nieuws

Consultatie over premierestitutie bij verzwijging

Branche 1613

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is een internetconsultatie gestart over een wetsvoorstel waarmee verzekerden die bij het sluiten van een verzekering niet bewust de mededelingsplicht hebben geschonden, recht krijgen op premieteruggave.

Consultatie over premierestitutie bij verzwijging

De consultatie loopt tot 10 mei. De regering beoogt met de wijziging de positie van verzekeringnemer te verbeteren die te goeder trouw de wettelijke mededelingsplicht hebben geschonden. “Het voorstel leidt ertoe dat de verzekeraar de ontvangen premies dient terug te betalen aan de verzekeringnemer, indien de verzekeraar zich op het standpunt stelt dat hij de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zou hebben gesloten.”

Voorbeeld AOV

Het ministerie noemt in de toelichting het voorbeeld van een timmerman die bij het aangaan van een AOV vergeet een bezoek aan de huisarts te melden vanwege onder meer rugklachten. Nu geldt in de wet (artikel 7: 930 BW) dat de verzekeraar moet uitkeren als de verzwegen feiten niet van belang zijn voor de beoordeling van het risico. Zijn ze wel van belang, dan moet daarmee bij het bepalen van een uitkering rekening worden gehouden óf de verzekeraar stelt dat hij de verzekering niet zou hebben gesloten als hij van de feiten op de hoogte was geweest. In dat geval mag de verzekeraar eerdere uitkeringen terugvorderen.
In de huidige wetgeving blijft de verzekerde bij het te goeder trouw schenden van de mededelingsplicht verplicht premie te betalen, al kan de verzekeraar uitkering weigeren. Daarover zijn in het verleden Kamervragen gesteld, met name in verband met AOV’s. “De premies van dergelijke verzekeringen zijn relatief hoog. Het belang van de verzekeringnemer bij restitutie is daarmee groot.”

Overleg met Verbond

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft in september overlegd met de Consumentenbond, het Verbond van Verzekeraars, Kifid, FNV-ZZP en de wetenschap. “Tijdens de bijeenkomst bleek dat de wens tot het recht op premierestitutie breed werd gedragen in het geval de situatie van artikel 9: 730 lid 4 BW aan de orde is (de verzekeraar stelt dat de polis nooit zou zijn gesloten en vordert uitkeringen terug, red.).”
De regering stelt daarom voor dat het genoemde artikel wordt aangepast, zodat de verzekerde de betaalde premies terugkrijgt. Dat geldt alleen als de verzekeringnemer een consument is. “Een ZZP’er is eveneens als consument aan te merken wanneer hij handelt voor privédoeleinden, zoals bij het afsluiten van een AOV die strekt ter dekking van het wegvallen van privé-inkomen.”

Reageer op dit artikel