nieuws

Woningcorporaties zien brood in verzekeringen

Archief

Een groeiend aantal woningcorporaties ontwikkelt activiteiten op het gebied van verzekeringen. De regering laat nu onderzoeken hoe groot de speelruimte bij die nevenactiviteiten mag zijn. Diverse corporaties zijn het stadium van oriënteren echter voorbij en kennen al concrete producten.

Woningcorporaties in Apeldoorn, Deventer en (binnenkort) Hoogvliet/Spijkenisse bieden, in het kader van verbreding van hun dienstverlening, hun huurders een verzekeringspakket met inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering aan.
Deze verzekeringsformule is ontworpen door assurantiebedrijf Hunink & Holtrigter in Apeldoorn, op verzoek van De Wooncirkel, een contactgroep van een tiental woningcorporaties. Directeur Peter Wesche van Hunink & Holtrigter heeft eind 1997/begin 1998 tal van verzekeraars benaderd en wilde hen onder meer bewegen tot non-selectie bij deze huurdersverzekering. Uiteindelijk vond hij De Goudse bereid om, zonder aanvraagformulier, het Huurdersverzekeringspakket te sluiten.
‘Soort employee-benefits
Volgens Wesche moet je het vergelijken met employee-benefits, met de corporatie hierbij in de positie van werkgever. “Dat is ook kenmerkend voor deze formule, want er zijn ook wel corporaties die een folder van maatschappijen als FBTO, Zurich of Centraal Beheer naar de huurders sturen.”
In feite heeft de woningcorporatie een contract met De Goudse. Hunink & Holtrigter, die officieel als intermediair fungeert, instrueert de medewerkers van de corporaties en fungeert daarna slechts als troubleshooter. De inboedelverzekering kent een dekking tot f 100.000 en voor huurdersbelang tot f 10.000. De premie bedraagt f 9,63 per maand. Is f 100.000 niet toereikend, dan kan men tegen f 0,15 per f 1.000 bijverzekeren. De gezins-avp, met een dekking tot f 1 mln, kost f 5,35 per maand. De genoemde premies zijn inclusief assurantiebelasting. De premiebetaling geschiedt in combinatie met de huurbetaling. Omdat de corporatie het incasso-risico draagt, mag duidelijk zijn dat huurders die als wanbetaler te boek staan, lang kunnen wachten op toelating tot de verzekering.
MDW
De woningcorporaties zijn vorig week door de regering toegevoegd aan de projecten in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW), een van de paradepaardjes van voormalig minister Wijers (Economische Zaken).
Er is een ambtelijke werkgroep ingesteld die uiterlijk in september met voorstellen moet komen. In die werkgroep zitten vertegenwoordigers van de ministeries van EZ, Financiën, Justitie, VROM en twee externe deskundigen, onder leiding van een externe voorzitter die niet werkzaam is bij een van de genoemde ministeries. Om ongewenste beïnvloeding te voorkomen, wil het ministerie van EZ geen namen noemen van de leden van de werkgroep.
Vermogen
In de zogeheten startnotitie van deze werkgroep wordt gesteld, dat bij woningcorporaties de nadruk niet meer ligt op bouwen en beheren maar op ‘het wonen’. Een vraagpunt voor de werkgroep is, hoe concurrerend de woningcorporaties mogen worden. In hoeverre is sprake van gelijke marktkansen voor de corporaties en andere aanbieders (level playing field)?
De werkgroep moet onder meer ook stilstaan bij de vraag hoe het vermogen van de corporaties wordt aangewend en of dat tot concurrentieverstoring kan leiden. Ons land telt 750 woningcorporaties, die in totaal 2,5 miljoen huurwoningen in bezit hebben.
NVA en NBvA
Bij de intermediairorganisaties NVA en NBvA stond het onderwerp ‘woningcorporaties en verzekeringen’ nog niet als specifiek aandachtspunt op de agenda. Volgens Hella Kuijpers van de NVA zijn er geen signalen uit de achterban gekomen omtrent verzekeringsactiviteiten van corporaties. De NVA vindt het MDW-onderzoek “een goede zaak”.
Bij de NBvA herinnert woordvoerder Paul Oostdam aan de opstelling van zijn organisatie ten aanzien van andere vormen van oneigenlijke collectiviteiten. “Net als bij de merkenpolissen voor auto’s geldt ook hier dat er steeds meer sprake is van object-verzekering in plaats van subject-verzekering. En daar zijn we als NBvA op tegen.”

Reageer op dit artikel