nieuws

Zembla-uitzending voor Bos geen reden beleid aan te passen

Archief

‘Gedragscodes volstaan’

 

Minister Bos (Financiën) vindt dat het Nederlandse recht voldoende instrumenten biedt om verzekeraars te ontmoedigen om tegen beter weten in uitkering te weigeren.

 

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de Tweede Kamerleden Blanksma en Van Vroonhoven (beiden CDA). Naar aanleiding van een uitzending van het Vara-programma Zembla over de weigerachtigheid van sommige verzekeraars om bij omvangrijke schades snel tot uitkering over te gaan, hadden beide Kamerleden de minister vragen gesteld. Die gingen over de integriteit van ingeschakelde onderzoeks- en expertisebureaus en de mogelijkheid om de wetgeving naar Amerikaans voorbeeld (bad faith) aan te passen, zodat weigerachtige verzekeraars kunnen worden beboet.

 

  &nbspBos wijst in zijn antwoord onder meer op de verschillende gedragscodes waaraan onderzoekers en experts zich hebben onderworpen, zoals de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek en de door het Verbond van Verzekeraars opgestelde Gedragscode Expertiseorganisaties.

 

  &nbsp"Gegeven het bestaan van de geschetste gedragscodes en ervan uitgaand dat er voldoende waarborgen zijn dat verzekeraars en onderzoeksbureaus in de praktijk handelen naar de letter en de geest van deze gedragscodes, zien wij geen reden om op dit terrein van overheidswege nadere maatregelen te treffen", aldus Bos.

 

Geschillencommissie

De minister van Financiën is ook niet van plan de wetgeving aan te passen naar Amerikaans voorbeeld, omdat het Nederlandse recht voldoende instrumenten zou bieden om verzekeraars te ontmoedigen om tegen beter weten te weigeren om tot uitkering over te gaan. Verzekerden kunnen in dergelijke gevallen aanspraak maken op vertragingsschade, waarvan de omvang toeneemt naarmate de verzekeraar langer met het doen van een uitkering wacht. Hetzelfde geldt voor de buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand, die de verzekeraar ingevolge artikel 6:96 lid 2 BW verplicht is te vergoeden.

 

  &nbsp"In de tweede plaats kan een verzekerde zich bij een klacht of een geschil wenden tot het Kifid als bemiddelaar en de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening als geschillenbeslechter", aldus Bos. "En in de derde plaats staat natuurlijk ook de weg naar de rechter open. Indien de verzekeraar in het ongelijk wordt gesteld, wordt hij in de proceskosten veroordeeld. Dit omvat echter niet de volledige kosten. Alleen onder bijzondere omstandigheden, zoals bij misbruik van procesrecht, kan de verliezende partij wél veroordeeld worden de volledige proceskosten te vergoeden. Te denken valt aan een verzekeraar die wetende dat hij tot uitkering verplicht is, het toch tot een proces laat komen."

 

Reageer op dit artikel