nieuws

Wiegel: ‘Blij dat in de zorg de vraag het uitgangspunt

Archief

wordt’

De zorgverzekeraars zijn blij dat de overheid de zorg wil gaan aansturen vanuit de vraagkant. Ook de extra f 3,7 miljard is welkom. Hans Wiegel plaatst bij het ‘gejuich’ hierover wel de kanttekening dat de premies hierdoor omhoog gaan.
“Kranten, radio en tv komen voortdurend met kreten als ‘het kabinet trekt meer geld uit’ en ‘Borst stelt meer geld beschikbaar’. Maar bij dit soort kreten past enige verwondering.” Dit zei voorzitter Wiegel vorige week bij ‘Broodje Gezond’, de jaarlijkse bijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). “Het leeuwendeel van de uitgaven wordt immers door de burgers zelf, al dan niet via de zorgverzekeraars, opgebracht. Niet het kabinet, maar de burgers moeten de ‘extra’ uitgaven via de zorgverzekeringspremies betalen. Op zich is dit geen probleem, want uit vele onderzoeken blijkt dat de burger bereid is meer geld uit te trekken voor de zorg. Des te frappanter zijn de bewoordingen die politici bezigen. Het is niet hun geld, maar het is het geld van ons allemaal, van iedere burger.”
Vraagkant
“ZN is niet ontevreden met Zorgnota 2001”, zei Wiegel. Hij vindt het op zich een goede zaak dat er bovenop de huidige f 82 miljard aan zorguitgaven een extra bedrag van f 3,7 miljard beschikbaar komt. “Maar geld alleen is niet genoeg.”
De verzekeraars zijn blij, dat het kabinet de zorg niet meer wil regelen vanuit de aanbodkant, maar vanuit de vraagkant. “Een logische keuze”, zei Wiegel, “want niet het aanbod van de zorgvoorzieningen, maar de vraag van de consument moet richtinggevend zijn. De zorgverzekeraars zijn bij uitstek dé partij die namens verzekerden afspraken maakt met zorgverleners. Maar dan moeten de verzekeraars niet – zoals tot nu toe volop het geval was – gebonden zijn aan allerlei regels en aan een financieel keurslijf.”
Wiegel toonde zich verheugd over de mededeling van Borst dat zij bij de ziekenhuiszorg de ingewikkelde bekostigingssystematiek met vaste budgetten wil loslaten. Verzekeraars, ziekenhuizen en specialisten moeten dan samen afspraken maken. “Het principe hierbij is boter bij de vis. De afspraken die we maken zijn resultaatafspraken en ziekenhuizen worden afgerekend op wat ze daadwerkelijk aan zorg hebben geleverd. Dat is een goede zaak.”
Hand in eigen boezem
Volgens Wiegel is in de Troonrede ten onrechte gesuggereerd dat de huidige zorgkrapte – dus de daarmee samenhangende wachtlijsten – louter is ontstaan doordat de vraag naar zorg sneller is gegroeid dan de capaciteit. Hierdoor zou het, in samenhang met de vergrijzing, nodig zijn het zorgverzekeringsstelsel te vernieuwen. Wiegel vindt echter dat de politiek de hand in eigen boezem moet steken. “De krappe capaciteit en daarmee de wachtlijsten zijn immers een gevolg van het jarenlange overheidsbeleid: een schaarstebeleid. Door het beleid van aanbodreguliering bepaalt de overheid nu al jaren achtereen het aanbod aan zorgvoorzieningen en de prijs ervan.” Volgens Wiegel is het tijd dat de overheid ‘terugtreedt’ en de zorgverzekeraars en andere partijen in het veld ruim baan geeft. “Op die manier kunnen de knelpunten en problemen worden aangepakt zonder dat een ingrijpende aanpassing van het zorgverzekeringsstelsel nodig is.”
Hans Wiegel: “Niet het kabinet, maar de burgers moeten de ‘extra’ uitgaven betalen”.

Reageer op dit artikel