nieuws

Zevenwouden zoekt boer en vrouw De Friese onderlinge Zevenwouden

Archief

Door Lia van Engelenblijft een pure intermediairverzekeraar en laat zich niet verleiden tot het aanboren van directe verkoopkanalen

"Wij blijven geloven in de adviesfunctie van het intermediair, zowel voor de zakelijke als de particuliere markt", is de stellige overtuiging van directeur Rien Bazen, die de onderneming nu twintig jaar leidt. Een gesprek met een nuchtere Zeeuw, die door al zijn activiteiten inmiddels een bekende Fries is geworden. "Je ziet in alle statistieken dat het aandeel van assurantietussenpersonen in de verkoop van schadeverzekeringen aan particulieren gestaag terugloopt. Dat is niet leuk. Uiteindelijk heeft het intermediair het leeuwendeel van de verzekeraars groot gemaakt", zegt Bazen. "Zij hebben het geld verdiend voor ons, dus op het moment dat je dat als verzekeraar gaat uitgeven om rechtstreeks zaken te kunnen doen, sla je volgens ons een schakel over. Desalniettemin hebben we gewoon te maken met het gegeven dat consumenten gemakkelijk en steeds vaker rechtstreeks hun schadeverzekeringen sluiten en ook met het feit dat wij een relatief kleine schadeverzekeraar zijn. We moeten dus met elkaar innovatief te werk gaan, om het intermediair te helpen de particuliere schadeverzekeringsmarkt te kunnen blijven benutten." Tegen deze achtergrond komt Zevenwouden dit voorjaar met een nieuw, eenvoudig te sluiten particulier schadeverzekeringspakket op de markt, waarvoor momenteel een proef loopt. Daarom wil Bazen er nog niet al te veel details over kwijt. "Gedurende de looptijd van een verzekering gaan mensen samenwonen of trouwen, verhuizen, krijgen kinderen, die gaan op een gegeven moment het ouderlijk huis weer uit, er volgt soms een echtscheiding, et cetera. Daaruit vloeit een hele reeks mutaties voort, waaraan je als verzekeraar en tussenpersoon per saldo meer geld kwijt bent dan het oplevert. Daar stappen we nu vanaf met een nieuw product dat gewoon op iedereen van toepassing is die op een bepaald gezinsadres (samen)woont. We verwachten dat we de proef eind deze maand kunnen voltooien. Als hij succesvol is, gaan we er kort daarop breed de markt mee in." Rietgedekte panden Zevenwouden Verzekeringen is opgericht in 1901 en dus al meer dan honderd jaar oud. Naast het verzekeren van normale risico’s is de vijftien medewerkers tellende onderlinge gespecialiseerd in het verzekeren van bijzondere risico’s. "In het zuidoosten van Friesland zijn we traditioneel de verzekeraar van woudhuisjes en boerderijen, maar we staan ook bekend als verzekeraar van rietgedekte panden en van landhuizen en kastelen", vertelt Bazen. "Agrarische verzekeringen zijn eveneens een belangrijk product voor ons." Zevenwouden brengt een groot deel van de risico’s onder bij verschillende herverzekeraars. "We zijn een kleine speler, dus een goed herverzekeringsprogramma is onmisbaar. Als er een boerderij van een miljoen afbrandt en er blijft niets van over, dan is een bedrag van _ 150.000 voor eigen rekening en de rest wordt afgegeven aan herverzekeraars als Münchener Rück, maar we doen ook zaken met Secura (België), Mapfre (Spanje) en Scor (Frankrijk)." Vlees op de botten In 2007 had Zevenwouden, na jaren van omzetgroei, een niet al te florissant jaar, mede als gevolg van een uitzonderlijk hoge schadelast. Met name de januaristorm ‘hakte’ er behoorlijk in bij zijn onderneming, vertelt Bazen. "Voor stormschade hebben we een eigen behoud van _ 750.000. Schades boven dit bedrag zijn voor rekening van de herverzekeraars." Gecombineerd met een behoorlijk aantal grotere branden, het feit dat 2007 geen geweldig beleggingsjaar was en dus ook Zevenwouden verlies leed op de aandelenportefeuille, leidde dat alles tot een verlies van _ 0,33 mln. "Het is natuurlijk niet leuk als je geen zwarte cijfers kunt schrijven, maar als je een sterke financiële positie hebt, is het ook niet meteen een ramp. Gelukkig was 2008 een beter