nieuws

WFD-kosten

Archief

De consumentenorganisaties zijn niet blij met het hernieuwde uitstel van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD)

Met name de Consumentenbond ziet in de jongste vertraging een poging van banken, verzekeraars en tussenpersonen het WFD-proces te frustreren. “De branche zit niet te wachten op nieuwe regelgeving en lijkt alles aan te grijpen om de invoering te vertragen”, aldus de bond. Zonder te willen ontkennen dat verzekeraars en intermediair blij zijn met elke vertraging – in de hoop dat de wettelijke maatregelen minder zwaar ingrijpen op hun bedrijfsvoering – gaat het toch te ver om een hele branche meteen te betichten van (een poging tot) sabotage. De feiten spreken wat dat betreft voor zichzelf. Het hernieuwde uitstel van de WFD is ingegeven door de hoogte van de uitvoeringskosten. De discussie daarover kwam pas echt op gang toen het kabinet de vermindering (met een kwart) van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven tot dogma verhief. Zo werd de hoogte van de kosten inzet van de inhoud van de WFD en aanleiding voor een nieuwe belangenstrijd tussen enerzijds de financiële dienstverleners en anderzijds de overheid en consumentenorganisaties. Nu zou kunnen worden gesteld dat de branche er baat bij heeft om de kosten van de WFD ‘op te blazen’: hoe hoger de kostenraming, hoe groter de kans dat de regelgeving wordt afgezwakt of wordt geschrapt, zou de gedachte kunnen zijn. Het feit dat verzekeraars en tussenpersonen, respectievelijk banken en andere kredietverleners tot het twee- of drievoudige van de door het kabinet geraamde kosten komen, lijkt deze gedachte te staven. Toch mag de calculatie van verzekeraars en tussenpersonen niet zonder meer van de hand worden gewezen. Die kostenraming kwam immers wel tot stand aan de hand van een serieuze steekproef onder vijftig assurantiekantoren. Bovendien is de hoogte van de uitvoeringskosten niet toe te schrijven aan de noodzaak voor de branche om zich (meer) te professionaliseren, maar aan de eis om bij de toezichthouder het naleven van de wet aan te tonen. Als laatste kan worden benadrukt dat juist verzekeraars en tussenpersonen van meet af aan stevige kritiek hebben geuit over een mogelijk forse lastenverzwaring, die zou kunnen worden doorberekend aan de klant. En vooral dat fundamentele bezwaar moet toch ook de Consumentenbond uit het hart zijn gegrepen. Inmiddels dreigt door dit alles wel dat de aanvankelijk zwaar opgetuigde WFD, met als doelstelling de hit-and-runkantoren en beunhazen van het toneel te laten verdwijnen, danig te worden uitgekleed. De zorgplicht – vooral met betrekking tot klantadvies en dossiervorming – lijkt fors te worden ingeperkt en de regels voor deskundigheid zullen drastisch worden versoepeld of geschrapt. In hoeverre een afgeslankte WFD wezenlijk nog iets toevoegt aan de bestaande (lagere) wet- en regelgeving, jurisprudentie en zelfregulering is zeer de vraag. Overheid en branche zullen op hun tellen moeten passen dat niet met het badwater ook het kind wordt weggegooid. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel