nieuws

Winst- en premiegroei voor Bovemij

Branche 661

Bovemij heeft over 2016 een winst van € 13,2 mln geboekt, 11% meer dan in 2015 (€ 11,9 mln). De verzekeraar van brancheorganisatie Bovag zag ook de premieopzet plussen, van € 309,5 mln in 2015 naar € 335,6 mln vorig jaar (+8,4%).

Winst- en premiegroei voor Bovemij

Het financieringsbedrijf groeide in 2016 nog sterker met circa 50%. Eind 2016 bedroeg het bedrag van de uitgezette financieringen in totaal € 127,6 miljoen (2015: € 85 miljoen).

Grootste stormschade

De nettoschadelast is met 67,9% lager dan in 2015 (69,5%). Dit is een positieve ontwikkeling ten opzichte van de stijgende trend die zich in 2012 inzette. Bovemij kreeg in 2016 echter te maken met zowel de grootste brandschade als de grootste stormschade uit haar historie. De nettoschadelast en daarmee het effect op het resultaat van 2016 van deze schaden was weliswaar aanzienlijk, maar bleef beperkt doordat het grootste deel van deze schaden voor rekening kwam van de herverzekeraars.

Samenstelling resultaat

Het resultaat voor belastingen steeg ten opzichte van 2015 met € 2 miljoen tot € 17,5 miljoen. De samenstelling van het resultaat wijzigde in positieve zin door een sterk verbeterd technisch resultaat uit verzekeringen. Het technisch resultaat bedroeg in 2016 door de lagere (netto)schadelast € 8,9 miljoen en kwam daarmee fors hoger uit dan over 2015 (€ 3,5 miljoen).

Uitkering dividend

30% van de nettowinst van Bovemij wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. In totaal keert Bovemij over 2016 € 4,0 miljoen aan dividend uit aan BOVAG en de certificaathouders(2015: € 3,6 miljoen).

Balans en solvabiliteit

Het balanstotaal steeg in 2016 met 12,7% naar € 579,9 miljoen (2015: € 514,5 miljoen). Deze stijging is vooral het gevolg van de groei van de uitstaande financieringen. De solvabiliteit van Bovemij, uitgedrukt als percentage van het beschikbare eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, is ultimo 2016 uitgekomen op 185% (2015: 189%). Ondanks de forse groei van de onderneming bleef de solvabiliteit daarmee ruim toereikend.

Reageer op dit artikel