nieuws

Werkgroep wil eis van pensioen- bijdrage werkgever afschaffen

Archief

De voorwaarde dat werkgevers voor hun pensioenregeling een eigen bijdrage (premie) betalen om de regeling te kunnen laten uitvoeren door het pensioenfonds, gaat vervallen. Tenminste, dat heeft de werkgroep van ambtenaren plus technici van de Verzekeringskamer aan de ministers van financiën en van sociale zaken geadviseerd in een notitie waarin de werkgroep aanbevelingen doet voor een nieuwe terreinafbakening voor pensioenfondsen en levensverzekeraars.

In een studiedag ‘Marktgerichte pensioenfondsen’ van Euroforum lichtte J. van der Heide, relatiebeheerder afdeling Toezicht Pensioenen van de Verzekeringskamer, enige tips op van de sluier over deze notitie.
Het wezen van een pensioenvoorziening komt voort uit de relatie werkgever-werknemer, aldus Van der Heide. “De basis is dus de arbeidsverhouding. Niet is van belang wie de premie betaalt. De werkgever moet wel medewerking verlenen aan de pensioenregeling. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door inhouding van de premies of een garantstelling voor de premie-afdracht. Aan de eis van solidariteit is voldaan door de medewerking van de werkgever.”
Van der Heide gaf te verstaan dat het niet zeker is dat de adviezen worden opgevolgd. Eerst dienen de bewindslieden deze te onderschrijven en daarna worden ze ter beoordeling voorgelegd aan de organisaties van respectievelijk ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeraars.
Onthulling
Van der Heide deed een onthulling die pensioenfondsen verraste en onaangenaam trof.
Bij pensioenvoorzieningen van fondsen voor de totale groep deelnemers is vereist dat de werkgever zelf een ‘substantiële bijdrage’ betaalt over de gehele pensioentoezegging. De Verzekeringskamer heeft deze bijdrage op eigen houtje vertaald naar: ‘minstens 50% van de totale premie”.
In het geval dat individuele deelnemers naar vrije keuze gebruik kunnen maken van onderdelen van de totale pensioenvoorziening van het fonds (‘collectieve vrijwillige regeling’), is ook een werkgeversbijdrage vereist, aldus een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het college heeft zich daarbij niet uitgelaten over de hoogte ervan. Van der Heide deelde in de bijeenkomst mee dat de Verzekeringskamer deze vereiste bijdrage op minimaal 10% heeft gesteld.
Een van de deelnemers aan de studiedag was secretaris mr R. ten Wolde van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen. Ten Wolde: “Ik verbaas me over het criterium van 10%. Waar komt dat percentage vandaan? Hoe gaat u ermee om? En waarom is dat niet gepubliceerd, zodat we weten waar we aan toe zijn?”
Van der Heide: “Die 10%-eis hebben wij bij een contact met een pensioenfonds meegedeeld. Daar was men ook verbaasd”. De 10% had volgens hem even goed 20% kunnen zijn.
Van der Heide betoogde dat de Verzekeringskamer bezig is zich meer dan in het verleden naar buiten toe te presenteren. “Vroeger mocht ik een inleiding als deze niet houden. Ik hoop dat we nu op de goede weg zijn. We moeten meer openheid en duidelijkheid betrachten”.
Een geërgerde pensioenfondsfunctionaris: “Bij de verzekering van het WAO-gat was de Verzekeringskamer er als de kippen bij om te vertellen wat we nìet mogen. Maar als we iets wèl mogen, wordt het ons niet verteld”.
‘Verzekeraarskamer’
De 50%- en de 10%-eis zijn nergens onderbouwd, aldus een andere vertegenwoordiger van een pensioenfonds. “Ze zijn volkomen arbitrair. En toch heeft de Verzekeringskamer de macht om die regelingen aan de pensioenfondsen op te leggen”. Hij had wel eens de opmerking gehoord dat de Verzekeringskamer Verzekeraarskamer zou moeten heten, zei hij.
Ten Wolde: “Hoe kunt u aan die eisen van 50% en 10% vasthouden, terwijl de nieuwe regeling van die werkgroep in zicht is?”
Van der Heide: “De regeling van de werkgroep is niet meer dan een voorstel. We blijven de huidige regeling streng toepassen totdat er een nieuwe regeling is”.
Ten Wolde: “Het gaat niet om bepalingen in de wet, maar om regelingen van de Verzekeringskamer”.
Van der Heide: “Als we de criteria nu al laten vallen, worden we ongeloofwaardig”.

Reageer op dit artikel