nieuws

Zilveren Kruis innoveert met thuiszorg in natura

Archief

Zilveren Kruis heeft het ThuiszorgPrivéPlan uitgebracht, een verzekering om mensen, vooral ouderen, zo lang mogelijk zelfstandig te laten blijven wonen. De maatschappij heeft in juli 90.000 van haar ziektekostenverzekerden in het land benaderd met dit nieuwe produkt. Het produkt zal in de toekomst ook gedistribueerd worden via het vrije intermediair, aldus een woordvoerder.

De overheidsbijdrage wordt steeds kleiner en het zorgpakket staat onder grote druk, luidt een van de verkoopargumenten. Thuiszorg gaat meer geld kosten omdat de mensen ouder worden. De eigen bijdrage voor de thuiszorg kan hoog oplopen.
Het ThuiszorgPrivéPlan dekt de kosten die verbonden zijn aan thuiszorg in natura. De uitkering in natura kan bestaan uit hulp bij eten en drinken, gaan zitten en opstaan, in en uit bed stappen, aan- en uitkleden, het zich verplaatsen van de ene ruimte naar de andere op dezelfde verdieping, traplopen, gezicht en handen wassen, zich volledig wassen en naar het toilet gaan. Op basis van verlies van één of meer van de hiervoor genoemde functies, wordt een zorgplan opgesteld op basis van het gekozen verzekerde bedrag: maximaal hetzij f 25.000 òf f 50.000 per jaar.
Polisvoorwaarden
“Deze verzekering heeft ten doel bij verlies aan zelfstandigheid van de verzekerde thuiszorg te garanderen eerst nadat een beroep is gedaan op regelingen ingevolge enige wet, voorziening, subsidiëring, publiekrechtelijke regeling of andere overeenkomst waarop verzekerde recht heeft”, aldus een polisvoorwaarde.
“Het maximaal te besteden bedrag aan thuiszorg hangt af van de mate van verlies van zelfstandigheid van de verzekerde. Dit bedrag wordt berekend aan de hand van de bij deze verzekeringsvoorwaarden gevoegde tabel”.
“Zolang er sprake is van verlies van zelfstandigheid, zullen de mate van verlies, de omvang van het maximaal te besteden bedrag aan thuiszorg en de periode waarvoor deze zal gelden, worden vastgesteld door de verzekeraar aan de hand van gegevens van door de verzekeraar aan te wijzen externe medische en andere deskundigen”. Indien de verzekeringnemer bezwaren heeft tegen deze vaststelling van onder meer het te besteden bedrag, zal de verzekeraar zijn medisch adviseur opdracht geven een second opinion uit te voeren. Als verzekerde het oneens blijft met de verzekeraar, kan hij naar de rechter stappen.
“Na vaststelling van de verstrekking (bedoeld zal zijn: ‘de omvang van het te besteden bedrag’ – red. AM) zal een door de verzekeraar aangewezen zorgadviseur samen met de verzekerde een zorgplan opstellen. In het zorgplan wordt vastgelegd hoe de thuiszorg op grond van de (wettelijke) verzekering wordt ingezet en hoe het vastgestelde bedrag aanvullend hierop wordt besteed”. Het zorgplan moet goedgekeurd worden door de verzekeraar.
De verzekerde moet alles nalaten wat zijn herstel naar zelfstandigheid kan belemmeren.
De verzekering eindigt onder meer wanneer verzekerde permanent is gaan verblijven in een verpleeghuis e.d. Bij tijdelijke opname wordt de dekking opgeschort.
De verzekering kent twee tarieven, voor mensen die nog geen 65 jaar zijn bij het sluiten van de verzekering en voor toetredende 65-plussers.
De premie voor de ‘jongeren’ stijgt per leeftijdsklasse van vijf jaar. Naarmate iemand langer verzekerd is, krijgt hij meer premiekorting.
De premie voor hen die de verzekering sluiten na hun 65ste verjaardag, is afhankelijk van de leeftijd bij toetreding en blijft gelijk.
De verzekerde bedragen en de premies worden jaarlijks aangepast aan de kostenontwikkeling in de thuiszorg.
Voorbeeld
Een man die toetreedt tussen 50 en 54 jaar betaalt voor een verzekerd bedrag van f 25.000 f 73 per maand. Als hij de leeftijdscategorie 55 – 59 jaar binnenstapt, is dat f 99 per maand. Een vrouw in deze leeftijdscategorieën betaalt f 87 resp. f 120 per maand.
Een 65-jarige die f 50.000 verzekert, is maandelijks een premie verschuldigd van f 300. Een vrouw van die leeftijd betaalt f 365.
De uitkeringsduur van het ThuiszorgPrivéPlan is niet aan een maximum tijd gebonden. “Zilveren Kruis garandeert u thuiszorg zodat u zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze in uw eigen huis kunt blijven functioneren”, aldus de brochure.

Reageer op dit artikel