nieuws

Werkgevers kunnen WGA-risico tien jaar zelf dragen

Archief

Vanaf 2007 kunnen werkgevers ervoor kiezen het WGA-risico van hun werknemers tien jaar lang voor eigen rekening te nemen. Daarnaast heeft het kabinet ingestemd met een wetsvoorstel van minister De Geus (SZW) om de WIA aan te passen voor hogere inkomens.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Geus om werkgevers de mogelijkheid te bieden het WGA-risico (regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) tien jaar lang voor eigen rekening te nemen. Dat houdt in dat zij de uitkering dan zelf betalen of dit risico onderbrengen bij een particuliere verzekeraar. Het alternatief is publieke verzekering bij het UWV.
Particuliere verzekeraars zijn wettelijk verplicht een financiële buffer op te bouwen om toekomstige uitkeringen te kunnen betalen. Dit geldt echter niet voor het UWV. Omdat de premies van particuliere verzekeraars daardoor hoger uit zouden vallen dan die van het UWV, komt er een tijdelijke opslag op de WGA-premie van het UWV. De regering heeft toegezegd dat werkgevers voor deze hogere private en publieke premies in de aanloopfase worden gecompenseerd door een extra verlaging van de basispremie voor arbeidsongeschiktheid.
TNO-onderzoek
“Hoe langer de duur van de eigenrisicoperiode, hoe groter de prikkel om te reïntegreren wordt voor de werkgevers”, schrijft De Geus in een brief aan de Tweede Kamer. Ook uit een onderzoek van TNO – dat is uitgevoerd in opdracht van het Verbond van Verzekeraars – komt naar voren dat het aannemelijk is dat een langere duur van de eigenrisicoperiode voor de WGA zal leiden tot extra investeringen van eigenrisicodragers en verzekeraars in reïntegratie. Het rapport ‘Verzekerd van een effectieve prikkel’ van TNO geeft volgens De Geus geen aanleiding tot nieuwe beleidsmatige inzichten ten aanzien van de uitvoering van de WGA.
Hogere inkomens
Het kabinet heeft tevens ingestemd met een voorstel van De Geus om de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) per 1 januari aan te passen voor de hogere inkomens. Zonder deze aanpassing krijgen mensen die meer dan het maximumdagloon verdienen (_ 43.848 per jaar), geen uitkering als ze gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn maar naar vermogen werken en daarmee het maximumdagloon verdienen. Het kabinet vindt het onjuist dat mensen die door gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid (fors) loonverlies lijden en aan alle voorwaarden voor het recht op uitkering voldoen, toch geen uitkering krijgen. Het wetsvoorstel wordt voor spoedadvies naar de Raad van State gestuurd.

Reageer op dit artikel