nieuws

Wie dekt schade door uitvloeisel van ‘vers’ beschadigde olietank?

Archief

Een ondergrondse dieselolietank wordt uitgegraven en bovengronds op een in aanbouw zijnde bak geplaatst. Enkele dagen later wordt de tank gevuld met dieselolie. Via een ‘vers’ lek in de tank komt een hoeveelheid olie in de bodem van de buurman terecht. Wie moet dekking bieden: de wam-verzekeraar van de mobiele kraan waarmee het lek is veroorzaakt, of de avb-verzekeraar van het betrokken bedrijf?

Op 12 en 13 april 1991 zijn op het bedrijfsterrein van de firma X door X-junior met behulp van een mobiele kraan twee ondergronds gelegen dieselolietanks uitgegraven en bovengronds op een in aanbouw zijnde bak geplaatst. De bak was op dat moment nog niet vloeistofdicht.
De tanks waren leeg. Beide zijn op 15 april omstreeks het middaguur gevuld met dieselolie. Halverwege de middag constateerde X-senior dat één van de tanks lek was en nam hij terstond maatregelen. Het leed was echter al geschied, want een week later werd de firma X aansprakelijk gesteld door de buurman voor schade tengevolge van bodemverontreiniging door olie.
Verzoek om restitutie
Onderzoek wees uit, dat het gat in de tank was ontstaan door een botsing van de stalen bak van de mobiele kraan met de onderkant van de tank. Daarom wendde de aansprakelijk gestelde firma X zich tot de wam-verzekeraar van de mobiele kraan.
Na een onderzoek te hebben ingesteld, liet deze verzekeraar bij brief van 2 augustus 1991 weten, dat de schade niet met of door de bij hem verzekerde mobiele kraan is veroorzaakt, maar het gevolg is van het (laten) vullen van een lekke tank. De firma X moest dus bij de avb-verzekeraar zijn. De avb-verzekeraar achtte zich evenmin geroepen de schade te vergoeden, maar wilde de buurman van X niet de dupe laten worden van het verschil van inzicht tussen hem en de wam-verzekeraar. Hij keerde het geclaimde totaalbedrag van ruim f 14.500 uit en wendde zich vervolgens met een verzoek om restitutie tot de wam-verzekeraar.
‘Een nieuw feit’
De wam-verzekeraar stelde, dat hij een beroep deed op art. a van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden waarin (kort samengevat) staat, dat schade veroorzaakt door het gevaarsobject aan goederen van verzekerde alsmede de daaruit voortvloeiende schade, vergoed wordt mits en voor zover de schade niet onder een andere verzekering valt.
“Bovendien zijn wij van mening, dat door het vullen van de tank met olie door verzekerde een nieuw feit gecreëerd is. De aard van de schade, de milieuschade, is toe te rekenen aan dit feit.”
Overwegingen Commissie
De Commissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars kwam, aan de hand van het overgelegde feitenmateriaal, tot de constatering dat er in dit geval sprake is van een combinatie van schadeveroorzakende feiten.
De commissie stelde ten eerste vast, dat de betrokken wam-verzekering dekking biedt voor schade die aan derden is toegebracht met of door de kraan. Zij was voorts van oordeel, dat X-senior kan worden verweten te hebben nagelaten de uitgegraven tank te controleren op mogelijke beschadigingen, terwijl bovendien de beschadigde bak werd geplaatst in een speciaal voor de tank geconstrueerde vloeistofdichte bak, die voor het beoogde doel nog niet gereed was en dus ook nog niet geschikt was voor de opvang van mogelijk uit de tank wegvloeiende dieselolie. “Voorts staat vast, dat de lekkage pas werd ontdekt toen een aanzienlijke hoeveelheid dieselolie was weggelekt, zodat tevens sprake is geweest van onvoldoende oplettendheid bij het vullen van de tank.” De commissie oordeelde, dat de bodemverontreiniging voor een groot gedeelte hieraan kan worden toegerekend. Ze constateerde voorts, dat de gesloten avb-verzekering dekking biedt voor deze aansprakelijkheid van de de firma X.
Onderlinge schuldverhouding
De commissie overwoog, dat de geschetste omstandigheden gezamenlijk tot de uiteindelijke schade hebben bijgedragen, waarbij de fouten van X-senior afgezet tegen de fout van X-junior in overwegende mate tot het ontstaan van de schade hebben geleid.
De onderlinge schuldverhouding werd door de commissie vastgesteld op 2:1. Anders gezegd: de avb-verzekeraar moet 2/3 van de schade betalen en de wam-verzekeraar 1/3. (Uitspraak nr 79 Commissie Samenloop, ‘lekkende olietank’)

Reageer op dit artikel