nieuws

Werknemers Achmea willen ‘fiscale regelingen’ houden

Archief

In de op stapel staande uniforme concern-cao van Achmea zou een voor alle medewerkers toegankelijke hypotheek-, spaarloon- en premiespaarregeling moeten komen. “Deze regelingen dienen van een vergelijkbaar niveau te zijn als elders in de financiële dienstverlening en de fiscale mogelijkheden optimaal te benutten.” Dit stellen de vakbonden na raadpleging van de achterban.

In twaalf over het land verspreide bijeenkomsten hebben meer dan 1.500 Achmea-medewerkers blijk gegeven van hun betrokkenheid bij het ontwerp van één cao voor het concern.
Achmea had voorgesteld om iedere medewerker 3% van het jaarsalaris toe te kennen voor vermogensvorming ter vervanging van diverse personeelsregelingen. “Wij hebben zoveel weerstand hiertegen ondervonden bij de medewerkers, dat het ook geen zin heeft uw voorstel wat bij te schaven door bijvoorbeeld een minimum bedrag af te spreken”, laten de bonden de raad van bestuur weten.
Werkweek
De bonden willen uitgaan van een gemiddeld 36-urige werkweek voor iedere medewerker met een full-time dienstverband, met een individuele keuze voor 34 of 38 uur.
Voor de medewerkers die nu gemiddeld 38 uur per week werken, betekent het voorstel van de bonden een arbeidsduurverkorting van gemiddeld twee uur. “Wij stellen voor dit voor hen te realiseren met behoud van loon. (Feitelijk gaat daarmee hun uurloon omhoog). Part-timers hebben de keuzemogelijkheid om terug te gaan in arbeidsduur of om hetzelfde aantal uren tegen een hoger uurloon te blijven werken. De bonden: “In ruil voor het korter werken zijn wij bereid afspraken te maken over verruimde bedrijfstijden, met afspraken over herbezetting, en over verlaging van de toeslagen voor het werken op onaangename uren”. Voor de medewerkers die nu gemiddeld 34 uur per week werken betekent de 36-uursnorm uiteraard een arbeidsduurverlenging. “Wij stellen voor hun loon overeenkomstig te verhogen. De medewerkers houden hoe dan ook het recht om via het flex-systeem gemiddeld 34 uur te blijven werken”, aldus de bonden. Voor het werken op een avond wensen de bonden vanaf 19.00 uur een toeslag van 25% en voor het werken op een zaterdag vanaf 9.00 uur een toeslag van 35% en vanaf 13.00 uur een toeslag van 50%. Of deze toeslag in tijd of geld toegekend wordt, zou in hun ogen de medewerker mogen bepalen.
Verlofpercentage
Waar Achmea heeft voorgesteld het ‘verlof-recht’ te bepalen op 11% van het aantal te werken uren per jaar, willen de bonden dit recht op 12% vaststellen. “Met het aantal te werken uren per jaar wordt voor een full-timer bedoeld: 52 keer 36 = 1.872 uur. Dat betekent 225 verlofuren.”
Sabattical leave
Achmea voelt niet voor de invoering van een sabattical leave maar wel voor een langdurig studieverlof van maximaal zes weken, eens in de zeven jaar. Het hiervoor gespaarde verlof zou dan door Achmea worden verdubbeld.
De bonden vinden dat de medewerker wel het recht moet krijgen op een sabattical leave gedurende twee tot maximaal zes maanden, met doorbetaling van 25% van zijn loon en een pensioenopbouw op basis van het volledige salaris. De medewerker dient het recht te behouden om in zijn oorspronkelijke functie terug te keren. De bonden willen bij de 8% vakantietoeslag naar een minimum in guldens van f 3.000 bruto, op basis van een full-time dienstverband.
Waar Achmea een eindejaarsuitkering van 8,33% heeft voorgesteld (behalve ingeval van slechte bedrijfsresultaten), willen de bonden een vaste dertiende maand plus een winstdelingsregeling. Voorts missen de bonden een voorstel voor een op het dienstverband betrekking hebbende jubileumregeling.

Reageer op dit artikel