nieuws

Wie maakt zich nog (wel) druk om de euro?

Archief

Het lijkt wel alsof met het intreden van het nieuwe millennium en het feit dat dat allemaal zo is meegevallen, ook de invoering van de euro al succesvol is afgerond. Niets is minder waar. Binnen de verzekeringsbranche is de invoering van de euro een complex vraagstuk, dus ook voor het intermediair. Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen. Deze moeten op korte termijn worden opgelost, wil de tussenpersoon op 1 januari 2002 goed overgaan op de euro.

Veel consumenten hebben een afwachtende houding als het de euro betreft. Men vertrouwt erop ‘dat het wel goed komt’ met die euro. Een spaartegoed blijft immers hetzelfde spaartegoed en de hypotheek blijft dezelfde hypotheek. Alleen de bedragen worden omgerekend.
Tot op zekere hoogte kan er in de relatie tussen het intermediair en de klant al gewerkt worden met de euro. Sinds de bekendmaking van de eurokoers kan het intermediair op facturen eurobedragen vermelden om zodoende voor een zekere gewenning te zorgen. Ook automatische incasso in euro’s is mogelijk wanneer het gaat om zakelijke relaties. Voor het intermediair in zijn rol als adviseur ligt het wat moeilijker. Zou diezelfde consument al eens nagedacht hebben over andere zaken? Zou een verzekerd bedrag van f 1 mln bijvoorbeeld worden omgezet naar 453.789,22 euro of toch naar een rond bedrag? En als dat eens uitkomt op 450.000 euro of 500.000 euro, werkt dat dan ook door in een lagere of hogere premie voor de verzekerde en hoe zit dat dan eigenlijk met het eigen risico? Dit voorbeeld illustreert één van de nog onbeantwoorde kernvragen rondom de invoering van de euro. Toch moet het intermediair het komende jaar hieraan aandacht besteden in zijn gesprekken met relaties. Om een goed antwoord te kunnen geven op vragen van de relatie, die betrekking hebben op de euro en de gevolgen daarvan voor zijn polissen, doet de tussenpersoon er goed aan diverse informatiebronnen bij te houden om op de hoogte te blijven van de laatste stand van zaken en wijzigingen. Communicatie met maatschappijen
Contracten die gesloten worden na 1 januari 2002 leveren in de communicatie tussen verzekeraar en intermediair waarschijnlijk geen problemen op. Het gaat hier immers om ‘euro-contracten’ waarvan de verzekerde bedragen, premies en eigen risico’s bepaald zijn in hele eurobedragen en daarover kan niet anders dan in euro’s gecommuniceerd worden. Problematischer ligt het met de bestaande contracten waarbij alle guldenbedragen omgerekend moeten worden in euro’s.
In december 1998 is binnen het zogenoemde Permanent Orgaan van overleg (POR) een commissie Euroconversie van start gegaan, met als doel voor de partijen binnen de assurantiebranche richtlijnen op te stellen voor de conversie van bestanden in guldens naar bestanden in euro’s. Zo is het verplicht binnen het elektronisch berichtenverkeer per 1 november 2001 een valutacode op te nemen. Deze valutacode is vanaf 1 januari 2002 altijd EUR en voor 1 januari 2002 (uiterlijk vanaf 1 november 2001) altijd NLG. De code biedt de ontvanger de garantie dat de zender aan de afspraken, ten aanzien van de valutacode van bedragen in berichten, voldoet. Daarnaast geldt binnen de branche inmiddels de afspraak dat alle elektronische communicatie tussen verzekeraars en het intermediair tot en met 31 december 2001 in guldens geschiedt en vanaf 1 januari 2002 in euro’s. Duidelijk, zou je zeggen, ware het niet dat er (nog) geen afspraken zijn gemaakt voor wat betreft het tijdstip dat bestanden naar euro’s geconverteerd gaan worden. En dat betekent dat in de periode rondom de overgang extra goed moet worden opgelet. Big Bang
De zogenoemde Big Bang in de elektronische communicatie (1 januari 2002, het moment waarop in de elektronische communicatie wordt overgestapt op euro’s) is echter iets geheel anders dan de Big Bang in een bestandsconversie. De voorgestelde oplossing, om tot 1 januari 2002 in guldens te blijven communiceren, geeft de minste afrondingsproblemen. Eurobedragen omrekenen naar guldenbedragen en dan weer terug naar eurobedragen geeft namelijk geen afrondingsverschillen. Afrondingsverschillen treden alleen op indien een bedrijf de fysieke bestanden (tijdens de zogenoemde technische conversie) converteert naar euro’s en hierna communiceert in guldens. !!!!let op: TABEL !!!!
Afrondingsverschillen
Bedrag Omgerekend Terugberekend Verschil
f 19,95 9,05 euro f 19,94 ja
f 19,96 9,06 euro f 19,97 ja
f 19,97 9,06 euro f 19,97 nee
9,05 euro f 19,94 9,05 euro nee
9,06 euro f 19,97 9,06 euro nee
9,07 euro f 19,99 9,07 euro nee
Na de conversie moeten bestandsgegevens bij het intermediair en bij de verzekeraar, over hetzelfde risico dezelfde inhoud vertonen. Er moeten nog richtlijnen worden opgesteld voor het omrekenen en afronden tijdens de conversie. Ronde bedragen kunnen pas worden toegepast na de conversie bij de eerstvolgende prolongatie en/of mutatie. Dan speelt er nog de kwestie van de technische conversie. Hiermee wordt bedoeld het eenmalig omzetten van alle valutavelden in de database van guldens naar euro’s. Verzekeraars kiezen onafhankelijk van elkaar hun eigen tijdstip van de conversie tussen de prolongatie van december 2001 en die van januari 2002. Het naar voren halen respectievelijk het naar achteren schuiven van de prolongatiemomenten kan worden overwogen, maar wordt (door de POR-commissie) afgeraden. Ook het intermediair kiest het eigen tijdstip van conversie naar de euro. De aanbeveling van de commissie is om na het verwerken van de prolongatie van januari 2002 en voor het verwerken van de februari-prolongaties te converteren. Indien dit niet mogelijk is wordt dringend aanbevolen om in ieder geval zo dicht mogelijk tegen 1 januari 2002 te converteren. P-Views
