nieuws

Kamphuisen: ‘Kifid-reglement al aan grondige herziening toe’

Archief

De reglementen voor geschillenbeslechting door klachteninstituut Kifid en de Ombudsman Financiële Dienstverlening bevatten tal van onduidelijkheden en tekortkomingen, zo constateert hoogleraar Verzekeringskunde Gerard Kamphuisen. Hij pleit voor een ingrijpende herziening.

 

Kamphuisen neemt in de uitgave Aansprakelijkheid, Verzekering en Schade het reglement uitvoerig onder de loep. Vraagtekens heeft hij bij de bevoegdheid van de ombudsman om zijn oordeel bindend te verklaren voor de aangesloten tussenpersoon. Die weet van tevoren niet of dit het geval zal zijn. "Dat geeft de hele procedure een element van onzekerheid." Bovendien, aldus Kamphuisen, is niet duidelijk welke criteria gelden voor de beslissing een uitspraak op te leggen aan een aangesloten tussenpersoon.

 

  &nbspJuridisch gezien betwijfelt Kamphuisen de geldigheid van de bevoegdheid van de Ombudsman tot een bindende uitspraak. "Die kan in elk geval niet worden beschouwd als een bindend advies, omdat daaraan niet een tussen een consument en een aangeslotene tot stand gekomen (vaststellings-)overeenkomst ten grondslag ligt. Deze bevoegdheid past niet binnen enig in de wet geregeld systeem van geschilbeslechting."

 

  &nbspKamphuisen vraagt zich verder af wat de status is van de per 1 januari opgerichte Tuchtraad Financiële Dienstverlening, een nieuw onderdeel van het Kifid. Een reglement is echter nog niet bekend en Kifid zelf maakt op zijn site nog geen melding van deze nieuwe raad. "Voor zover bekend hebben op dit moment de organisaties van assurantietussenpersonen, noch de banken of andere bij het Kifid aangesloten dienstverleners duidelijk gemaakt of zij van de tuchtraad gebruik zullen gaan maken."

 

  &nbspEen ander knelpunt is voor de hoogleraar de veronderstelde gelijkheid van partijen in geschilkwesties tussen de consument en een verzekeraar. Die is in veel verzekeringszaken juist ver te zoeken, aldus Kamphuisen. "Kan de consument die ongelijk heeft gekregen, maar het gevoel heeft dat hij onvoldoende heeft kunnen stellen omdat hij onkundig was, op die grond met succes vernietiging van het bindend advies vorderen?"

 

  &nbspOp veel punten staat het reglement voor de geschillencommissie "op gespannen voet met het Burgerlijk Wetboek." Er zijn onduidelijkheden over wanneer en hoe een consument kan klagen. "In het algemeen geldt dat, door de opeenstapeling van korte termijnen van tweemaal drie maanden bij achtereenvolgens de Ombudsman en de Geschillencommissie, van de duidelijk door de wetgever bedoelde versoepeling van het op verzekeringszaken betrekking hebbende verjaringsregiem middels de stuitingsmogelijkheid, weinig meer overblijft."

 

Bindend advies

Artikel 22 van het reglement, waarin het bindend advies wordt behandeld, noemt Kamphuisen "een wanproduct". Daarin lijkt voor aangesloten partijen een mogelijkheid te worden opengelaten om het bindend advies naast zich neer te leggen en naar de gewone rechter te stappen. Dat is volgens Kamphuisen echter tot mislukken gedoemd "De regeling om een bindend advies niet na te komen, staat op gespannen voet met het burgerlijk recht, het procesrecht en eigenlijk ook met de Gedragscode Verzekeraars: van dat middel zou men zich niet moeten willen bedienen."

 

Reageer op dit artikel