schadejaar", aldus Bazen, "hoewel we wel weer een grote schade hebben gehad toen een kledingwinkel met inventaris door brand werd verwoest. Maar door de financiële crisis is 2008 sowieso voor niemand een florissant jaar. Dan is het goed om als verzekeraar voldoende vlees op de botten te hebben, zodat je niet in de problemen komt. En ik denk dat wij dat kunnen laten zien." Papieren kwesties Helemaal gerust is Bazen er echter niet op dat de crisis ongemerkt aan de deur van Zevenwouden voorbijgaat: "In het grote spel zijn wij weliswaar geen speler, maar kleine maatschappijen zoals wij, die zichzelf de minste verwijten hoeven maken, zouden vanuit het toezicht, dus vanuit DNB, wel eens meer dan ons lief is het kind van de rekening kunnen worden. In die zin, dat regels aangescherpt worden of zelfs uitgebreid worden met nieuwe regelgeving. DNB houdt zich in dit opzicht te veel bezig met papieren kwesties en met formele zaken. Vastlegging van procedures en functiescheiding is in een kleine organisatie als de onze maar beperkt mogelijk. Wanneer hier mensen van DNB komen -en er is daar nogal eens een wisseling van de wacht, wat ik ook niet zo plezierig vind-, zouden ze veel meer oog moeten hebben voor de mensen in het proces en niet alleen moeten kijken of alles op papier allemaal klopt. Kijk achter de schermen, is mijn devies." Bazen vindt het duidelijk vervelend dat de financiële wereld zo in opspraak is geraakt. "Een beetje schamen doe ik me er ook wel voor. We moeten er zeker een aantal lessen uit trekken, maar je zult mij geen pleidooi horen houden voor staatsbanken en staatsverzekeraars. Daar geloof ik absoluut niet in. Het betekent echter wel dat de functionarissen aan de top zich er meer bewust van moeten zijn dat ze een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben en dat ze daarnaast gewoon goed met hun vak bezig zouden moeten zijn. Dus niet alleen maar managers aan het roer die soms niet eens weten wat een product inhoudt…" Vrouwenverzekeraar Een opvallend bericht vorig jaar was dat het wat behoudende Zevenwouden een van de risicodragers is van de hippe vrouwenverzekeraar Onna-onna. Geen voor de hand liggende combinatie. Of toch wel? "Als je kijkt naar de historie van Zevenwouden, dan zijn we altijd een verzekeraar geweest, die zich heeft willen onderscheiden door kennis, met name van doelgroepen. Vrouwen bleken daar een heel mooi uitgangspunt in te zijn", aldus Bazen. "Er is een onderzoek van het Verbond, waaruit bleek dat jongere vrouwen veel beter rijden dan jongere mannen. Dus daar is geld te verdienen. Als je dan mee kunt gaan in een initiatief dat zich met name op die doelgroep richt, dan is een nicheverzekeraar als Zevenwouden van de partij." De negatieve uitkomsten van een peiling op de website van AssurantieMagazine, waarin een ruime meerderheid van de stemmers de opkomst van vrouwenverzekeraars als ‘onzinnig’ betitelde, worden gelogenstraft door het succes van Onna-onna nu, zegt Bazen. "Ze zijn afgelopen zomer heel rustig begonnen om het proces goed op orde te krijgen en op dit moment zien we een heel behoorlijke productie. Het initiatief heeft inmiddels ook al navolging gekregen (De Goudse met Queens, red.) en dat is alleen maar mooi, want dan wordt het begrip ‘vrouwenverzekeringen’ nog meer nieuw leven ingeblazen. Het was ter ziele gegaan, omdat discriminatie niet meer mocht en nog steeds niet mag (en ook niet gebeurt). Maar een eigen manier van bedienen en je verdiepen in je doelgroep en daardoor kennis van je doelgroep opdoen; ja, wij denken wel dat dat de toekomst wordt." Op de plank Het risicodragerschap voor de vrouwenverzekeringen van Onna-onna is overigens niet de enige troefkaart die Zevenwouden wil uitspelen. "We hebben nog wat andere doelgroepen op de plank liggen, waar we in 2009 mee aan de slag willen", aldus Bazen. "De agrarische sector is als eerste aan de beurt. Daarvoor is al in 2008 een nieuw product ontwikkeld, het AgriTotaalPlan, dat nu