nieuws

Waarschuwde tussenpersoon nu wel of niet voor onderverzekering?

Archief

Na een brand blijken een monumentale boerderij en schuur onderverzekerd te zijn. De tussenpersoon beweert de verzekerde hier herhaaldelijk mondeling op te hebben gewezen. Heeft de verzekerde, nota bene een oud-makelaar in agrarisch onroerend goed, bewust een risico genomen? Of draait zijn assurantieadviseur op voor de schade?

 

Een eigenaar van een boerderij en schuur sluit in 1981 via zijn assurantietussenpersoon een opstalverzekering. Het verzekerde bedrag voor de woning is ( 550.00 en voor de schuur ( 700.000. In geval van totaal verlies, zo staat in een extra bepaling, wordt respectievelijk (330.00 en (420.000 gulden uitgekeerd.

 

  &nbspIn 2001 wordt de boerderij aangemerkt als een beschermd monument. Drie jaar later worden de verzekerde sommen vastgesteld op basis van vervangingswaarde: ( 367.561 voor de woning en 408.402 voor de schuur. Voor de schuur is een zogeheten ‘vorkconstructie’ van kracht die de uitkering bij schade aan de schuur beperkt tot maximaal 53% van de verzekerde som. Een jaar later brandt de schuur geheel en de woning gedeeltelijk af.

 

Schade vergoeden

De verzekerde beweert te zijn benadeeld door de tussenpersoon: hij zou in het verleden diverse keren gevraagd hebben of de verzekerde sommen wel toereikend waren. De tussenpersoon zou nimmer mondeling of schriftelijk op de onderverzekering hebben gewezen en steeds hebben gezegd dat alles goed was verzekerd. "Hij dient te erkennen dat hij is tekortgeschoten in zijn taak om te zorgen voor een juiste verzekering met toereikende verzekerde bedragen, en dient de enorme schade als gevolg van zijn onjuiste handelwijze te vergoeden", eist de verzekerde voor de Raad van Toezicht Verzekeringen.

 

Bewuste keuze

De tussenpersoon stelt dat hij de klager er juist verschillende keren op heeft gewezen dat hij onderverzekerd was. Bovendien, zo voert de tussenpersoon nog aan, was "klager als makelaar in agrarisch onroerend goed deskundig wat betreft de waarde van dergelijke objecten en wist hij uit dien hoofde dat de verzekerde bedragen onvoldoende waren".

 

  &nbspVolgens de tussenpersoon koos de man er bewust voor om het woonhuis en schuur zo laag mogelijk te verzekeren om zo de premie laag te houden. Dat zou onder meer blijken uit de extra bepaling in de eerste polis uit 1981 en door in 2004 de panden tegen de (lagere) vervangingswaarde te verzekeren en de vorkclausule op te nemen.

 

  &nbspVerder voert de tussenpersoon aan dat de man in 1999, bij het aflossen van de hypotheek, de panden zelfs helemaal niet meer wilde verzekeren omdat "het niet verplicht meer was". De tussenpersoon heeft de man toen kunnen overtuigen dit wel te doen.

 

  &nbspDat klager wel degelijk wist onderverzekerd te zijn, blijkt volgens de tussenpersoon uit zijn reactie tegen de expert dat hij "niets had met verzekeringen". "Na de brand heeft hij zelfs tegen de expert gezegd, terwijl hij de tussenpersoon aanwees: ‘Dankzij hem ben ik nog enigszins verzekerd’." De tussenpersoon is dan ook van mening zorgvuldig gehandeld te hebben en niet aan de schadevergoeding te zijn gehouden.

 

Geen schriftelijke waarschuwing

De Raad van Toezicht constateert dat een schriftelijke waarschuwing van de tussenpersoon ontbreekt. Zeker niet na een brief in 2001 waarin de verzekerde vroeg of de boerderij, indien deze een monument werd, wel voldoende verzekerd zou zijn.

 

  &nbspVerder acht de raad het onjuist dat de tussenpersoon in een brief stelde dat de opname van een pand op de monumentenlijst geen gevolgen heeft voor de opstalverzekering: "de aanwijzing als monument heeft immers tot gevolg dat eventuele reparatiekosten beduidend hoger worden, zodat de verzekerde som dan al gauw aanpassing behoeft."

 

  &nbspDe tussenpersoon heeft volgens de raad door zijn handelen de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad. Hieraan verbindt hij echter geen financiële gevolgen voor de tussenpersoon, omdat klager heeft erkend zelf makelaar in agrarisch onroerend goed te zijn geweest. Hierbij speelt ook de verklaring van de expert een rol. "Aannemelijk is daarom dat de schade ten minste voor een gedeelte aan klager zelf is toe te schrijven."

 

Reageer op dit artikel