nieuws

Zicht op oplossing voor aansprakelijkheid IT-branche, maar zonder

Archief

millenniumdekking

Enkele individuele leden van het Verbond van Verzekeraars werken aan een oplossing voor IT-bedrijven die er door hun eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars zijn uitgezet. Dekking van het millenniumrisico is daarbij echter uitgesloten.
Binnen enkele weken verwacht het Verbond van Verzekeraars een alternatieve oplossing te kunnen bieden voor het beroepsaansprakelijkheidsprobleem van IT-bedrijven. “Een werkgroep van enkele individuele leden onderzoekt de mogelijkheid om gezamenlijk een aansprakelijkheidsdekking voor deze groep te creëren. Daarbij zal in elk geval geen sprake zijn van millenniumdekking”, meldt woordvoerder Gert Kloosterboer. Op welke manier deze samenwerking gestalte zal krijgen en welke verzekeraars er aan deelnemen wil Kloosterboer nog niet zeggen. “Ik kan wel melden dat de verzekeraars die de contracten met de IT-bedrijven hebben opgezegd, geen deel uitmaken van de werkgroep”.
Geen respons
Het is sterk de vraag of IT-bedrijven blij zullen zijn met de oplossing waar de verzekeraars binnenkort mee komen, aangezien een dekking voor millenniumgerelateerde schades daaraan ontbreekt. “Hiermee zullen slechts enkele deelproblemen van een beperkt aantal leden opgelost worden. Het ontbreken van millenniumdekking is echter hun belangrijkste probleem”, reageert Machiel de Rooij van de Fenit.
De branche-organisatie van IT-bedrijven Fenit dringt al bijna een jaar lang aan op een flexibeler houding ten aanzien van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van hun leden, maar zegt weinig of geen respons te krijgen. Volgens de Fenit is de houding van verzekeraars in veel gevallen buitenproportioneel en onredelijk. De branche-organisatie wijst er bovendien op dat de houding van verzekeraars een negatieve invloed heeft op de bijdrage van hun leden aan de oplossing van het millenniumprobleem.
Om het protest kracht bij te zetten, riep de Fenit onlangs de hulp in van topjurist prof. mr. W. Asser, partner van het advocatenkantoor Stibbe Simont Monahan Duhot. Asser was tot voor kort advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Op verzoek van de branche-organisatie stelde hij een advies op inzake het millenniumbeleid van verzekeraars.
Onredelijk
Volgens Asser handelen de betreffende aansprakelijkheidsverzekeraars in strijd met de wettelijke eisen van redelijkheid en billijkheid ten opzichte van de bij hen verzekerde IT-bedrijven. Het late tijdstip waarop IT-bedrijven geconfronteerd zijn met opzeggingen en uitsluitingen speelt daarbij een belangrijke rol. “Het verzekerde IT-bedrijf wordt hierdoor de mogelijkheid ontnomen het risico elders onder te brengen of in de dekking daarvan op andere wijze te voorzien, zodat de verzekeraar in feite het millenniumrisico geheel afwentelt op de verzekerde”, aldus Asser. “Door zo lang te wachten hebben verzekeraars bovendien bij verzekerden de verwachting gewekt dat ten aanzien van het millenniumrisico een oplossing zou worden gevonden waarbij ook rekening zou worden gehouden met de belangen van de verzekerde.”
Geen commentaar
Het Verbond van Verzekeraars wil niet reageren op de aantijgingen van Asser, aangezien deze geen betrekking zouden hebben op het beleid van het Verbond. Kloosterboer: “Asser heeft een advies uitgebracht over de gevolgen van het beleid van indivuele leden, die op basis van hun contractsvrijheid tot bepaalde afwegingen zijn gekomen. Daar gaan wij niet tussen zitten.”
Ook Nationale-Nederlanden voelt zich niet aangesproken door het advies van Asser. Dat is opmerkelijk, aangezien juist NN door de Fenit en betrokken IT-bedrijven vaak genoemd als voorbeeld van een verzekeraar die contracten met IT-bedrijven heeft opgezegd. Naar de mening van NN berust dit alles op een misverstand.
Volgens woordvoerder Jan-Willem Dreteler is de angst voor millenniumschades niet de reden geweest om de contracten met betrokken bedrijven op te zeggen.
“Wij houden met een zekere regelmaat saneringsrondes in onze portefeuilles. Bij één van die saneringen in de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringportefeuille – eind 1997 was het geloof ik – hebben wij contracten opgezegd met enkele tientallen verzekerden, waaronder slechts een beperkt aantal IT-bedrijven. Reden hiervoor was onder meer ons gebrek aan expertise in deze specifieke branche. Een van de betrokken IT-bedrijven had echter het vermoeden dat we opzegden vanwege het millenniumrisico, en zocht met dat verhaal de pers. Via de beroepsorganisatie Fenit is dat verhaal vervolgens een geheel eigen leven gaan leiden.”
Hebben die opzeggingen dan helemaal niets te maken gehad met angst voor millenniumschades?
“Vanzelfsprekend speelde de komst van het nieuwe millennium ook mee in ons besluit om de contracten te beëindigen. Wij weten heus al langer dat er een eeuwwisseling zit aan te komen. Dat gaat dan helemaal tellen als je het combineert met een gebrek aan expertise in die specifieke branche. Maar geloof me, het millenniumprobleem vormde niet de hoofdreden.”

Reageer op dit artikel