nieuws

Zorgverzekeraars: ‘Ministerie schat kosten weer te laag in’

Archief

“Als de zorgverzekeraars de afgelopen jaren zouden zijn afgegaan op de kostenramingen van VWS, dan waren zij inmiddels allemaal failliet.”. Dit zegt Martin Bontje, algemeen directeur van Zorgverzekeraars Nederland, over de kostenramingen in de gezondheidszorg van het ministerie van VWS.

Het ministerie van Volksgezondheid schat in dat de kosten in de gezondheidszorg volgend jaar met 4% tot 5% zullen stijgen. “Dat is absoluut niet realistisch”, zegt Bontje. “Wij hebben berekend, dat het gaat om een stijging van 8% tot 13% en in het verleden is gebleken dat onze ramingen realistischer zijn dan die van het ministerie.” Inderdaad blijkt keer op keer, dat VWS de kosten steeds fiks te laag inschat. Meestal zit VWS er zo’n 40% naast. In 2001 bijvoorbeeld kwam VWS voor 2002 met een prognose van 6,0% hetgeen in de loop van 2002 werd bijgesteld op 11,7%.
Stijging 8% tot 13%
ZN verwacht in 2005 een kostenstijging van 8% tot 13%. Het gaat hierbij om een autonome stijging van 5% op grond van factoren als vergrijzing, inflatie en technologische ontwikkelingen. Deze stijging geldt voor alle particuliere polissen, dus voor de standaard(pakket)polissen, maatschappijpolissen en aanvullende polissen.
Verder verwacht ZN voor de maatschappijpolissen nog een stijging van 3,8% tot 8% van de zorgkosten (afhankelijk van de gevolgde berekeningsmethode) als gevolg van een nieuwe financieringswijze voor ziekenhuiszorg. Vanaf 1 januari worden de ziekenhuizen namelijk gefinancierd op basis van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). Ziekenhuizen declareren dan landelijke vastgestelde tarieven per DBC in plaats van de tot nog toe gebruikelijke verpleegdagen en nevenverrichtingen. Deze nieuwe wijze van financieren leidt tot een verschuiving in schadelast tussen ziekenfondsen en ziektekostenverzekeraars en tot een verschuiving van de standaard(pakket)polissen naar particuliere polissen.
“Het verschil tussen onze raming en die van VWS heeft drie oorzaken”, zegt Bontje. “Wij gaan uit van een gemiddelde volumegroei van 2%, hetgeen 1% hoger is dan de inschatting van VWS. Daarnaast gaat VWS ervan uit dat de particuliere ziektekostenverzekeraars de pakketmaatregelen in het ziekenfonds zullen volgen. De ZN-raming is uitgevoerd in de veronderstelling dat de pakketmaatregelen door particuliere verzekeraars niet één op één worden overgenomen. Verder houdt VWS geen rekening met wijzigingen in de financiering van de academische ziekenhuizen.”
Extra verhoging
De zorgverzekeraars voeren nog overleg met de Pensioen- en Verzekeringskamer {PVK) over een eenmalige extra schadereserve in verband met de invoering van de DBC’s. Volgens de PVK moeten de verzekeraars een dusdanige reserve aanleggen dat dit een kostenverhoging met zich meebrengt van 8% tot 10%. Volgens de PVK hoeft deze reserve niet te worden aangelegd als de nieuwe basisverzekering daadwerkelijk begin 2006 wordt doorgevoerd. Als de basisverzekering wordt ingevoerd, komen er namelijk andere reserves vrij, die dan met de benodigde reserves in verband met DBC’s kunnen worden verrekend. Wordt de basisverzekering na 2006 ingevoerd, dan moeten de verzekeraars dus rekening houden met een kostenstijging van 16,8% tot 23,0%.
De verwachte kostenstijgingen betekenen dus nog niet dat de verzekeraars de premies daadwerkelijk met genoemde percentages verhogen. Voor de individuele verzekeraar zijn onder meer de winst op beleggingen, een eventueel surplus aan reserves, en concurrentiemogelijkheden bepalend voor de vaststelling van zijn premieverhoging.

Reageer op dit artikel