nieuws

Kifid: kostenmarge levenpolis moet vooraf helder zijn

Archief

De geschillencommissie van klachteninstituut Kifid heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een verzekeraar bij een levensverzekering met gegarandeerd kapitaal en overrentedeling de klant voorafgaand aan het sluiten van de polis altijd moet informeren over de rente- en garantiemarge die wordt gehanteerd. Dat is ook van toepassing als ten tijde van het sluiten van de polis nog geen regels golden voor precontractuele informatie.

Op de betrokken polis is 0,9% aan zogeheten rente- en garantiemargekosten ingehouden; deze kosten zijn vooraf niet aan de verzekerde kenbaar gemaakt. De uitspraak heeft betrekking op een polis die in 1994 is gesloten; toen golden nog geen regels ten aanzien van de precontractueel te verstrekken informatie. "De commissie oordeelt echter dat de te betalen premie en andere kosten en het redelijkerwijs te verwachten bedrag van de uitkering bij een levensverzekering tot de essentiële prestaties behoren", stelt Kifid, "zodat de daarop betrekking hebbende voorwaarden naar algemene maatstaven van het contractenrecht behoren tot de bedingen die uitdrukkelijk en begrijpelijk geformuleerd dienen te zijn en in de precontractuele fase aan de aspirant-verzekeringnemer kenbaar gemaakt moeten worden, zodat hij nog van de verzekering kan afzien. In dit geval heeft de verzekeraar daar niet aan voldaan."
Het bindend advies van de commissie luidt dat de betreffende maatschappij de overrentedeling moet herberekenen aan de hand van de gerealiseerde brutorendementen, zonder daarbij rekening te houden met de gehanteerde rente- en garantiemarge.

Reageer op dit artikel