nieuws

DSB Bank en O&B vangen bot bij voorzieningenrechter

Archief

AFM komt bij

 

allebei uit op

 

maximale boetes

 

DSB Bank en O&B Finance (Afab) hebben beide, via een gang naar de voorzieningenrechter, vergeefs getracht publicatie van de eerder dit jaar door de AFM opgelegde boetes te voorkomen.

 

De met circa twee maanden vertraagde publicaties van de boetes zijn dus niet het gevolg van eventueel traag operen van de toezichthouder, zo blijkt uit de inmiddels gepubliceerde rechterlijke uitspraken.

 

De zaak van DSB Bank tegen de AFM (inzake de – maximale – boetes van respectievelijk _ 96.000 en _ 24.000) diende achter gesloten deuren op 24 juni; het verzoek van O&B Finance (maximale boete van _ 6.000) werd een week eerder behandeld. In beide gevallen zag de voorzieningenrechter geen aanleiding publicatie van de opgelegde boetes tegen te houden, zo blijkt uit de uitspraken van respectievelijk 30 juni en 2 juli.

 

Uit de uitspraak in de zaak van DSB blijkt verder, dat de AFM twee jaar geleden al eens een "normoverdragende" brief aan DSB heeft gestuurd "terzake van overkreditering bij consumptief krediet" en verder had de toezichthouder al eens overwogen een zogeheten aanwijzing te geven met betrekking tot reclame-uitingen van DSB.

 

Overkreditering

Volgens de AFM kende DSB geen heldere criteria ter voorkoming van overkreditering. DSB zei conform de CHF-norm te accepteren, maar hanteerde zelf aanvullende criteria waardoor die norm werd overschreden. Zo konden medewerkers van DSB twee nadere criteria toepassen, namelijk of de afwijking ‘marginaal’ is of dat het ‘anderszins jegens de klant onredelijk is om strikt de letter van de kredietnota te volgen’. Volgens de AFM bieden beide criteria alle ruimte om hoge en risicovolle kredieten naar eigen inzicht af te handelen en zijn ze niet gericht ter voorkoming van overkreditering.

 

De boete van _ 24.000 vanwege het niet inwinnen van informatie heeft de bank gekregen, omdat de AFM in 5 van de 34 onderzochte klantdossiers heeft geconstateerd dat DSB nalatig is geweest bij het stellen van vragen aan de klant. Klanten hadden enerzijds aangegeven geen wijzigingen in de maandlast te willen als gevolg van renteschommelingen en anderzijds dat een lagere maandlast de voornaamste reden was voor het aangaan van het krediet. DSB heeft verzuimd na te vragen of de klant een langere rentevasteperiode wilde of nu juist een lagere maandlast, aldus de AFM.

 

O&B Finance

De boete voor O&B Finance Nederland is opgelegd wegens onvoldoende informatie van klanten inwinnen bij het adviseren over beleggingsverzekeringen. De AFM onderzocht in totaal dertien adviezen van O&B uit de periode van oktober 2007 tot en met maart 2008. In alle gevallen was onvoldoende informatie ingewonnen. Bij een dergelijk advies is een adviseur verplicht informatie van de klant te vragen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid.

 

Doordat onvoldoende informatie is ingewonnen kan in de onderzochte gevallen niet afdoende worden vastgesteld of het product aansluit bij de specifieke situatie van de klant. Ook op basis van de wel ingewonnen informatie heeft de AFM niet kunnen vaststellen waarom het product is geadviseerd.

 

Reageer op dit artikel