nieuws

Ziekteverzuimbranche heeft er circa e 200 miljoen bij

Archief

De verlenging van de ziektewetperiode van één naar twee jaar heeft de verzuimverzekeraars een fikse premietoename opgeleverd. Vorig jaar werd geschat dat het om e 100 miljoen tot e 300 miljoen zou gaan. Uit ‘een rondje’ van AM langs de negen belangrijkste ziekteverzuimverzekeraars blijkt dat de waarheid ‘ergens in het midden ligt’.

Van de negen verzekeraars die AM heeft benaderd, hebben zeven het premie-inkomen meegedeeld dat met hun ziekteverzuimproductie is gemoeid. Deze zeven hebben bij elkaar een premie-inkomen verworven van ruim e 146 miljoen. Daarom moet het in het totaal – dat wil zeggen inclusief de productie van Aegon en NN en de productie van de niet-benaderde verzekeraars – worden geschat op rond de e 200 mln. Volgens een enquête van het Verbond van Verzekeraars zou in 2002 jaar het premie-inkomen in gehele branche ziekteverzuim rond de e 1 mld bedragen. Door de nieuwe productie is de markt dus met circa 20% toegenomen.
De productie in de ziekteverzuimsector blijkt voornamelijk afkomstig van de verlenging op bestaande polissen. Minstens 80% van de bestaande verzekeringen werd uitgebreid met een dekking voor het tweede ziekteverzuimjaar. Voor dit tweede jaar gaat het om een verzekerde loonaanvulling van 70% in plaats van 100%. Werkgevers die meer dan 70% uitkeren, riskeren dat hun zieke werknemers niet in de WAO kunnen en dat zij nog een derde ziekteverzuimjaar moeten doorbetalen. Een en ander wordt vastgelegd in de te wijzigen Wet Wulbz, de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte.
Veel werkgevers die nog geen verzuimverzekering hadden, hadden vonden het risico van twee jaar ziekteverzuim te hoog en sloten alsnog een polis. Het premie-inkomen dat hierop betrekking heeft, lag bij alle ondervraagde verzekeraars lager dan het inkomen uit verlenging op bestaande contracten. Een uitzondering hierop vormde Fundum, die een jonge en dus nog kleine verzuimportefeuille heeft. De nieuwe polissen en de uitbreiding op bestaande polissen zijn vooral gesloten door kleine werkgevers met minder dan vijftig werknemers.
De langere ziektewetperiode heeft niet alleen consequenties voor de verzuimcontracten. Door de verlening duurt het een jaar langer voordat zieke werknemers in de WAO belanden en voordat aov’s tot uitkering komen. Het betekent ook dat aanvullende en ondersteunende diensten, zoals reïntegratiediensten en interventiediensten, nog belangrijker worden.
De verlenging van de ziektewetperiode houdt verband met, en loopt vooruit op, de nieuwe WAO. Het is de bedoeling dat die nieuwe WAO in 2006 ingaat, zodat iedereen die vanaf 2004 langdurig arbeidsongeschikt wordt, te maken krijgt met het nieuwe WAO-stelsel. Het is inmiddels echter de vraag of 2006 wordt gehaald.
Hieronder volgen de reacties van de negen belangrijkste ziekteverzuimverzekeraars.
De Goudse: e 15 mln meer premie
De Goudse heeft door de wetswijziging een premie-inkomen verworven van e 15 mln. Dit betekent volgens de verzekeraar een uitbreiding van de bestaande portefeuille, gerekend naar premie-inkomen, van 31%. De geheel nieuwe polissen leverden een premie-inkomen op van e 6 mln. Ongeveer 5% van de betrokken werkgevers verzekerde uitsluitend het eerste ziektewetjaar en ongeveer 2% verzekerde uitsluitend het tweede ziektewetjaar. “Een verzekering voor uitsluitend het tweede jaar sluiten we eigenlijk liever niet, omdat het niet past niet in de filosofie dat het verzuim zo snel mogelijk moet worden aangepakt”, zegt De Goudse. De nieuw verzekerde werkgevers bestrijken alle branches. Het gaat voornamelijk om werkgevers met minder dan vijftig werknemers.
Met de uitbreiding van bestaande verzekeringen van één naar twee jaar, was bij De Goudse een bedrag gemoeid van e 9 mln. Ongeveer 80% van de werkgevers die reeds bij de Goudse waren verzekerd, breidde de dekking uit naar het tweede jaar. Ook bij deze categorie gaat het om werkgevers in alle branches en voornamelijk werkgevers met minder dan vijftig werknemers.
premievolume acceptabel te houden”, zegt De Goudse. “Zo zien wij steeds meer vraag naar een langere wachttijd en een lager dekkingspercentage. Wij offreren nu standaard 65 wachtdagen, dat deden we een jaar geleden nog niet.”
ASR: e 50 mln erbij
