nieuws

‘Werkgeverscollectiviteiten zijn onmisbaar’

Archief

Met werkgeverscollectiviteiten kunnen niet alleen besparingen worden worden bereikt bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, maar ook in de basisverzekering. Dit blijkt uit onderzoeken van de bureaus Nyfer en SEO in opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Volgens Nyfer kan jaarlijks zo’n e 2,5 miljard, oftewel 10% van de kosten van de basisverzekering, worden bespaard.

In de nieuwe zorgverzekering zijn collectiviteiten niet langer gebaseerd op het risico van een groep werknemers, maar slechts op aantallen. Het kan dus straks gaan om een groep buurtbewoners of een sportvereniging. Het Verbond van Verzekeraars ziet daar niets in en dit wordt bevestigd in de rapporten van Nyfer en SEO.
Werkgeverscollectiviteiten vormen namelijk de noodzakelijke scharnier tussen zorg en sociale zekerheid. Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kosten jaarlijks zo’n e 15 miljard waarvan e 5 miljard werkgebonden is en dus vermijdbaar. Uitsluitend bij een rechtstreekse premierelatie tussen werkgevers en verzekeraars kunnen die kosten worden gedrukt. Werkgevers moeten dan ook de mogelijkheid krijgen om een deel van de verplichte werkgeverspremie niet te storten in de centrale vereveningskas, maar die aan te wenden voor korting op collectiviteiten. @PLI = Nyfer – die zijn visie heeft vastgelegd in het rapport ‘Gezondheidszorg en welvaart’ – is het niet eens met de opvatting van de overheid dat verzekeraars via werkgeverscollectiviteiten krenten uit de pap kunnen vissen. Dat wordt namelijk verhinderd door het systeem van verevening vanuit de centrale kas.
Veertig AMvB’s
Op een bijeenkomst van het Verbond waarop beide rapporten werden gepresenteerd en waarop deskundigen uit diverse disciplines hierover discussie voerden, kwam ter sprake welke collectiviteiten straks mogelijk zijn. Zelfs ‘vakbondscollectiviteiten’, dus collectiviteiten voor hele bedrijfstakken, werden genoemd. “Die mogelijkheid bestaat”, zei Ton Heerts, lid van het federatiebestuur van de FNV. “Er zijn al leden van het Verbond langs geweest om hierover te praten.” Heerts vindt overigens dat collectiviteiten zich vooral moeten toespitsen op de aanvullende verzekeringen. “Dan kun je, bijvoorbeeld door een uitgebreide dekking fysiotherapie, het contract toesnijden op de doelgroep”.
Cees Oudshoorn, directeur economische zaken van VNO-NCW is over de verplichte werkgeversbijdrage en de geringe invloed van werkgevers niet te spreken. “De werkgevers moeten wel betalen, maar mogen niets bepalen.”
Nyfer-directeur Leo van der Geest opperde op de bijeenkomst dat het vereveningssysteem ertoe zou kunnen leiden dat de verzekeraars hun claims op de centrale kas cruciaal stellen. Hij vreest dus een miljardendans rond de kas. Bovendien vindt hij dat van het voorgestelde systeem van verevening achteraf te weinig prikkels uitgaan. “Een verevening vooraf is beter.” Een groot struikelblok in het plan vindt Van der Geest dat er nog veel via AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur) moet worden ingevuld. “Het gaat daarbij om ruim veertig AMvB’s. Er is dus nog te veel onzekerheid.”
Verbondsvariant
Het SEO-rapport ‘Zorgstelsels vergeleken’, handelt vooral over de marktwerking. In het rapport wordt het ‘Plan Hoogervorst’ vergeleken met een model dat het Verbond heeft ontwikkeld. Het Verbond vindt dat de omvang van het pakket zoveel mogelijk aan de markt moet worden overgelaten, maar dat het in ieder geval kleiner moet dan het huidige ziekenfondspakket. Er moet acceptatieplicht zijn voor een bepaald minimum aan dekkingen. De verzekerden betalen een geheel nominale premie die de helft van de kosten dekt en de werkgevers betalen de andere helft. Ouders moeten kinderpremie betalen, maar deze moet worden gecompenseerd via de kinderbijslag. Er vindt geen premiedifferentiatie naar risico plaats. In verband met de gewenste marktwerking wordt het vereveningssysteem zo grofmazig mogelijk. Ook wil het Verbond geen contracteerplicht voor de zorg en geen door de overheid vastgestelde maximumprijzen.
De SEO komt tot de conclusie, dat de Verbondvariant – door de grotere rol van de werkgevers – tot meer kostenbesparing leidt dan het Plan Hoogervorst. De koopkrachteffecten ontlopen elkaar niet veel, maar volgens de Verbondsvariant zijn de lager inkomens beter uit dan bij het Plan Hoogervorst.
“Dit is alweer het zoveelste plan en de zoveelste keer dat collectiviteiten ter discussie staan”, zei Verbondsvoorzitter Paul Overmars die de discussiebijeenkomst opende.

Reageer op dit artikel