nieuws

SAA brengt schuldenlast verder terug

Archief

SAA Holding, de overkoepelende vennootschap boven intermediairbedrijf SAA Nederland, heeft de schuldenlast vorig jaar met miljoenen teruggebracht. Maar ook de omzet en het bedrijfsresultaat liepen terug.

 

De inkomsten van SAA Nederland daalden in 2007 met 16% tot _ 12,5 (14,9) mln. De kosten werden eveneens flink teruggebracht (met 14%), onder meer door een verkleining van het personeelsbestand tot honderd voltijdbanen. Het bedrijfsresultaat is uiteindelijk 39% lager uitgekomen op _ 1,8 mln. Netto resteerde een winst van _ 0,7 (2,0) mln.

 

  &nbspHet groepsvermogen nam licht af tot _ 3,9 mln. Op de passiva-zijde van de balans staan echter ook forse schuldbedragen. De post ‘langlopende schulden’ is opnieuw met ettelijke miljoenen teruggebracht tot nog _ 14,8 (19,5) mln. Om die reden ontbreekt dit keer een paragraaf in de jaarrekening over de onzekere vermogens- en liquiditeitspositie van de onderneming. Daarin werd enkele jaren lang door de accountant gewezen op het lage eigen vermogen, veroorzaakt door hoge goodwillafschrijvingen als gevolg van overnames. Aan goodwill staat nu nog _ 17,2 (19,9) mln op de balans.

 

  &nbspHet bedrag aan korter lopend krediet is wel gestegen tot _ 12,2 (8,9) mln. Bij ABN Amro heeft de groep een maximale kredietfaciliteit van ruim _ 20 mln. Daar staan pandrechten op de portefeuille, provisierechten en aandelen tegenover.

 

Faillissement

  &nbspSAA Holding heeft een 100%-belang in dertien (assurantie-)bedrijven en is in zeven bedrijven voor 50% of minder aandeelhouder. Eén van de deelnemingen is eerder dit jaar in een faillissement geëindigd: Burggraaf Financiële Dienstverlening in Heerlen, ook wel SAA Van Loo Adviesgroep genaamd. De portefeuille wordt inmiddels beheerd door de enig overgebleven Limburgse vertegenwoordiger van SAA: DWL Assurantiegroep.

 

  &nbspIn de nasleep van dat faillissement stelt curator Scholtes vraagtekens bij de aan- en verkoop van een portefeuille. Kantooreigenaar Simon, een voormalige werknemer van Van Loo, kocht de helft van die portefeuille in 2004 voor _ 785.000 met geld van SAA. Drie jaar later is die portefeuille door Simon voor _ 384.000 verkocht. "Er zal onderzoek worden verricht naar het substantiële verschil tussen de verwervingsprijs en de (gedwongen) overdracht in 2007", stelt de curator. Veel vorderingen in het ophelderen van dat grote verschil, maakt hij niet. "Ik loop bij SAA tegen gesloten deuren aan."

 

  &nbspDe samenwerking tussen het vier werknemers tellende Burggraaf en SAA verliep, afgaande op het faillissementsverslag, niet al te gelukkig. "De samenwerkingsafspraken met SAA kwamen er globaal op neer, dat van de provisies 85% beschikbaar kwam voor Burggraaf en de resterende 15% toeviel aan SAA. Voor betaalbaarstelling van de provisies was Burggraaf afhankelijk van SAA", meldt Scholtes. Dat bleek een heikel punt in de jaren 2006 en 2007. "Door problemen binnen SAA voldeed SAA niet meer aan haar (door)betalingsverplichtingen van provisie binnen de afgesproken termijn. Zulks leidde bij de samenwerkende kantoren onvermijdelijk tot liquiditeitsproblemen."

 

ondervalt, in Rotterdam.

Reageer op dit artikel