nieuws

Zorgverzekeraars tot Borst: wij groeien vanzelf wel verder naar

Archief

elkaar toe

Op wetgeving ter regeling van de convergentie (het naar elkaar toegroeien van ‘fonds’ en ‘particulier’) zitten de betrokken organisaties absoluut niet te wachten. Wat er in de ogen van Zorgverzekeraars Nederland wel zou moeten gebeuren, heeft deze overkoepelende organisatie van ziekenfondsen en particuliere verzekeraars begin april uiteengezet in een uitvoerige brief aan minister Borst (volksgezondheid).
“In onze brief van december hebben wij getracht tot uitdrukking te brengen, dat zowel ziekenfondsen als particuliere verzekeraars het convergentiestreven een warm hart toedragen”, schrijft voorzitter Wiegel aan de minister.
Zowel binnen de context van de samenwerking tussen fondsen en verzekeraars op het individuele niveau als de fusie van de oorspronkelijke koepelorganisaties VNZ (fondsen) en KLOZ (particuliere verzekeraars) is voor de zorgverzekeraars de convergentie als zodanig eerder een must dan een louter door de politiek gewenste ontwikkeling. “Tegen die achtergrond dient dan ook onze oproep te worden gezien om de route van de natuurlijke convergentie, die gedragen wordt door de zorgverzekeraars zelf, te volgen.”
Model-polis
Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zal de pakket-convergentie (het in overeenstemming brengen van de dekkingen) tussen ziekenfonds en particulier nadrukkelijk worden aangestuurd via de modelpolis. “Deze modelpolis, die reeds in KLOZ-verband zijn werking heeft bewezen en algemeen door de particuliere verzekeraars wordt gehanteerd, zal met het oog op bedoelde convergentie worden ingezet.”
Wiegel vervolgt: “Daarbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen, dat niet alleen via de model-polis het gedrag van de verzekeraars kan worden aangestuurd, maar dat de tucht van de markt eveneens zijn werk zal doen. Wij verwachten dat de verzekeraars zich conform zullen gaan gedragen, mede gelet op het feit dat men ervan doordrongen is, dat het collectieve belang van de totale branche daarmee is gediend en convergentie een uitdrukkelijk beleidsuitgangspunt van onze organisatie vormt.”
Verdere aanpassingen
Daarenboven hebben de particuliere verzekeraars de bereidheid uitgesproken om in overleg verdere aanpassingen van het ziekenfondspakket verband houdende met de op handen zijnde overhevelingen uit de AWBZ alsook in verband met verdere uitdunningsmaatregelen integraal over te nemen.
“Wij kunnen u dan ook toezeggen, dat (ook) de particuliere verzekeraars in het geval van overheveling vanuit de AWBZ de eigen verzekerden zonder uitsluiting en/of selectie zullen accepteren tegen de gebruikelijke voorwaarden. Daarbij zal geen nadere premiedifferentiatie naar risico aan de orde zijn.”
Bandbreedte-model
“Een andere belangrijke ontwikkeling die wij in dit verband willen vermelden, betreft de bereidheid te komen tot een bandbreedte-model voor de particuliere sector. Een dergelijk model wordt in zijn algemeenheid gezien als een middel om premieverschillen tussen jong en oud te beteugelen en aldus een bijdrage te leveren aan een nader evenwicht op het punt van de solidariteit.”
Op termijn kan een eenmaal tot stand gebrachte begrenzing (in de vorm van een percentage) verder worden aangescherpt, voorziet Wiegel. “De facto komt dit neer op een indamming van het premie-bereik bij de leeftijdsgerelateerde verzekeringsprodukten, waarbij de premie voor de laagste leeftijdsgroep wordt gerelateerd aan die geheven wordt voor de hoogste leeftijdsgroep. Hierover is een markt-enquête gaande. De ontvangen reacties daarop zijn bemoedigend.”
Verplichte dekking
De terugoverheveling uit de AWBZ per 1 januari a.s. betreft de medicijnen, de hulpmiddelen, de revalidatie, de audiologische hulp en het erfelijkheidsonderzoek.
Wiegel: “Zoals gesteld, zullen de particuliere ziektekostenverzekeraars de eigen verzekerden zonder uitsluiting en/of risicoselectie voor de over te hevelen voorzieningen accepteren.” Voorts zullen alle reguliere verzekeringspolissen voor de betreffende voorzieningen een dekking kennen. Aspirant-verzekeringsnemers zullen dus niet eens kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een polis zonder medicijn-dekking.
GVS
Sinds enige jaren wordt het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS) gehanteerd als instrument van kostenbeheersing op het terrein van de medicijnen. Bij de terugoverheveling van de medicijnen uit de AWBZ naar de gewone verzekering zou volgens de zorgverzekeraars verlaging van de vergoedingslimieten niet moeten worden uitgesloten. Aan zo’n maatregel zou wellicht nog vóór 1 januari aanstaande vorm kunnen worden gegeven.
Wiegel wijst er met nadruk op, dat ook de particuliere ziektekostenverzekeraars deze mening volledig onderschrijven. “Toonden deze verzekeraars zich in het verleden geen voorstander van het GVS en werden zij bij de overheveling van de medicijnen naar de AWBZ in 1992 min of meer gedwongen het GVS uit te voeren, thans kan worden geconstateerd, dat diezelfde categorie verzekeraars hechten aan het GVS. Het GVS heeft zijn waarde bewezen als kostenbeheersingsinstrument.”
H. Wiegel: …de tucht van de markt zal eveneens zijn werk doen…
Hoe leggen wij 25% premieverhoging uit?
Hoe maken wij de bevolking duidelijk, dat een forse premieverhoging toch eigenlijk wel meevalt? Met die vraag zitten de zorgverzekeraars in hun maag en zij hebben hiervoor enig meedenken gevraagd aan minister Borst. De voorgenomen (terug)overheveling per 1 januari a.s. van een aantal verstrekkingen uit de AWBZ naar het ziekenfonds alsmede de particuliere polis, leidt tot een verschuiving van de financieringsbronnen. De overheveling leidt, onder de AWBZ-vlag, tot een besparing van f 450 per ingezetene. Maar bij de verzekeringssegmenten waarnaar de voorzieningen worden overgeheveld, zal de totale schadelast met gemiddeld 25% stijgen. Dit betekent dus (bij verder ongewijzigde omstandigheden) een premieverhoging van 25%. “Voor de burger zijn deze mechanismen echter niet altijd even duidelijk en overzichtelijk”, aldus Wiegel, die stelt dat de zorgverzekeraars met de overheveling kunnen instemmen, “mits er dan ook ruimte en begrip bestaat voor de daaruit resulterende premieconsequenties.”

Reageer op dit artikel