nieuws

Stichting Derdengelden Afab laat nog even op zich wachten

Archief

Verzelfstandiging

De divisie Serviceproviding van Afab (onder meer StercK, Quarré, Xtensive en PensioenPoint) wordt per 1 januari verzelfstandigd. Onder een nieuwe naam zal Afab Service Providing onder een nog op te richten Stichting Adminis-tratiekantoor (Stak) gaan vallen, met een eigen bestuur. Daar ligt een strategische overweging aan ten grondslag, zegt Van Rozendaal. "Voor de divisie Serviceproviding is een zelfstandige positie en een nieuwe naam beter. Zowel aanbieders als het intermediair vinden de associatie met consumptief krediet niet prettig."
 
De certificaten van aandeel van de 'Stak' blijven in handen van Afab Holding, aan wie de bedrijfsresultaten toekomen. De 'Stak' krijgt een eigen directie, bestaande uit mensen die níet in de directie van Afab zitting hebben. Die directie rapporteert aan het stichtingsbestuur, waarin zitting krijgen: een Afab-bestuurder, een Afab-commissaris, een vertegenwoordiger van het bankconsortium en een onafhankelijk voorzitter.
 
Herfinanciering
De oprichting van de twee stichtingen volgt op "een principeakkoord" met een consortium van banken (ABN Amro, Rabobank, Fortis Bank, ING, Friesland Bank en de leidende bank NIBC) over de herstructurering van de schuldpositie van € 190 mln. Dat komt erop neer dat Afab de komende jaren alleen aflossingen en rentebetalingen verricht als het saldo van de inkomsten en uitgaven dit mogelijk maakt. Door het wegvallen van de strikte aflossingsverplichting op korte termijn, is de continuïteit van de onderneming niet langer in gevaar.
 
Die is wel ernstig in gevaar geweest, erkent Van Rozendaal. Zo is eerder dit jaar een reorganisatie doorgevoerd om de cijfers weer van rood naar zwart te laten kleuren, terwijl Afab aan de reguliere verplichtingen richting de banken niet langer kon voldoen. "Maar het belang van de banken valt vergaand samen met dat van Afab", zo verklaart hij de nu gesloten overeenkomst, die na een vijftal jaren zal worden geëvalueerd. "Als Afab nu zo'n bedrag had moeten lenen, hadden ze geen schijn van kans gehad", stelt hij veelzeggend.
 
Geen provisie meer
Het akkoord met de banken wordt betiteld als "de grondslag voor fundamentele hervormingen". Gewezen wordt op nieuwe verdienmodellen, waarbij niet langer provisie maar de kwaliteit van het advies leidend moet zijn. "Er is Afab alles aan gelegen om het vertrouwen van de consument te verdienen." Volgens Van Rozendaal werken de mensen binnen de intermediaire divisie momenteel met diverse testmodellen en wordt eind dit jaar voor het beste model gekozen. Kern ervan is dat Afab per verrichting (bijvoorbeeld een hypotheekadvies of het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering) beloond wil worden door de klant.
 
Boetes HDV
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat drie boetes opleggen aan de Hollandsche Disconto Voorschotbank (HDV). Twee boetes zijn € 1.000 hoog (voor het onvoldoende inwinnen van informatie bij klanten) en één bedraagt € 24.000. Die heeft betrekking op de interpretatie van acceptatienormen bij het verstrekken van krediet. "En dan met name met de wijze waarop rekening wordt gehouden met pensioenpremies", licht Van Rozendaal toe. Hij vraagt zich af of er nu geen reeks aan boetes gaat volgen in de kredietmarkt "omdat ons inziens vele aanbieders de normen net zo interpreteren als Afab heeft gedaan". Afab tekent geen bezwaar aan tegen de boetes.
 
Het bedrijf houdt er rekening mee dat er naar aanleiding van lopende onderzoeken nog meer maatregelen worden opgelegd. De AFM doet momenteel nog onderzoeken naar onder meer de advisering van koopsomverzekeringen, de vakbekwaamheid, de gehanteerde kredietacceptatienormen en de klachtenregeling.
 
Volgens Afab zijn alle organisatorische veranderingen mede ingegeven door de bevindingen van de AFM.
 
Jaarrekening 2007
Afab onderzoekt zelf alle dossiers van 2008 en 2009 waarin advies is gegeven aan klanten. Het betreft in totaal meer dan 22.000 dossiers. "Indien Afab constateert dat er fouten zijn gemaakt, dan zal Afab die herstellen."
 
Correcties heeft de onderneming inmiddels al aangebracht in de jaarrekening 2007. "De raad van bestuur heeft vanuit voortschrijdend inzicht geconstateerd dat de geconsolideerde jaarrekening 2007 van de vennootschap aanpassing behoeft." De winst over 2007 is "na herevaluatie van het vereiste inzicht in de geconsolideerde jaarrekening" aangepast van € 33,1 mln naar € 26,1 mln.
 
Het betreft voornamelijk een extra afschrijving op de tot en met 2007 overgenomen bedrijven. Door vermindering van de verantwoorde goodwill is € 9,9 mln extra afgeschreven op het groepsvermogen, wat een negatief effect heeft op de nettowinst van € 5,5 mln. Daarnaast heeft een correctie van de "afgrenzing van de netto-omzet uit (bonus-)provisies" het groepsvermogen en de winst met € 1,2 mln verlaagd.

Reageer op dit artikel