nieuws

Wetsvoorstel maakt werk van Witteveen-aanbevelingen

Archief

Begin deze maand is door de politiek en de sociale partners meer duidelijkheid verschaft over de toekomst van aanvullende pensioenregelingen.

Belangrijk is het wetsvoorstel dat de staatssecretarissen Willem Vermeend (Financiën) en Frank de Grave (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) naar de Raad van State hebben gestuurd voor advies. Het voorstel beoogt meer flexibilisering van aanvullende pensioenen. Het voorstel voorziet in een aantal van de aanbevelingen die door de commissie Witteveen twee jaar geleden al zijn opgesteld.
Belangrijke punt is onder meer dat de pensioenopbouw fiscaal niet langer afhankelijk is van een verplichte werkgeversbijdrage. Naast de collectieve opbouw moet de werknemer ook aanvullende pensioenmodules kunnen kiezen. De premies voor deze individuele modules moeten via het spaarloon kunnen worden voldaan, zoals nu al het geval is met lijfrentepremies.
Om soepel over te kunnen schakelen van een vut-regeling naar een prepensioenregeling is een soort overgangsregeling vastgesteld. Daarvan kan in de komende tien jaar gebruik gemaakt worden. Gesteld wordt dat in minimaal tien jaar een niveau van 85% van het eindloon opgebouwd mag worden. In een later stadium moet het prepensioen integraal onderdeel worden van de pensioenregeling.
Een minimumleeftijd voor pensionering wordt opgeheven. De jongste leeftijd voor een vol pensioen (70% eindloon) is 60 jaar. Vervroegde pensionering leidt tot een actuariële korting.
Uitgangspunt voor de ruimte voor pensioenopbouw is in 35 dienstjaren een pensioen van 70% eindloon (inclusief AOW) opbouwen. Dat betekent maximaal 2% per dienstjaar. Bij een middelloonregeling is een opbouwpercentage van 2,25% per jaar toegestaan. Maximaal kan 100% eindloon worden gespaard; het nabestaandenpensioen mag maximaal 50% eindloon bedragen.
Voor beschikbare premieregelingen worden nog nadere regels vastgesteld. De pensioenregeling, in eigen beheer of via een eigen pensioenlichaam, voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) moet overeenkomen met hetgeen gebruikelijk is in de collectieve sfeer waarin de dga werkzaam is.
Convenant
In de context van het wetsvoorstel ondertekenden kabinet en sociale partners een pensioenconvenant, waarin afspraken staan over de modernisering, de kostenbeheersing, de fiscale faciliëring en de toegankelijkheid van aanvullende pensioenen.
De in de vorig jaar verschenen nota ‘Werken aan zekerheid’ genoemde wettelijke maatregelen blijven hiermee achterwege. De via fiscale maatregelen af te dwingen invoering van middelloonregeling is hiermee (voorlopig) van de baan.

Reageer op dit artikel