nieuws

AFM is alleen tegen ‘prikkelprovisie’

Archief

Adviseur moet provisiebeleid vastleggen

 

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is niet principieel tegen een provisiestructuur, maar wijst wel de provisie af die tot excessieve prikkels bij het intermediair leidt. "In een ideale situatie ontvangt de tussenpersoon helemaal geen provisie van derden."

 

Van een provisie van bijvoorbeeld 4% per afgesloten aflossingsvrije hypotheek is moeilijk aan te tonen dat er geen prikkel van uitgaat als de gemiddelde provisie zich tussen de 0,5% en 1,5% bevindt, zo stelt de AFM. De toezichthouder zegt dit in een consultatiedocument over de inducementregels die gelden voor de beloning van adviseurs en bemiddelaars van complexe producten en hypotheken.

 

  &nbspUitgangspunt bij deze regels is steeds dat de beloning transparant moet worden gemaakt, de kwaliteit van de dienst ten goede moet komen en geen afbreuk mag doen aan verplichting van de adviseur zich in te zetten voor de belangen van zijn klant, aldus de AFM. Omdat de kwaliteit van de dienstverlening voor een belangrijk deel wordt bepaald door de afspraken tussen bemiddelaar en aanbieder, zal de toezichthouder zich ook intensief bezighouden met de relatie tussen hen beiden.

 

Procedures vastleggen

  &nbspDe verantwoordelijkheid voor de toelaatbaarheid van beloning ligt bij de financiële dienstverlener zelf, vindt de AFM. Die moet zijn beleid op dit punt in procedures vastleggen. "Een financieel dienstverlener die dat nalaat, vergroot het risico op niet-naleving van de inducementregels." De toezichthouder verlangt niet dat elke individuele provisie moet worden verantwoord, maar verlangt anderzijds van productaanbieders wel dat zij toetsen of uit te keren provisies wel passend zijn. De financiële dienstverlener zou eigenlijk voor elke provisiestructuur per productsoort een onderbouwing van de toelaatbaarheid moeten maken, aldus de AFM.

 

Relatie met verzekeraar

Bij het toetsen van de afsluitprovisie zal de AFM, onder meer via de zogenaamde indicatoren, beoordelen of deze provisie in verhouding staat tot de verrichte werkzaamheden, afhankelijk is van volumes en afwijkt van wat in de markt gebruikelijk is. Verder vindt de toezichthouder de onderlinge relatie tussen aanbieder en intermediair (zeggenschap) van belang alsmede eventuele afhankelijkheid. Dit kan het geval zijn bij een lening door de verzekeraar of een betalingsachterstand in de rekening-courantverhouding.

 

‘Herlabelen’

  &nbspBlijkens de leidraad zal de AFM niet in de truc van het ‘herlabelen’ trappen. Een ander label heeft volgens de toezichthouder geen invloed op de toepassing van de inducementregels. Aanbieders kunnen spreken van een "gegarandeerde winstdeling" of van een "declaratie voor verleende diensten"; de eventuele ongewenste prikkel blijft hetzelfde, aldus de toezichthouder. Maatgevend blijft of er een relatie is met bemiddeling of advies.

 

Materiële vergoedingen

  &nbspEen materiële vergoeding zoals een opleiding of software kan wel de kwaliteit van de dienst ten goede komen, stelt de AFM.

 

  &nbspHet ministerie van Financiën komt nog met aanpassingen die naar de mening van de AFM vooral van invloed zijn op deze niet-geldelijke vergoedingen. Dat is ook de reden dat hierop in de leidraad nog niet uitgebreid wordt ingegaan, zegt de toezichthouder.

 

  &nbspBrancheorganisaties moeten vóór 19 juni aangeven op welke punten zij zich wel of niet kunnen vinden in de leidraad en kunnen ook voorstellen voor verbetering doen.

 

Reageer op dit artikel