nieuws

Werkgevers: geen aanpak werkdruk op bedrijfstakniveau

Archief

De werkgevers in het verzekeringsbedrijf hebben in de tweede ronde van de cao-onderhandelingen gezegd niet te willen meewerken aan een ‘modelaanpak’ werkdruk voor de gehele bedrijfstak. Zij stellen zich op het standpunt dat bestrijding van de werkdruk op ondernemingsniveau moet worden aangepakt.

De vakbonden streven juist wel naar een modelaanpak voor de gehele bedrijfstak. “Wij vinden dat de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Sant moeten worden overgenomen. Eén van de aanbevelingen is een modelaanpak voor de branche. Met deze modelaanpak kan de theorie in praktijk worden gebracht”, reageert Unie-bestuurder Dirk Kramer.
Het Verbond van Verzekeraars komt wel tegemoet aan een andere aanbeveling van Sant, namelijk het geven van voorlichting. Het Verbond zal een brochure uitgeven die in de gehele bedrijfstak wordt verspreid. Verder zal het Verbond werkconferenties organiseren om het probleem van werkdruk in voorlichtende zin onder de aandacht te brengen.
Oorzaken
Uit het onderzoeksrapport van Sant Organisatieadviseurs blijkt wel dat verzekeringsmaatschappijen werkdruk als een actueel en serieus probleem erkennen.
Als externe oorzaken van werkdruk noemt Sant de groeiende vraag naar producten en diensten, vragen over nieuwe producten die geïntroduceerd worden en de mondigheid van de klant. Een belangrijke factor is ook de krappe arbeidsmarkt die tot openstaande vacatures leidt.
Als interne oorzaken worden genoemd: de reorganisaties die in veel bedrijven plaatsvinden en de kwaliteit van de organisatie die achterblijft bij ontwikkelingen in de markt. Maatschappijen kampen veelal nog met verouderde structuren en systemen en vernieuwing hiervan levert weer tal van nieuwe problemen op.
Ad hoc
De maatregelen die genomen worden zijn zeer divers van aard. Deze variëren van gerichte training van medewerkers en leidinggevenden tot uitbreiding van de capaciteit en flexiblisering van werktijden en tot het aanpassen en vernieuwen van de werkorganisatie en de IT-systemen.
Opvallend is verder dat in de meeste situaties gestart wordt met een aanpak van werkdruk op basis van oppervlakkige analyses. De gekozen aanpak is ad hoc en nog weinig preventief van karakter.
Uit de gesprekken die Sant heeft gevoerd met de bedrijven komt naar voren dat er weinig aandacht is voor de beoogde effecten van maatregelen. Geen enkel bedrijf kan op basis van metingen aangeven wat de aanpak van werkdruk oplevert.
Bij de betrokken bedrijven zijn op afdelingen of binnen bedrijfsonderdelen initiatieven aangetroffen, die volgens Sant getypeerd kunnen worden als ‘best practice’. Het werven van personeel door middel van meer onorthodoxe methoden zoals het uitloven van premies aan medewerkers bij het aanbrengen van nieuwe collega’s, alsmede het opdelen van teams in kleinere werkeenheden zijn voorbeelden van ‘best practices’.
Deze initiatieven hebben daadwerkelijk geleid tot terugdringing van werkdruk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de toegenomen werktevredenheid, afname van klachten van klanten, het aanmerkelijk verminderen van werkvoorraden en lager ziekteverzuim.
Aanbevelingen
Op grond van het onderzoek komt Sant tot de aanbeveling om op het niveau van de bedrijfstak gezamenlijk te blijven werken aan het creëren van de voorwaarden en hulpmiddelen voor een aanpak op bedrijfsniveau. “Hoewel de ‘best practices’ laten zien dat in de praktijk effectieve oplossingen voor werkdruk kunnen worden gevonden, verdient het aanbeveling om ‘kwaliteitsprojecten’ op te zetten. Deze moeten leiden tot een ‘modelaanpak’ voor de bedrijfstak”, aldus Sant.

Reageer op dit artikel