nieuws

‘Zwangerschap-uitsluiting aov is in strijd met de wet’

Archief

De op grote schaal in aov’s gehanteerde zwangerschap-uitsluiting is in strijd met de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) die op 1 september 1994 van kracht is geworden. Dat is het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling, die belast is met het toezicht op de naleving van deze wet. De Commissie deed recentelijk uitspraak in een zaak die was aangekaart door een als particulier verpleegkundige werkende vrouw.

Het oordeel van de Commissie heeft geen directe consequenties. Indien de betrokken vrouw een civiele procedure bij rechter aanspant, is de rechter gehouden bij zijn oordeelsvorming serieus rekening te houden met het oordeel van de Commissie.
De vrouw had op 7 juli 1989 een aov gesloten. In de polisvoorwaarden van de betrokken verzekeraar staat in art. 16.7 onder meer vermeld, dat geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid welke is ontstaan: “door zwangerschap of bevalling, tenzij hierbij complicaties optreden, in welk geval alleen recht op een uitkering bestaat bij volledige arbeidsongeschiktheid”. De vrouw is op 5 augustus 1994 bevallen. Haar zwangerschapsverlof ving aan op 4 juli (vier weken voor de uitgerekende datum). Haar bevallingsverlof duurde van 5 augustus tot 28 oktober (12 weken na de feitelijke bevallingsdatum). Tot 1 september 1994 gold de WGB (Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen), sindsdien is de AWGB van kracht.
Geoorloofd
De verzekeraar wijst er op, dat in de wetgeving ook rekening is gehouden met gevallen van geoorloofd onderscheid. In de AWGB staat (in art. 2 lid 2 onder a.), dat het verbod op onderscheid op grond van geslacht niet geldt in gevallen waarin het geslacht bepalend is.
Zo is premiedifferentiatie bij levensverzekeringen op grond van geslacht toegestaan, omdat bij levensverzekeringen biologische factoren medebepalend zijn voor de sterftekans. Van belang daarbij werd tevens geacht, dat de geslachtsfactor blijvend van betekenis is, danwel er een is die het gevolg is van de maatschappelijke positie waarin een vrouw (of de vrouwen in het algemeen) verkeert (verkeren). Aangezien zwangerschap een bij een uitstek geslachtsbepalend onderscheid is, onafhankelijk van de maatschappelijke omstandigheden, meent de verzekeraar dat wat voor een levensverzekering is toegestaan ook toegestaan moet zijn voor een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voorts stelt de verzekeraar, dat zwangerschap geen onzeker voorval is. Zwangerschap is in hoge mate zelf te bepalen, zeker in het huidig tijdsgewricht, waarbij er voldoende medische en andere middelen zijn om zwangerschap te verhinderen of juist te bevorderen. Dat andere verzekeraars eventueel – en dan nog in beperkte zin en onder strenge voorwaarden – soms zwangerschapsverlof betalen, doet hieraan niets af, aldus de maatschappij. Het is voor een particuliere verzekeraar die individuele verzekeringen sluit ook niet doenlijk dit risico adequaat mee te verzekeren c.q. tot een adequate premiestelling te komen. De Commissie Gelijke Behandeling wijst het beroep van de verzekeraar op art. 2 lid 2 van de AWGB van de hand. De Commissie wijst op lid 6 van art. 2 waarin verwezen wordt naar de algemene maatregel van bestuur waarin de in het tweede lid bedoelde gevallen (zoals de premies levensverzekering) worden omschreven. In die wetsbepaling zijn geen uitsluitende polisvoorwaarden opgenomen en bovendien “moet de opsomming van gevallen van geslachtsbepaaldheid als limitatief worden beschouwd”. (Oordeel CGB 95-4)

Reageer op dit artikel