nieuws

Zalm wil beperkte opvang voor schadeverzekeraars

Archief

Er komt een beperkte opvangregeling voor schadeverzekeraars. Dat heeft minister Zalm van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. “De consumentenbescherming bij faillissementen van schadeverzekeraars zal worden versterkt.”

De brief van Zalm begeleidde het rapport van de studiegroep ‘Opvangregeling Schadeverzekeringen’, dat de Verzekeringskamer (VK) en het Verbond van Verzekeraars op verzoek van minister Zalm hebben opgesteld. “Gezien de doelstelling van consumentenbescherming zal de reikwijdte van een vangnetconstructie beperkt zijn”, aldus Zalm. “Elementen van eigen risico, zoals een drempelwaarde of een procentuele tegemoetkoming, kunnen risicovoller gedrag van consumenten en verzekeraars beperken en zullen dan ook deel uitmaken van een vangnetconstructie”.
Voor de vangnetregeling zou per branche onderzocht moeten worden of deze wenselijk is en zo ja, in welke vorm. Zo is er op het gebied van aansprakelijkheid al een bescherming aanwezig in de vorm van het Waarborgfonds Motorverkeer. Verder valt te denken aan constructies die hun basis ontlenen aan een onderlinge garantieverklaring van verzekeraars, vergelijkbaar met de voormalige opzet van de Invaliditeitsverzekeringscentrale (IVC) met betrekking tot arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.
Voorts kan worden overwogen polishouders van een ziektekostenverzekeraar het wettelijk recht te geven in geval van een noodregeling of faillissement, een standaardpakketpolis bij een andere verzekeraar te sluiten. Ook zou nader onderzoek moeten worden gedaan naar de mogelijkheid, wenselijkheid en uitvoerbaarheid van een vangnetconstructie voor de meest kwetsbare overblijvende polishouders.
Toezicht
Naast een vangnetconstructie zal ook het toezichtsinstrumentarium van de Verzekeringskamer (VK) worden versterkt. Onderzocht moet worden of schadeverzekeraars wettelijk verplicht kunnen worden een gecertificeerd actuarieel verslag te overleggen. Daaruit moet blijken dat de voorzieningen en premies toereikend zijn voor het dekken van hun verplichtingen.
Ook willen beide partijen dat de VK bindende regels kan uitvaardigen omtrent het herverzekeringsbeleid van schadeverzekeraars. De VK zou zich verder in internationaal verband sterk moeten maken voor de beoordeling van de kwaliteit van herverzekeraars door middel van toezicht.
Partijen die zorgen voor de invulling en praktische uitvoerbaarheid van de vangnetconstructie voor schadeverzekeraars zijn het ministerie van Financiën, de VK en het Verbond. Voor levensverzekeringen is al een wetsvoorstel voor een specifiek opvanginstrument in de Tweede Kamer in behandeling.

Reageer op dit artikel