Volgens de Pensioenfederatie waarborgt dit bovendien het parlementair toezicht op stijging van de toezichtkosten. “Herintroductie van de financiële prikkel voor de overheid om kosten te beteugelen door het toezicht actief te toetsen op doelmatigheid zou wat ons betreft wenselijk zijn”, aldus de reactie van de Pensioenfederatie.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is in dit verband minder uitgesproken. Wel vindt de NVB dat de reikwijdte van de toezichtkosten te ruim is geformuleerd in het wetsvoorstel. De banken willen dat er extra uitzonderingen komen voor kosten “die ten principale behoren tot het overheidsdomein”. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor toezicht op toezicht en het opstellen van regelgeving.

Surplus naar de markt

Het Verbond van Verzekeraars treft ook veel medestanders om het plafond van €2,5 miljoen te schrappen. Nu worden inkomsten uit boetes tot dit bedrag verrekend met de kosten voor toezicht. Alles daarboven belandt in de schatkist. Volgens de SRA hoort “bij een principiële keuze voor doorberekening aan de markt in het geval van een positief saldo, ook een principiële keuze [..] om het surplus terug te geven aan de gebruiker, de markt”.

Grens naar €10 miljoen

Ook de OvFD en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) pleiten net als het Verbond voor de afschaffing van het verrekeningsplafond. De VFN oppert om de grens eventueel te verhogen, iets dat de VV&A en beleggersvereniging VEB eveneens voorstellen. Zij denken aan een drempel van €10 miljoen. Voor alle boete-inkomsten daarboven zou nog steeds minimaal de helft moeten worden aangewend om het toezicht te bekostigen.

Illegale partijen betalen eigen opsporing

De VV&A doet bovendien een suggestie aan het ministerie om de toezichtkosten eerlijker te verdelen. De vermogensbeheerders vinden dat illegale partijen moeten betalen voor hun eigen opsporing. “Opsporing van illegale marktpartijen alsmede de daarmee samenhangende handhavingsmaatregelen is een structureel onderdeel van het toezicht dat uitgeoefend dient te worden. De kosten hiervan worden nu volledig gedragen door legaal opererende marktpartijen”, schrijft de VV&A. “VV&A is van oordeel dat de kosten die gemoeid zijn met de opsporing van illegaal opererende partijen ook zoveel mogelijk ten laste van deze illegale partijen dienen te komen. Illegale partijen dragen anders niet bij aan de bekostiging van het financieel toezicht terwijl zij wel voor eigen winstbejag op de financiële markten opereren.”

Reageer op dit artikel