nieuws

Woningcorporatie

Archief

Het betrekken van schade- en levensverzekeringen bij andere producten of diensten verloopt momenteel razendsnel

Banken, pensioenfondsen, uvi’s, en branchevreemde leveranciers, zoals warenhuizen en recentelijk autodealers, doen in verzekeringen en komen daarmee in concurrentie met het intermediair. Een nieuwe categorie, de woningcorporaties, is daar inmiddels bijgekomen. De snelheid waarmee woningcorporaties het verzekeringsproduct omarmen, is opvallend maar kon worden verwacht. Hoewel nog geen drie jaar geleden uit onderzoek door Aegon-dochter NVG bleek dat woningcorporaties nauwelijks hadden nagedacht over het aanbieden van collectieve verzekeringen aan huurders, was de meerderheid toen al positief gestemd over productverbreding. Dit denkproces is aanmerkelijk versneld onder invloed van het groeiend eigen-woningbezit, de sterk gewijzigde regelgeving door de overheid (meer marktwerking en deregulering), en de verschuiving van een aanbod- naar een vraaggedreven woonmarkt. Huurders krijgen, ook door toedoen van de overheid, het meer voor het zeggen, zodat woningcorporaties worden gedwongen meer nadruk te leggen op het ‘wonen’ dan alleen het ‘verhuren’. De drang naar fusie en samenwerking leidt tot schaalvergroting (meer huizen en dus ook huurders) en maakt woningcorporaties interessanter voor de afzet van verzekeringsproducten. Parallel aan de taakafbakening van pensioenfondsen en de uvi’s lijkt een discussie over het dienstenpakket van een woningcorporatie op zijn plaats. De positie van het vrije intermediair is ermee gediend als tijdig piketpaaltjes worden geslagen, teneinde concurrentievervalsing te voorkomen. Zoniet, dan kunnen woningcorporaties straks min of meer ongebreideld gebruikmaken van hun voorkeurspositie bij huurders die de één-loketgedachte van wonen, zorg en diensten wel zien zitten. Daarbij komt dat het productenpakket niet beperkt zal blijven tot de eenvoudige inboedelverzekering en avp; de marsroute zal ongetwijfeld binnen no-time langs hypotheken naar aanverwante spaar- en levensverzekeringsconstructies voeren. ‘The sky is the limit’, zullen corporaties én verzekeraars denken. Een aantal verzekeraars, waaronder intermediairmaatschappij De Goudse, heeft die commerciële mogelijkheden van de corporaties met hun in totaal 2,5 miljoen huurwoningen allang ontdekt. Het is aan de NVA en NBvA om in deze discussie het voortouw te nemen. Zij moeten bij de departementale werkgroep voor elkaar krijgen dat woningcorporaties die commerciëler gaan opereren, geen oneigenlijk gebruik kunnen maken van persoonsgegevens en publieke middelen. Alleen strikte waarborgen op deze terreinen kunnen voorkomen dat het intermediair bij voorbaat al in een achterstandspositie wordt geplaatst. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel