nieuws

Resultaat verzekeraars verbeterd dankzij Leven

Archief

De Nederlandse verzekeraars hebben vorig jaar bij een 3% hogere premieomzet het technisch resultaat verbeterd ten opzichte van 2006: 9% (8%) van de brutopremies, zo blijkt uit het financieel jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars. Dat is geheel te danken aan de sterk onder druk staande levenbranche, die het resultaat wist op te krikken van 11% tot 15%.

 

De cijfers, die zijn verzameld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS), bevatten voor het eerst ook de omzet uit indirecte en uit buitenlandse tekening. Die zijn samen goed voor circa 5% van de totale omzet. De omzetgroei (tot _ 76 mld) deed zich met name voor in Leven (+3% tot _ 26,6 mld) en Zorg (+4% tot _ 36,7 mld), terwijl de omzet uit schadepremies niet verder kwam dan 1% groei tot _ 12,7 mld, vooral door stagnerende volumes in Motorrijtuigen en Brand.

 

  &nbspDe toename in het levenbedrijf, waar de productie juist daalde in 2007, is te danken aan de collectieve markt, waar diverse kleinere pensioenfondsen werden geconsolideerd. Verder is de premie uit beleggingsverzekeringen met 7% gestegen, waardoor het aandeel in de totale premieomzet is toegenomen tot 44%. De premies uit beleggingspolissen zijn in de individuele levenmarkt overigens met 4% gedaald; in de collectieve sector was juist sprake van een plus van meer dan 20%, waardoor in dit deel van de markt nu het merendeel van de premies naar beleggingsverzekeringen gaat: 56%. De individuele markt leverde vorig jaar in totaal _ 17,7 (17,5) mld aan premies op, terwijl _ 8,9 (8,2) mld afkomstig was uit de collectieve markt.

 

Levenproductie

De individuele levenproductie is met 10% teruggelopen, zo meldt het CVS: van _ 8 mld naar _ 7,3 mld. Dat is een kleinere afname dan op basis van eerdere CVS-cijfers mocht worden verondersteld. Als oorzaken worden genoemd de teruglopende afzet van direct ingaande lijfrenten, uitgestelde lijfrenten en spaarverzekeringen. In alledrie de categorieën is de productie met _ 200 mln teruggelopen.

 

  &nbspVolgens het CVS is de kwaliteit van de levenproductie afgenomen. Die wordt uitgedrukt in de gestandaardiseerde productie: periodieke premies plus 1/10 van de koopsomomzet. Dit getal is gedaald van _ 2,5 mld in 2006 naar _ 2,0 mld in 2007.

 

Resultaat

De resultaatverbetering in de bedrijfstak komt volledig voor rekening van Leven, waar het technisch resultaat tot 15% (11%) steeg. "Het resultaat wordt positief beïnvloed door een forse daling van de technische voorzieningen voor levensverzekering, onder meer door afkoop en herverzekering in combinatie met een halvering van de post winstdeling en kortingen. Daartegenover staan stijgende uitkeringen en een stijging van overige technische lasten en beleggingslasten."

 

Schadeverzekering

Een totaaloverzicht van de schadeverzekeringen (buiten ziektekosten- en inkomensverzekeringen) leert dat het premievolume in 2007 ten opzichte van 2006 nauwelijks is gegroeid: _ 12,7 (12,6) mln. De netto combined ratio

 

liep op tot 95% (92%). Het resultaat na rente, in procenten van de verdiende premie en na herverzekering, daalde vorig jaar tot 9% (11%).

 

Motorrijtuigen

In de branche Motorrijtuigen sta-biliseerde het premie-inkomen zich op _ 4,6 mld. Dit betekent bij een toenemende inflatie en een uitbreidend wagenpark dat de pre-mies onder druk staan. Bedroeg de gemiddelde premie van een personenautoverzekering in het najaar van 2006 nog _ 477, aan het eind van 2007 was deze al ge-daald naar _ 408.

 

  &nbspHet resultaat in de branche Motorrijtuigen dat al jaren een opgaande lijn vertoonde, sloeg vorig jaar om in een daling tot 12 (14)%. Deze daling komt voor re-kening van de cascopolissen, want de WA-portefeuille vertoonde een gelijkgebleven resultaat.

 

  &nbspOok in de brandverzekering bleef het premievolume nagenoeg gelijk aan dat in 2006: _ 3,5 mln. Door meer stormschade, meer grote brandschade en minder herverzekerde schades ging het resultaat stevig onderuit: van 21% naar 10% vóór herverzekering en van 10% naar 1% na herverzekering. De netto combined ratio is vorig jaar opgeklommen tot 104%: de premies dekken de kosten (inclusief schades) dus niet meer.

 

Inkomensverzekeringen

Het premie-inkomen uit inkomensverzekeringen is in 2007 met bijna 5% gestegen tot _ 3,9 mld. Volgens het CVS is dit vooral het gevolg van de komst van de WIA, die sinds 1 januari 2006 de WAO vervangt.

 

  &nbspDe WIA-gerelateerde producten leveren echter voorlopig negatieve resultaten op. In 2006 was dat -17% en in het afgelopen jaar -20%. "Dit wordt vooral veroorzaakt door de hoge voorzieningen voor verwachte schade die vanaf 2008 zou worden uitgekeerd en door de sterke concurrentie binnen de WIA-markt die tot lage premies heeft geleid.

 

  &nbspHet resultaat voor de gehele branche van inkomensverzekeringen, dus inclusief aov’s, is vorig jaar licht teruggelopen. Na rente en na herverzekering bedroeg het nettoresultaat (in procenten van de verdiende premie) 39% tegen 41% in 2006.

 

Reageer op dit artikel