nieuws

Zes ICT-stellingen voor het intermediair

Archief

Informatie- en communicatietechnologie maakt in steeds grotere mate deel uit van de bedrijfsvoering van het intermediair. AssurantieMagazine heeft een zestal stellingen over ‘hot items’ op automatiseringsgebied voorgelegd aan tussenpersonen. Maar het intermediair staat niet bepaald te trappelen om zijn standpunt hierover te verkondigen, zo blijkt uit het geringe aantal reacties. Drie kantoren waren wel bereid mee te werken.

1. Het merendeel van het intermediair maakt nog nauwelijks gebruik van de mogelijkheden van internet.
2. Internet is de oplossing voor de administratieve problemen van verzekeraars.
3. Het is beter om aan te sluiten bij bestaande internet-initiatieven dan zelf de ontwikkeling ter hand te nemen.
4. Het intermediair onderschat de invoering van de euro.
5. Over vijf jaar is er nog maar ruimte voor één à twee systeemhuizen in de branche.
6. Het X-Net van ABZ (de vervanger van het huidige A-net, waaronder ADN) zal voor de systeemhuizen en tussenpersonen veel meer werk opleveren.
Riet Kaijser, Hemelaar, De Meijer Assurantiën,
1. Dat geldt ook voor ons kantoor. We zijn momenteel bezig te inventariseren welke van de maatschappijen waar ons kantoor mee samenwerkt de mogelijkheid bieden tarieven, voorwaarden en aanvraagformulieren aan te leveren via internet. Scheelt ons een heleboel archiefwerk en je grijpt nooit mis in de kast.
2. Niet mee eens. Het is wel een oplossing voor een betere communicatie tussen verzekeraars en intermediair, maar de administratieve problemen (met name achterstanden) en het maken van fouten, zijn nog altijd mensenwerk. De verzekeraars zuilen moeten investeren in voldoende en bekwaam personeel. Internet kan dan – of is reeds – de weg om alle administratieve gegevens juister en sneller bij het intermediair te brengen.
3. Ons kantoor heeft een personeelsbezetting van zeven mensen en het is voor ons niet zinvol een personeelslid te belasten met internet-initiatieven of een gespecialiseerd iemand daarvoor aan te trekken. Wij zijn een NVA-kantoor en sluiten ons graag aan bij de initiatieven en meningen die de NVA voor ons naar voren brengt.
4. Mee eens, alhoewel dat niet voor ons eigen kantoor geldt. Het concern waar wij deel van uitmaken beschikt ook over enkele bankkantoren in het grensgebied Nederland/België waardoor wij intern veel te maken hebben met de problematiek rond de invoering van de euro. Administratief gezien is ons kantoor er op voorbereid. Wij verwachten stapels wijzigingsaanhangsels van verzekeraars en hebben met onze personeelsbezetting rekening gehouden met de komende verwerking daarvan naar de klanten toe.
5. Ja, dit is het gevolg van de specialisatie die nodig is voor het up-to-date houden van de systemen en de uitbreiding van communicatie tussen verzekeraars en intermediair.
6. Daar ben ik het niet mee eens. Als het X-Net goed werkt, moet het een besparing van werk opleveren, waardoor men mogelijk tot meer productie kan komen.
Johan Bollen, Assurantiekantoor Victor Beijers, Maastricht
1. Internet staat zelf nog in de kinderschoenen met de nodige kinderziektes. Ook wij als intermediair maken deze groeifase mee. En de ‘late majority’ profiteert van de huidige pioniers als men door de groeifase heen is. Nu maakt men nog meer kosten dan dat er voordeel be- haald wordt. Dit zal op termijn omslaan.
2. Internet zal een extra hulpmiddel worden dat steeds beter benut gaat worden. Dat het een oplossing voor de administratieve problemen wordt lijkt mij onwaarschijnlijk. Misschien aan het eind van de kinderziektes.
3. Wij hebben onze site afgeleid van bestaande initiatieven met een persoonlijke tint. Het is beter om gespecialiseerde mensen zich hiermee bezig te laten houden. Dan kunnen wij ons op ons vak concentreren.
4. De invoering van de euro wordt niet onderschat. De systemen zijn hier reeds op voorbereid. De vakinformatie wordt nauwlettend gevolgd. Wij maken al twee jaar mee dat diverse maatschappijen ook de euro vermelden. Zo blijf je er toch mee bezig.
5. Dat is moeilijk te zeggen, maar dat er steeds minder overblijven zie ik zelf wel gebeuren. Het zou natuurlijk prettiger werken als alle systemen exact op elkaar afgestemd zijn.
6. Het is te vroeg om dit te kunnen bepalen, omdat wij overgeleverd zijn aan de ontwikkelingen zoals deze door de systeemhuizen worden aangeleverd. Wij gaan er van uit dat het niet meer werk oplevert. Men moet positief blijven denken.
Bert Zwier, Brandsma Adviesgroep, Heerenveen
1. Afhankelijk van de aard en samenstelling van het assurantiekantoor zullen de mogelijkheden van internet benut worden of niet. Om de aansluiting met het internet niet te verliezen, is het wel belang om deelgenoot te zijn van de ontwikkelingen.
2. Internet kan een belangrijke bijdrage zijn in de oplossing voor de administratieve problemen van verzekeraars. Daarnaast speelt de ervaring en het opleidingsniveau van de medewerkers, die de offertes, mutaties en nieuwe aanvragen verwerken, een belangrijke rol.
3. Bestaande internetinitiatieven sluiten veelal niet goed aan op het doel wat ons kantoor nastreeft binnen het medium internet. We zijn momenteel eigen initiatieven aan het ontwikkelen.
4. De invoering van de euro wordt inderdaad door het intermediair onderschat. Echter door de veelvuldige wetswijzigingen (bijvoorbeeld nieuwe belastingstelsel, pensioenwetgeving) ontstaat er een tijdsdruk om al deze zaken goed voor te bereiden en moet het intermediair prioriteiten stellen.
5. De huidige economische veranderingen volgen elkaar in een snel tempo op. Wil de verzekeringsmarkt hierop inspringen, zal gestreefd moeten worden naar een verdergaande vorm van standaardisatie. Automatisering speelt hierin een belangrijke rol, zodat de markt zal toegroeien naar een gering aantal systeemhuizen.
6. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling op de verzekeringsmarkt kan het X-Net van ABZ voor de systeemhuizen en tussenpersonen meer werk gaan opleveren. De huidige ervaring op dit gebied leert ons dat het inderdaad het geval is. Ook hierin speelt een verdergaande standaardisatie een belangrijke rol.

Reageer op dit artikel