nieuws

Zorgen Zwolsche Algemeene over motorrijtuigentekening

Archief

Zorgen Zwolsche Algemeene over motorrijtuigentekening

De ontwikkelingen in de motorrijtuigenverzekering baart de Zwolsche Algemeene zorgen. De maatschappij vreest dat de cyclische beweging waardoor de branche de laatste decennia vooral kenmerkt wordt, gaat verdwijnen en dat er structureel sprake zal zijn van ‘rode cijfers’.
Deze sombere voorgevoelens uitte algemeen directeur drs. Ben G.W. Degen van de Zwolsche Algemeene in de traditionele Nieuwjaarsrede voor alle medewerkers.
Het baart Degen grote zorgen dat na jaren van (grote) verliezen en één jaar met een bescheiden positief technisch resultaat de opgebouwde solidariteit in de branche motorrijtuigen alweer aan het afbrokkelen is. “Wat ons zorgen baart, zijn de tekenen in de markt die erop duiden dat verzekeraars alweer bereid zijn om premiemaatregelen te nemen die meer op differentiatie en dus minder op solidariteit gebaseerd zijn en die voor het gros van verzekerden zullen neerkomen op een premieverlaging”, zei Degen.
Het bruto technisch resultaat, na rente, over 1996 van de wa- en cascotekening zal voor de gehele branche uitkomen op +5% van de premie (1995: -0,5%).
Gêne
Wordt alleen de wa-verzekering in ogenschouw genomen, dan zijn volgens Degen de technische resultaten nog steeds negatief. “Rode oren van gêne over deze provere resultaten zouden de branchegenoten sieren. Voor herstel na een periode van verliezen lijkt nog nauwelijks ruimte. Gezonde concurrentie dreigt, met name door het onverantwoord marktgedrag van een aantal spelers in de autobranche, te verworden tot een permanente strijd onder de nullijn.”
Teleurstellend vond Degen ook de productie van het vernieuwde Modulair Privé Pakket, een pakketpolis waarop alle huishoudelijke risico’s verzekerd kunnen worden. De afzet voldoet niet aan de hooggespannen verwachtingen, aldus Degen. “Wij beraden ons op maatregelen tot stimulering van de productie.”
Gedragscode
De door levensverzekeraars geïnitieerde Gedragscode rendement en risico voor beleggingsverzekeringen is niet door de Zwolsche Algemeene ondertekend. Sinds de jaarwisseling maakt de maatschappij toch gebruik van de door haar eerder bekritiseerde rekenregels van de gedragscode die zouden leiden tot onverantwoord hoge voorbeeldpercentages voor bepaling van eindkapitalen.
De maatschappij had deze maatregel eind november vorig jaar aangekondigd indien de Gedragscode niet per 1 januari zou worden aangepast. “Dit om een reële vergelijking mogelijk te maken met wél op de Gedragscode gebaseerde offertes”, aldus Degen.
ZALux, het vorig jaar opgerichte zusterbedrijf van ZABelgië, heeft vergunning gekregen om te starten met de verkoop van universal-lifeverzekeringen.
Giraal beleggen
De Holland Beleggersrekening, het fonds voor giraal beleggen van dochter Holland Beleggingsgroep, boert goed, zei Degen. “Het aantal geopende rekeningen en de hoeveelheid belegde gelden sedert de introductie overtreffen onze stoutste verwachtingen. Aan nieuw te beleggen vermogen komt er inmiddels ongeveer f 1 mln per week binnen.”
Bij Holland Beleggingsgroep zijn twaalf medewerkers werkzaam. Een verdere uitbreiding ligt in het verschiet door verbreding van de productenrange en het aantal tussenpersonen die deze producten afzetten.
Dit voorjaar verwacht de Zwolsche Algemene definitief een besluit te nemen over haar entree in de markt voor employee-benefitsverzekeringen, met name over de vraag met welke producten in welke (deel)markten.
Ben Degen: “Rode oren van gêne”.
Brutowinst opnieuw hoger
De brutowinst van de Zwolsche Algemeene blijft zich in opwaartse richting bewegen. De directie verwacht over 1996 een resultaat van f 70 mln, circa 20% meer dan het jaar ervoor toen het resultaat op f 58,1 mln bleef steken. Ter vergelijking: in 1993 bedroeg de brutowinst nog f 30,5 mln en in 1994 f 37,5 mln.
De omzet van de maatschappij is gestegen tot f 885 (830) mln, waarvan f 443 (432) mln aan schadepremies en f 310 (273) mln aan levenpremies.

Reageer op dit artikel