nieuws

Kamer akkoord met spreiding kosten pensioenverzekering Tijdsevenredige

Archief

kosteninhouding De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van Kamerleden Omtzigt (CDA) en Spekman (PvdA) dat een maximum moet gaan stellen aan de kosten van collectieve pensioenverzekeringen

Daarmee wordt een limiet gezet op de kosten die in rekening worden gebracht bij beschikbarepremieregelingen. Verder worden de kosten over de hele looptijd worden uitgesmeerd en niet voornamelijk in de eerste drie tot vijf jaar ingehouden. De Tweede Kamer debatteerde afgelopen week over de kosten van pensioenverzekeringen, onder meer naar aanleiding van uitzendingen van tv-programma Radar over dit onderwerp. "Het doorberekenen van kosten vindt evenredig in de tijd plaats", wordt volgens het voorstel in de wettekst toegevoegd voor regelingen die bij een pensioenfonds of -verzekeraar zijn ondergebracht. In de oude Pensioen- en Spaarfondsenwet was deze gespreide kosteninhouding al bepaald, maar in de Pensioenwet, die sinds twee jaar van kracht is, geldt de verplichting uitsluitend voor uitkerings- en kapitaalsovereenkomsten. "Pensioenuitvoerders zijn nu in principe vrij in hun manier van het doorberekenen van de (uitvoerings-)kosten in een premieovereenkomst", aldus Omtzigt en Spekman. Dat drukt vaak zwaar op de opgebouwde waarde bij uitdiensttreding na enkele jaren. Gelijke behandeling Beiden verwijzen verder naar de commissie-De Ruiter, die in 2006 al op tijdsevenredige kosteninhouding aandrong voor individuele beleggingspolissen. "Omdat een premieovereenkomst naar zijn aard vergelijkbaar is met een individuele beleggingsverzekering, ligt het voor de hand deze lijn door te trekken naar pensioenverzekeringen op basis van premieovereenkomsten, mede omdat in die vorm vaak voor beleggingen wordt gekozen." Bovendien heeft de Commissie Gelijke Behandeling vorig jaar geoordeeld dat het verschillend belasten van leeftijdsgroepen strijdig is met de Wet Gelijke Behandeling en dat de in te houden kosten een vast percentage van de premie dienen te zijn. "Op grond van dit amendement is het dus niet mogelijk om na beëindiging van de deelneming alsnog kosten in mindering te brengen op de polis. Dit zou in strijd zijn met de tijdsevenredigheid."

Reageer op dit artikel