Het is van belang dat de inhoud van de bestanden van de tussenpersoon en maatschappij ook na de conversie gelijkluidend zijn. De POR Euroconversie-commissie is voorstander van het gebruik van P-views (labelwaardemethode voor prolongatie en mutatie van ADN), en in het bijzonder het POR bestands-interfacebericht, in het kader van de euro-afstemming tussen verzekeraar en intermediair. Voorwaarde is dat voldoende maatschappijen tijdig P-views met de functie bestandsinterface (dus het doorgeven van de actuele gegevens van het contract) hebben ingebouwd.
Ook het intermediair dient over een voorziening te beschikken om deze P-views te verwerken. Het risico op verwarring bij de tussenpersoon is aanwezig, omdat hij samenwerkt met verzekeraars die dit wel geregeld hebben, maar ook met partijen die dat nog niet hebben gedaan. Bovendien moet nog worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor tussenpersonen die niet over het Assurantie Data Netwerk (ADN) beschikken. Gevolgen administratie
Veel assurantietussenpersonen gebruiken meerdere softwarepakketten: maatschappijsoftware, premievergelijkingssoftware, administratiesoftware en communicatiesoftware. De pakketten zijn veelal met elkaar gekoppeld (ze maken gebruik van elkaars gegevens en bestanden) en in de diverse softwarepakketten wordt gewerkt met geldbedragen.
Binnen de administratie wordt gewerkt met rekenkundige relaties tussen premies, verzekerde sommen en eindkapitalen en zoals eerder gesteld is het eenvoudigweg omrekenen van guldens naar euro’s en het vervolgens afronden van de bedragen niet voldoende. Bovendien is het zaak dat alle door het intermediair gebruikte softwarepakketten op dezelfde wijze met omrekening van bedragen omgaan, omdat er anders fouten ontstaan in de koppeling tussen de pakketten. Systeemhuizen binnen de assurantiebranche hebben nog niet alle antwoorden op alle vragen op het gebied van de softwaretechnische overgang van gulden naar euro. Wel is er regelmatig en goed overleg tussen de systeemhuizen om gezamenlijk de diverse aandachtspunten te behandelen. Elk systeemhuis kiest echter zijn eigen aanpak. Zo zal de een ervoor kiezen om alle bedragen (dus bijvoorbeeld ook betalingen die in het verleden hebben plaatsgevonden in guldens) om te zetten naar euro’s, terwijl een ander de mogelijkheid zal bieden om bedragen vanaf 1 januari 2002 naar euro’s om te zetten en het verleden gewoon in guldens te laten staan. Zelf doen!
Ondanks al het overleg en regelgeving blijft er voor het intermediair veel over om zelf te regelen en voor te bereiden. Ter voorbereiding op de millenniumovergang beschikten veel bedrijven over een gedetailleerd plan van aanpak.
Men doet er goed aan ook technische en organisatorische voorbereidingen te treffen voor de euro. Bleek het met het millennium allemaal zo’n vaart niet te lopen, de verwachting is dat de invoering van de euro veel ingrijpender is. En wanneer achteraf blijkt dat ook het plan van aanpak voor de euro voor niets is geschreven, dan zijn de gevolgen altijd nog minder erg dan wanneer de Big Bang dit keer werkelijk een Big Bang geeft. !!!!Let op: TABEL!!!!! Informatie over de euro op internet
www.abz.nl
Abz publiceert de laatste branche informatie over de euro op haar website (bijvoorbeeld over het rapport van de POR Euro conversie commissie).
www.actsite.nl
Gebruikers van de software van ACT kunnen op deze website terecht om vragen te stellen over (onder meer) de euro en het door hen gebruikte pakket.
www.anva.nl
Vanaf de Anva site kan rechtstreeks worden doorgelinkt naar de website van het nationaal Euroforum. Gebruikers van de Anva software hebben toegang tot het beveiligde extranet van Anva.
www.ccs.nl
Combined Computer Services heeft een apart gedeelte op haar website ingeruimd voor informatie over de euro en de gevolgen voor de CCS software. Tevens is er een pagina met zogenoemde ‘euro-links’.
www.euro.nl
De website van het nationaal forum voor de invoering van de euro met een apart gedeelte specifiek voor ondernemers en hun brancheorganisaties.
www.gbned.nl/euro
Op deze website is naast informatie over de euro op een zeer breed vlak ook informatie te vinden over het opstellen van een plan van aanpak voor de conversie naar de euro. Tevens zijn er links naar brancheorganisaties.
www.verzekeraars.org
Via de site van het Verbond van Verzekeraars zijn regelmatig nieuwsberichten over de euro te lezen. Ook is het mogelijk om een nieuwsabonnement te nemen. De berichten worden dan per e-mail toegestuurd.
zonder de intentie te hebben volledig te zijn.)
Het intermediair kan zelf het tijdstip bepalen van de ‘technische’ conversie; alle valutavelden in de database omzetten, zodat er alleen nog euro’s uit komen rollen.

Reageer op dit artikel