nieuws

Toezichtsagenda AFM: Verkleinen risico’s, versterken toezicht en vergroten effectiviteit

Branche 2107

In 2017 moeten alle rentekredieten waarop nauwelijks wordt afgelost, zijn omgezet in een lening waarop wel wordt afgelost. Toezichthouder AFM ziet dit als onderdeel van haar prioriteiten in haar toezichtsagenda voor 2017. Ook wil de AFM dat hypotheekaanbieders consumenten met een aflossingsvrije hypotheek actief gaan benaderen.

Toezichtsagenda AFM: Verkleinen risico’s, versterken toezicht en vergroten effectiviteit

In de Agenda 2017 signaleert de AFM de belangrijke risico’s en doet ze haar toezichtsaanpak uit de doeken. Daarbij hanteert de toezichthouder drie prioriteiten: het verkleinen van risico’s, het versterken en het vernieuwen toezicht en het vergroten van de de effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van eigen organisatie. Ten aanzien van het het verkleinen van de risico’s voor consumenten wijst de AFM op het reclameverbod voor schadelijke producten als flitskrediet dat er dit jaar moet komen. Ook stelt de toezichthouder haar activiteiten voort te zetten die gericht zijn op het oplossen van de problematiek met rentekredieten waarop nauwelijks wordt afgelost. “In 2017 moeten al deze kredieten zijn omgezet in een lening waarop wél wordt afgelost. Hiermee blijft overkreditering een belangrijk speerpunt.”

Kwetsbare groepen met aflossingsvrije hypotheek

Daarnaast wil de AFM voorkomen dat huizenbezitters met problematische hypothecaire leningen aan het einde van de looptijd met een schuld blijven zitten. “Het gaat dan om bepaalde kwetsbare groepen met aflossingsvrije hypotheken of beleggingshypotheken die onvoldoende renderen. Hypotheekaanbieders moeten deze klanten actief gaan benaderen en helpen om alternatieven te vinden.”

Onderzoek kwaliteit pensioenadvies

De AFM gaat dit jaar ook specifiek onderzoek doen naar de kwaliteit van advisering door pensioenadviseurs. De AFM toezichthouder zegt zich daarbij sterk te maken voor realistische en begrijpelijke pensioencommunicatie, met name voor groepen die kwetsbaar zijn, zoals zzp’ers en gescheiden mensen. “De lage rente drukt ook op de dekkingsgraad van pensioenfondsen, waardoor veel consumenten minder pensioen opbouwen dan ze verwachten en nodig hebben. De AFM ziet dit als een zorgelijke ontwikkeling. De AFM wil dat pensioenfondsen en adviseurs hun klanten voorzien van een duidelijk en eerlijk handelingsperspectief, zodat zij tijdig op mogelijke toekomstige problemen kunnen anticiperen.”

Zorgplicht voor online aanbieders

Merel van Vroonhoven, voorzitter van de AFM, stelt in een toelichting op de agenda niet alleen maar heil te zien van technologische ontwikkelingen. “Technologie creëert kansen en is noodzakelijk voor economische groei. Maar het brengt ook risico’s met zich mee omdat steeds meer financiële diensten online worden aangeboden. Hierdoor kunnen consumenten gemakkelijk en snel beslissingen nemen zonder altijd goed de consequenties van hun handelen te overzien. Van groot belang is daarom dat online aanbieders de zorgplicht waarborgen. Daar zien wij scherp op toe. Een belangrijk instrument is de zogenoemde regulatory sandbox als onderdeel van de InnovationHub die de AFM samen met DNB heeft opgezet. Hier biedt de AFM ondersteuning en ruimte aan innoverende marktpartijen zodat zij innovaties ontwikkelen in het belang van de klant. Hiermee willen wij de problemen vóór zijn en financieel leed voorkomen.”

Verantwoording over keuzes

De toezichthouder beschouwt het ook als haar prioriteiten om te investeren in het versterken en vernieuwen van toezicht en het vergroten van effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van de eigen organisatie. “Ook in 2017 zetten we in op het vergroten van de effectiviteit, efficiëntie en wendbaarheid van onze organisatie en medewerkers. Daarbij wordt de focus gelegd op de versterking van de besturing van de organisatie, verdere professionalisering van de bedrijfsvoering en verantwoording over welke keuzes we maken bij de inzet van onze toezichtcapaciteit.”

Reageer op dit artikel