nieuws

Wetsontwerp rente-aftrek ‘gematigd’ maar VFN blijft principieel

Archief

Wetsontwerp rente-aftrek ‘gematigd’ maar VFN blijft principieel

tegen
De organisatie van financieringsmaatschappijen VFN is slecht te spreken over het wetsontwerp tot beperking van de rente-aftrek op consumptief krediet dat per 1 januari 1997 van kracht wordt. De VFN karakteriseert het ontwerp principieel als een “slecht voorstel”.
Staatssecretaris Vermeend (financiën) wil de fiscale aftrek van rente op consumptief krediet begin volgend jaar beperken tot ten hoogste f 5.000, resp. f 10.000 (gehuwden) per jaar. Bij een rentestand van 9% houdt dit in dat consumptieve leningen tot circa f 50.000, resp. f 100.000 (gehuwden) ongemoeid worden gelaten.
Volledig aftrekbaar blijft de rente van leningen voor specifieke doeleinden, waaronder de financiering van studieschulden en uitgaven voor ziekte/invaliditeit.
Vermeend zegt alleen de “excessieve rente-aftrek” voor consumptieve bestedingen aan te pakken, evenals de gekunstelde belastingbesparende constructies met rente-aftrek. Aan de rente-aftrek voor hypotheken op eigen woningen, wordt niet getornd, zegt Vermeend.
Het wetsvoorstel kent een overgangsregeling voor de lopende contracten. De rente-aftrek van deze leningen wordt gefaseerd afgebouwd: van maximaal f 10.000 (gehuwden f 20.000) in 1997 via f 7.500 (gehuwden f 15.000) in 1998, naar f 5.000 (gehuwden f 10.000) in de jaren daarna.
Evenwicht doorbroken
VFN-Voorzitter Wijngaarden drs L.J. Wijngaarden (ING Nederland) staat principieel afwijzend tegenover het wetsontwerp, hoewel hij toegeeft dat – zoals het zich nu laat aanzien – de gevolgen beperkt zullen zijn. “Principieel keuren wij dit wetsvoorstel af. In ons land bestaat er evenwicht tussen enerzijds de grote belastingdruk en het hoge huurwaardeforfaît, en anderzijds de fiscale rente-aftrek voor consumptieve en hypothecaire leningen. Dat evenwicht wordt nu doorbroken.”
De praktische gevolgen inschattend, is het voorstel ‘gematigd’ van karakter, stelt Wijngaarden, als er van een aantal randvoorwaarden mag worden uitgegaan. “Ruim 60% van de lenende bevolking gebruikt het krediet voor de aankoop van een auto. Verder worden veel nieuwe keukens en badkamers gefinancierd met consumptief krediet. Gemiddeld wordt f 20.000 tot f 25.000 per jaar geleend voor deze doeleinden. De meeste huishoudens zullen geen hinder ondervinden van dit wetsvoorstel, mits de genoemde maxima jaarlijks worden aangepast aan de hand van prijsindexcijfer en rentestand. Zoniet, wordt een toenemend aantal huishoudens door de fiscale maatregel getroffen.”
Een bijkomstig gevolg is dat het rijke(re) deel van de bevolking dat een eigen huis heeft en ervoor kiest om bepaalde consumptieve bestedingen te financieren uit een lening, meer en meer de toevlucht neemt tot de verhoging van de bestaande hypotheek dan wel het sluiten van een tweede hypotheek, zegt Wijngaarden. “De fiscus zal veel intensiever daarop moeten gaan controleren, en dat kost ook geld. De vraag is wat deze fiscale maatregel per saldo oplevert.”
VFN-voorzitter Wijngaarden: principieel tegen.
Andere wijzigingen
Naast de beperking van de fiscale rente-aftrek op het consumptief krediet, bevat het wetsvoorstel Vermeend nog andere onderdelen. Van belang is onder meer ook de verhoging van de belastingvrije sommen met 30% tot f 172.000, resp. f 215.000 (gehuwden). Met deze verhoging wordt voorkomen dat belastingplichtigen, vooral zij die hun hypotheek geheel of gedeeltelijk hebben afgelost, louter vanwege de waardestijging van hun eigen woning onder de vermogensbelasting gaan vallen.
Verder komen aandelenpakketten van 5% of meer onder het zgn. ‘aanmerkelijk belang-regime’ te vallen. Alle voordelen uit aandelen die hieronder vallen, worden belast tegen 25%, dat zijn: de reguliere voordelen uit aandelen (dividend) en de winst behaald bij vervreemding van aandelen.
Coopers & Lybrand: markt ziet broodwinning dalen
Verzekeraars, assurantietussenpersonen, en banken die hun cliënten adviseren de ‘overwaarde’ van hun eigen woning te benutten voor consumptieve bestedingen of andere doeleinden, zullen hun broodwinning zien dalen door het wetsontwerp Vermeend, zegt mr A.S. Lagendijk (fiscale sectie pensioenen en verzekeringen) van Coopers & Lybrand.
Volgens Lagendijk wordt het verhogen van hypotheken en aangaan van tweede hypotheken voor bijvoorbeeld de aankoop van een auto of financiering van vakantie of oudedag (lijfrente) door het wetsontwerp aan banden gelegd. Tot op heden is dit een aantrekkelijke vorm van geld lenen. De betaalde rente over de verhoogde hypotheek wordt op het aangifteformulier van de fiscus opgevoerd als aftrekbare kosten. Deze rente-aftrek is niet van invloed op de vrijstelling voor ontvangen rente van f 1.000 (gehuwden f 2.000) per jaar, in tegenstelling tot betaalde rente over consumptieve leningen die wèl worden gesaldeerd (verrekend) met de ontvangen rente. Deze voordelen worden nu door het wetsontwerp geschrapt.
Lagendijk verwacht dat bij een verhoging van een hypotheek de fiscus de feitelijke besteding zal gaan toetsen. “De rente die wordt betaald op de verhoogde lening is alleen nog aftrekbaar als aftrekbare kosten als de lening is aangegaan voor aankoop, verbetering of onderhoud van de woning. Is dit niet het geval, dan is de rente samen met andere persoonlijke leningen, doorlopend krediet etc. aftrekbaar tot f 5.000 voor ongehuwden, resp. f 10.000 voor gehuwden. Bovendien dient dan de betaalde rente te worden gesaldeerd met de ontvangen rente. Dit heeft feitelijk tot gevolg dat de rentevrijstelling komt te vervallen”, aldus Lagendijk.
Bestaande hypothecaire leningen gesloten tot en met eind 1995 zullen worden gerespecteerd, verwacht Lagendijk. “De staatssecretaris houdt hierbij wel een grote slag om de arm.”

Reageer op dit artikel