nieuws

Minister prijst preventieve werking algemene zorgplicht

Branche 1147

Sinds 2014 staat de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners in de wet. De AFM heeft er echter nog geen een keer formeel op gehandhaafd. Toch vindt minister Dijsselbloem de bepaling nuttig. Er gaat een preventieve werking van uit. Dat schrijft hij naar aanleiding van vragen van de Eerste Kamer.

Minister prijst preventieve werking algemene zorgplicht

Leden van de fracties van D66 en PvdA stelden vragen aan de minister naar aanleiding van de eerdere evaluatie van de algemene zorgplicht. De algemene zorgplicht is zoals bekend ingevoerd als een vangnetbepaling; wanneer specifieke regels ontbreken maar er wel sprake is van een evidente misstand kan de AFM toch ingrijpen. Ook is met de invoering bedoeld bij te dragen aan de ‘beoogde cultuuromslag’ in de financiële sector.

Preventieve werking

De AFM heeft tot op heden nog niet formeel gehandhaafd op grond van de algemene zorgplicht. De Kamerleden vragen zich af hoe dat zit. Volgens de minister is de norm nuttig. “Dat de AFM in de drie jaar waarin de algemene zorgplicht bestaat nog niet tot handhaving is overgegaan doet mijns inziens geen afbreuk aan de doeltreffendheid c.q. positieve werking van artikel 4:24a Wft. Van de enkele mogelijkheid dat de AFM tot handhaving kan overgaan, kan een preventieve werking uitgaan. Zo heeft een enkele belanghebbende tijdens de evaluatie aangegeven dat intern wel eens -onder verwijzing naar artikel 4:24a Wft- op de rem is getrapt bij het ontwikkelen van beleid waarbij de vraag gesteld zou kunnen worden of dit – kort gezegd – geen afbreuk zou doen aan het belang van de klant.”

Afvinkcultuur

De Kamerleden willen ook weten hoe het inmiddels staat met de gewenste cultuur in de financiële sector. Dijsselbloem schrijft: “Tijdens de evaluatie van de algemene zorgplicht in de Wft kende het merendeel van de gesproken belanghebbenden een positieve werking aan de invoering van de algemene zorgplicht toe: deze belanghebbenden onderschreven dat de introductie van de algemene zorgplicht in artikel 4:24a Wft heeft geleid tot meer bewustwording over c.q. meer bewustzijn van het borgen van het klantbelang en het belang van cultuurverandering binnen de onderneming. Van de algemene zorgplicht zou een disciplinerende werking uitgaan en deze norm zou bijdragen aan het tegengaan van een afvinkcultuur, aldus deze belanghebbenden. De financiële sector heeft naar mijn oordeel echter nog werk te verrichten om de dienstbaarheid richting klanten te vergroten. Dit betekent dat financiële dienstverleners niet enkel controleren of alle specifieke voorschriften zijn nageleefd, maar ook in breder verband kijken of de dienstverlening de belangen van de klant op zorgvuldige wijze in acht neemt.”

De minister kondigde eerder al aan dat een volgende evaluatie van de algemene zorgplicht uiterlijk op 1 januari 2022 moet zijn afgerond.

Reageer op dit artikel