Fortis-ASR – onder meer Stad Rotterdam, Amev en de grote inkomensverzekeraar De Amersfoortse – wil uit concurrentieoverwegingen niet teveel zeggen. Wel wil het concern kwijt, dat het premievolume van de ziekteverzuimportefeuille in 2003 e 250 mln bedroeg en dat dit jaar zal stijgen tot e 300 mln. “Wij constateren dus een forse toename van de productie”, zeggen de inkomensdirecteuren Arnold Zuiderwijk en Frank Romijn. “Het gaat daarbij zowel om omzettingen van bestaande verzekeringen als om nieuwe polissen.”
Op de bestaande polissen is circa 85% uitgebreid met een dekking voor het tweede ziekteverzuimjaar. In vakjargon: “De omzettingsgraad op de lopende portefeuille naar de Wulbz-2-dekking is groot en ligt voor de verschillende Fortis-ASR maatschappijen tussen de 80% en 90%”. Fortis ASR constateert een verschuiving in verzekerde bedrijven. “De verzekering voor het eerste jaar werd vooral gesloten door ondernemingen in het klein-mkb, dus met één tot tien werknemers. Dat heeft zich verlegd naar de iets grotere bedrijven met één tot 25 werknemers, met forse uitschieters daarboven.”
AXA: 30% meer premie
Axa heeft uit geheel nieuwe polissen een premie-inkomen van e 2,5 mln. Op alle nieuwe polissen is het eerste en het tweede ziektewetjaar gedekt. De nieuwe polissen zijn gedifferentieerd over alle MKB- branches. Van de bestaande polissen is 80% uitgebreid met een dekking voor het tweede ziektejaar. Het betreffende premie-inkomen kan AXA niet meedelen. Al met al is het premievolume van de ziekteverzuimportefeuille met 30% toegenomen.
Fundum: plus 315%
De gespecialiseerde inkomensverzekeraar Fundum heeft door de wijzigingen een premie-inkomen verworven van ruim e 600.000. Voor Fundum, die pas in 2003 met ziekteverzuimpolissen startte, betekent dit een premietoename op de bestaande ziekteverzuimportefeuille van 315%. Met geheel nieuwe polissen was een bedrag gemoeid van e 570.000.
In tegenstelling tot de andere verzekeraars, was bij Fundum met de nieuwe polissen een hoger bedrag gemoeid dan met de uitbreiding op bestaande polissen. Bij de nieuwe polissen ging het voornamelijk om werkgevers met gemiddeld negentien werknemers. Ongeveer 16% van de nieuwkomers sloot een polis voor uitsluitend het tweede ziektewetjaar.
Bij Fundum breidden 32 reeds verzekerde werkgevers hun polis uit met een dekking voor het tweede ziektewetjaar. Hiermee was een premie-inkomen gemoeid van e 36.000. Het ging hierbij voornamelijk om werkgever met circa zes werknemers.
NN: 2.500 nieuwe polissen
Nationale-Nederlanden wil over de productie uitsluitend kwijt dat ongeveer 85% van de bestaande polissen is uitgebreid met een dekking voor het tweede ziektejaar. Aantallen en bedragen wil NN niet geven. Over de geheel nieuwe polissen wil NN uitsluitend kwijt dat het er ongeveer 2.500 zijn.
Interpolis: plus e 31,5 mln
De wetswijziging heeft Interpolis bepaald geen windeieren gelegd. De verzekeraar heeft er een premie-inkomen van e 31,5 miljoen bij, wat neerkomt op 30% van de bestaande portefeuille. Interpolis sloot 2.500 geheel nieuwe polissen met een totaalpremie-inkomen van e 11,5 miljoen. Van deze polissen werd 4% gesloten voor uitsluitend het eerste ziektewetjaar en 2% voor uitsluitend het tweede ziektewetjaar. De productie kwam vooral van werkgevers met minder dan tien werknemers en van werkgevers in de sector commerciële dienstverlening (14%) en detaillisten non-food (9%).
Van de bestaande portefeuille heeft 98% van de werkgevers de dekking uitgebreid naar het tweede ziektewetjaar. Deze uitbreiding leverde e 20 mln aan premie op. Ook hier ging het voornamelijk om werkgevers met minder dan tien werknemers en om werkgevers in de commerciële dienstverlening (20%) en detaillisten non-food (20%).
Achmea: plus e 21 mln
bedragen. Al met al is op alle labels zo’n e 21 mln nieuwe premie verkregen. Ongeveer 80% van de bestaande verzekerden heeft de polis uitgebreid met een dekking voor het tweede jaar. Dat heeft zo’n e 17 mln opgeleverd. Met geheel nieuwe polissen heeft Achmea ongeveer e 4 mln binnengehaald.
Delta Lloyd: e 25 mln meer
Delta Lloyd wil uitsluitend kwijt dat uit geheel nieuwe polissen een premie-inkomen is verkregen van e 8,2 miljoen en dat de uitbreiding op bestaande polissen e 17,2 miljoen heeft opgeleverd. In het totaal dus e 25,4 miljoen, Het gaat hier om een totaal van de labels Delta Lloyd, Ohra en ABN Amro.
Aegon, die ook risicodrager is voor de ziekteverzuimpolissen van Univé, wil uit concurentieoverwegingen geen mededelingen doen.

Reageer op dit artikel