nieuws

Loonvoorstellen struikelblok bij cao-onderhandelingen

Archief

Gesprekken worden in de herfst voortgezet

 

De onderhandelingen voor een nieuwe cao bij Delta Lloyd, de zorgverzekeraars, Achmea en SNS Reaal zijn allemaal en kort na elkaar vastgelopen. Veelal bleken de loonvoorstellen van de directies het grootste struikelblok.

 

Na een eerdere pauze van drie maanden zijn de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de zorgverzekeraars opnieuw geschorst. Er blijkt verschil van inzicht te bestaan over de loonstijging. De werkgevers vinden 1% verantwoord, maar de vakorganisaties vragen 2,5%.

 

De lonen vormen echter niet het enige obstakel bij de zorgverzekeraars. Er wordt ook gesteggeld over aanpassingen in de vut-regeling. De werkgevers willen dat het niet genoten vut-geld nog maar voor 50% kan worden opgespaard. Nu is het nog 100%. Verder blijkt het in de praktijk moeilijk te zijn om individuele wensen ten aanzien van scholing te realiseren. De bonden hebben er op aangedrongen om dit via de cao beter te regelen. Verder willen de bonden vasthouden aan de afspraak dat werknemers maximaal 8% van hun salaris als pensioenpremie betalen en aan een onvoorwaardelijke indexatie van de pensioenaanspraken. "Een ‘heilig huisje’ dat we niet willen aantasten", aldus CNV-onderhandelaar Bernard Jan de Groot. In oktober wordt verder gepraat.

 

Delta Lloyd

Ook met Delta Lloyd zijn de vakorganisaties voorlopig uitgepraat. De voorstellen van de directie houden onder meer een verlaging en gedeeltelijke afschaffing in van de toeslagen voor werken op zaterdag en de verruiming van het ‘dagvenster’: de ‘normale’ kantooruren. Onder druk van de bonden is een voorstel rondom de jaarlijkse keuze van de arbeidsduur (de zogeheten 104 meer-/minderurenregeling) ingetrokken.

 

De voorstellen die nu nog op tafel liggen, betekenen volgens de bonden een forse teruggang ten opzichte van de huidige situatie. Voor het werken op zaterdag geldt nu een toeslag van 35%. Die zou met 10 % worden verlaagd. Verder houdt Delta Lloyd vast aan het niet willen betalen van een ‘verschoven urentoeslag’ tussen 19.00 uur en 21.00 uur en een overwerkvergoeding van 25% vanaf 20.00 uur (nu geldt 40% vanaf 19.00 uur). In september zullen de vakorganisaties weer een ledenraadpleging houden.

 

Achmea en SNS Reaal

De onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden bij SNS Reaal en Achmea zijn eveneens tot na de zomer uitgesteld. Hete hangijzers zijn ook hier vooral de hoogte van de lonen en afspraken over werkzekerheid.

 

Achmea heeft verspreid over de looptijd van 1 jaar krap 1% loonsverhoging geboden. De bonden vinden dat te weinig. Ook willen ze dat er concrete afspraken worden gemaakt over werkzekerheid, om te voorkomen dat er door onduidelijkheid een kloof ontstaat tussen beleid en de dagelijkse praktijk. De bestaande afspraken zouden namelijk niet eenduidig worden toegepast.

 

Bij SNS Reaal ligt er een loonbod op tafel van 0,5% structureel en 0,5% als eenmalige uitkering. De cao-onderhandelingen zijn gekoppeld aan besprekingen over een lagere pensioenpremie, die SNS Reaal naar schatting 2% van de loonsom zou gaan opleveren. In dit licht vinden de bonden de voorgestelde loonsverhogingen te karig. Zij willen beide discussies liever los van elkaar voeren.

 

Reageer op dit artikel