nieuws

Wiegel vindt ‘Plan Borst’ een zeer taaie kluif

Archief

Ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen hebben verschillend gereageerd op het ‘Plan Borst’. Wel vrezen beide partijen, dat met dat plan de problemen in de zorg niet worden opgelost. Dit zei Hans Wiegel op de jaarlijkse lunch van de zorgverzekeraars.

Met het ‘Plan Borst’ wordt bedoeld ‘Vraag aan bod’, de nota die het kabinet over wijzigingen in de zorg en zorgverzekering heeft geproduceerd als testament voor het volgende kabinet. Het ‘Plan Borst’ wijkt op cruciale punten af van het rapport waar de SER rond de jaarwisseling mee kwam. “Op de kabinetsplannen hebben ziektekostenverzekeraars en ziekenfondsen – ieder vanuit het belang dat zij hechten aan de continuïteit van de eigen bedrijfsvoering – genuanceerd gereageerd”, zei Wiegel op de jaarlijkse lunch die Zorgverzekeraars Nederland altijd kort na Prinsjesdag houdt. “Wat hen echter bindt, is het feit dat er de nodige ongerustheid heerst of met dit plan de huidige problemen in de gezondheidszorg worden aangepakt. Want dat is toch het belangrijkste.”
Mammoetoperatie
Volgens het ‘Plan Borst’ moet het huidige duale stelsel in 2005 opgaan in één zorgverzekering (geen keuze in pakketten) die ook de huidige AWBZ-dekkingen omvat. De zorgkantoren voor de AWBZ verdwijnen en elke verzekeraar wordt verantwoordelijk voor de AWBZ-dekkingen. Het huidige systeem van aanbodgestuurde zorg wordt vervangen door een systeem van vraaggestuurde zorg. De verzekeraars moeten het volledige risico dragen (wel komt er een kostenverevenigssysteem) en moeten concurreren. De concurrentie moet gebeuren via een – relatief klein – deel nominale premie. De verzekeraars krijgen een (individueel) verbod op premiedifferentiatie. Derhalve wordt in het plan niet gerept over collectiviteiten, preferred-providerarrangementen, en vrijwillige eigen risico’s, dus over zaken die normaliter tot premiekorting leiden.
“De verzekeraar moet zich dus als ondernemer gedragen en om dat te bereiken voorziet het kabinet in een ambitieus traject van herijking van bestaande wetgeving, verruiming van het zorgaanbod, en het ontwikkelen van een zoveel mogelijk zelfregulerend systeem, met als belangrijkste kenmerk gereguleerde concurrentie”, zei Wiegel. “Dat is een mammoetoperatie, die vele jaren zal vergen en niet eenvoudig is, om het maar eens voorzichtig te zeggen.”
Discussies
Wiegel verwacht niet dat het ‘Plan Borst’ spoedig voor de deur staat. Om te beginnen zal het premiesysteem voor veel discussie zorgen. “Prikkels voor een concurrerende verzekeraarsmarkt zijn: een nominale premie die voldoende omvang heeft om als prijsprikkel effectief te zijn, een risicodragende uitvoering van de algemene verzekeringen en een adequaat vereveningssysteem. Deze elementen moeten nog worden ingevuld en zullen tot uitvoerige discussie leiden. Tijdens de Algemene Beschouwingen kregen we daar al een voorproefje van: Melkert en Dijkstal die elkaar in de haren zitten over de premiestelling.”
Het kabinet laat de beslissingen over het nieuwe stelsel over aan het volgende kabinet, maar heeft intussen wel voorstellen ingediend voor onder meer de modernisering van de AWBZ, zei Wiegel. “Als we die voorstellen bekijken, blijkt dat er in beleidsmatige zin geworsteld wordt om een balans te vinden tussen het waarborgen van de publieke belangen – zoals toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg – en de noodzakelijke vrijheid van zorgverzekeraars en zorgaanbieders om tot een meer doelmatige sturing van de zorg te komen. Men zegt dat er ruimte voor de zorg moet komen, maar aarzelt echter deze te geven.”

Reageer op dit artikel