nog exclusief via één intermediair in de markt wordt gezet. Maar we willen het in 2009 breder in de markt gaan zetten. Bij Zevenwouden doen we niet aan aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven en dus ook niet voor agrariërs, maar dat willen we in 2009 wel gaan realiseren. Dat we het in 2008 nog niet in de markt hebben gezet, heeft te maken met het feit dat we bezig zijn te veranderen van administratiesysteem. Dat moet ook zijn beslag krijgen in 2009. En verder hebben we een intermediair gevonden die hoge verwachtingen heeft van een product voor autorijscholen. Menze Akkerman, manager Intermediair & Gevolmachtigden en ‘vernieuwer’ als het gaat om de ontwikkeling van nieuwe niches als Onna-onna en de autorijscholen, is nu aan het onderzoeken of wij ook daarvoor risicodrager willen zijn." Een ander speerpunt voor Zevenwouden is de verdere ontwikkeling van het volmachtkanaal, vertelt Bazen. "Inmiddels telt Zevenwouden veertien volmachten. In 2008 zijn er vijf of zes nieuwe bijgekomen. Dat is een hele mooie score en daar willen we ook dit jaar heel duidelijk op insteken. Binnen de intermediaire markt groeit het volmachtkanaal nog volop. Niet zozeer autonoom, maar meer door overnames of omdat intermediairs de provinciale portefeuilles converteren naar de volmacht. Dat is voor ons reden om het volmachtkanaal steviger te gaan neerzetten op de gebieden waar wij ons kunnen onderscheiden, bijvoorbeeld op de agrarische markt, waar je terugtrekkende bewegingen ziet, van bijvoorbeeld een Delta Lloyd Landbouw, dat zich vanuit Zwolle naar Amsterdam verplaatst, of van Fortis, dat het label Woudsend ter ziele heeft laten gaan. Ja, en daar profiteren wij van." Panel Belangrijk klankbord voor Zevenwouden bij het lanceren van nieuwe initiatieven is een intermediairpanel, dat vier keer per jaar bij elkaar komt. "Dan hebben we het met elkaar over actuele ontwikkelingen en hoe Zevenwouden daar in hun ogen in mee zou moeten gaan. Met die intermediairs gaan we in 2009 een proef starten om via extranet de polisverwerking in gang te zetten. We willen kijken hoe zij dat ervaren en op basis van hun input aanpassingen doen. Als dat goed loopt, dan gaan we ook online polisverwerking breder in de markt zetten." Maatschappelijke betrokkenheid Rien Bazen beschouwt zijn werkzaamheden voor de onderlinge ook na twintig jaar nog als leuk en spannend. "Ik hoor wel eens van collega’s hoe stressvol een baan ook kan zijn.", grapt hij. Daarnaast neemt hij actief deel aan verschillende maatschappelijke organisaties. Bazen was lange tijd actief in de werkgeversorganisatie VNO/NCW, in het Avro-bestuur en in het bestuur van Tjepkema’s molen in Heerenveen, waar hij zich met vrijwillige molenaars heeft ingezet voor de restauratie en het intact houden van de molen. Ook het Friese landschap mag zich verheugen in de warme belangstelling van Bazen. "Ik vind het belangrijk -en ik zie dat eigenlijk onvoldoende- dat ook bankiers en verzekeraars hun maatschappelijke betrokkenheid goed invullen. Twintig jaar geleden was dat meer in zwang dan tegenwoordig. Er is nu een veel te sterke focus op het bedrijf en ik denk dat het goed is om de scope wat breder te houden." In apart kader: Rien Bazen (59) verruilde dertig jaar geleden met zijn vrouw Anneke de Randstad voor Friesland, waar hij als voormalig rechtenstudent bij het Fiscaal Juridisch Adviesbureau van AGO in Leeuwarden werd gestationeerd. Na de fusie tussen AGO en Ennia en het ontstaan van Aegon twijfelde hij of zijn toekomst wel in zo’n grote organisatie lag. "Zevenwouden was een kleine schadeverzekeraar met een lange historie. Misschien dat er een laagje stof op was gekomen en ik dacht: dat kan ik er wel afhalen. Wij hebben hier geen ingewikkelde beleidslijnen of ‘politieke’ strijdtonelen. Je kunt hier echt ondernemerschap tonen en dat spreekt me enorm aan." Rien Bazen: "Het intermediair heeft het leeuwendeel van de verzekeraars groot gemaakt."

Reageer op dit artikel