nieuws

Wetswijziging Wabb wankelt door ‘Paars’ en Rabo-actie

Archief

De Tweede Kamer lijkt geen trek meer te hebben in de voorgenomen wijziging van de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb). Met name de uitgangspunten in het ‘paarse’ regeerakkoord ten aanzien van nieuwe regelgeving en een brief van Rabobank Nederland hebben de diverse fracties kennelijk tot een vluchtgedrag aangezet.

De beide standsorganisaties van het intermediair, NVA en NBvA, hebben met grote verbazing kennis genomen van deze ontwikkeling op het Binnenhof.
De NVA is “in het algemeen van oordeel, dat het jammer zou zijn als de beoogde wetswijziging, met als belangrijkste punt het onderscheid tussen gebonden en niet-gebonden assurantietussenpersonen, vertraging oploopt of zelfs niet zou doorgaan”. Voor de NBvA (“ons is de eenduidigheid in de vraagstelling van de diverse fracties opgevallen”) had de wetswijziging eigenlijk niet gehoeven. Desondanks lag er volgens deze bond een aanvaardbaar compromis op tafel. “Dit moet dan echter niet worden ontkracht door allerlei uitzonderingsmogelijkheden”. Met dat laatste doelt de NBvA op de actie die door de Rabobanken is ondernomen om het dreigende predikaat ‘gebonden’ van zich af te houden.
Lobby van de Rabo
De NVA en de NBvA zijn het er volledig over eens, dat de onmiskenbare banden tussen Rabobanken en Interpolis door “de lobby van de Rabo-organisatie” in hoge mate worden gebagatelliseerd.
Als er voor de Rabobanken een generieke uitzondering getroffen zou worden, dan zet dit volgens de NBvA “voor anderen de deur open om zich in allerlei bochten te wringen om constructies te bedenken om eveneens het predikaat ‘gebonden’ te ontlopen”. De NVA vraagt zich af, of honorering van het Rabo-verzoek “niet eenzijdig nadelig uit zou werken voor de zelfstandige assurantiekantoren”. De NVA noemt hierbij kantoren waarvan bijvoorbeeld 1% van de aandelen direct of indirect in handen van een verzekeraar is, of die voor een slechts zeer gering deel een bepaalde produktieverplichting ten opzichte van een verzekeraar hebben.
Kamer-commissie
De verbazing bij NVA en NBvA is gewekt door het zogeheten ‘Nader Verslag’ van de Vaste Commissie voor Financiën van de Tweede Kamer, dat op 14 oktober is vastgesteld.
Hierin legt de PvdA-fractie aan de betrokken bewindslieden de vraag voor, of “het onderhavige wetsvoorstel is getoetst aan de uitgangspunten die in het regeerakkoord zijn vastgesteld ten aanzien van nieuwe regelgeving en zo ja, waarom ervoor gekozen is de behandeling van het wetsvoorstel voort te zetten”. Een andere regeringspartij, de VVD, stelt – met verwijziging naar het ‘Paarse akkoord’ – de retorische vraag: “Is hier echter niet sprake van meer regelgeving en meer administratieve (lasten)druk?”
‘Geen enkele relatie’
Het CDA: “De onderhavige wet zou de zelfstandige Rabobanken verplichten om op hun briefpapier aan te geven, dat zij een relatie onderhouden met Interpolis. Bekend is dat deze uitsluitend een relatie heeft met de holding Rabobank en dat de zelfstandige Rabobanken geen enkele relatie hebben met Interpolis, hetgeen in veel gevallen feitelijk de situatie is”.
Het CDA vraagt de regering simpelweg “de onderhavige wet zo te wijzigen dat in de voren vermelde situatie wordt voorzien, danwel dit wetsvoorstel in te trekken”. Deze rigoreuze conclusie motiveert het CDA op grond van “het gegeven dat er geen dwingende regel terzake is vanuit de Europese Unie en intrekking voorts bijdraagt aan vermindering van de administratieve lastendruk”. D66 wil in verband met de Rabo-kwestie graag weten, wat de bewindslieden vinden van de suggestie om een ontheffingsmogelijkheid in de wet op te nemen.
Strenger dan elders?
De VVD-fractie toont zich voorts nog steeds bezorgd “dat de assurantiebemiddeling in Nederland meer dan evenredig wordt beteugeld in vergelijking tot de overige lid-staten”.
Wat gebeurt er met name in Duitsland en België met de uitvoering van de Aanbeveling van de Europese Commissie, en dan in het bijzonder ten aanzien de punten registratie en vakbekwaamheidseisen, vraagt de VVD. Zij wil dit weten in verband met de toenemende assurantiebemiddelingsactiviteiten vanuit de buurlanden. Wat doet de regering als in andere landen minder strenge regels worden ingevoerd en de Europese Commissie hierop slechts passief reageert?, informeert de VVD.
Effectief controleren
De leden van D66 vragen zich af, of in de praktijk het predikaat ‘ongebonden’ niet zal worden geassocieerd met ‘onafhankelijk’, en ‘gebonden’ met ‘afhankelijk’. Zij willen dat de regering hier nader op in gaat, en vragen voorts naar de wijze waarop dit effectief zal worden gecontroleerd.

Reageer op dit artikel