nieuws

Werkgever haalt en houdt werknemer binnen de poort met totaalpakket

Archief

door Arjan Oortgiesen

Werkgevers zijn steeds meer in voor een EB-pakket dat alle zorg uit handen neemt. Niet alleen de verzekeringen, maar ook aanvullende diensten, zoals kinderopvang en bedrijfsfitness. Achmea werkt al enkele jaren aan zo’n uitgebreid concept voor bedrijven: het Company Benefits Concept. Arjan Oortgiesen, directeur Achmea Inkomensverzekeringen, legt uit welke gedachten hieraan ten grondslag liggen.
Werkgevers zitten niet op polissen te wachten, maar willen eenvoudige en complete oplossingen die verder gaan dan de opstapeling van een aantal deeloplossingen.
Was het zo dat een aantal jaren geleden werkgevers zich met name richten op het afdekken van een risico (bijvoorbeeld het ziekterisico) of het regelen van een bepaalde arbeidsvoorwaarde (pensioen of spaarloonregeling), nu richten ze zich meer op het oplossen van een bepaalde problematiek in hun onderneming die te maken heeft met het personeel. Dit kan betekenen dat zij graag aantrekkelijk willen zijn voor nieuw personeel op de schaarse arbeidsmarkt en tegelijkertijd goed personeel willen binnen houden of dat zij een oplossing willen hebben voor het arbeidsverzuim in hun onderneming. En dit alles vanuit het perspectief dat dit hun zo min mogelijk tijd kost en alles transparant, snel en duidelijk is geregeld.
Trends die deze ontwikkeling nog hebben versterkt zijn de opkomst van de 24-uurs economie, de individualisering van de behoeften van werknemers en de hieraan gekoppelde opkomst van flexibele arbeidsvoorwaarden. Ook het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor het ziekteverzuim en het arbeidsongeschiktheidsrisico door de overheid aan werkgevers speelt een rol.
Dienstverlening
Om aan de wensen van werkgevers en werknemers tegemoet te komen, heeft Achmea het Company Benefits-concept ontwikkeld. Een concept dat gericht is op de werkgever en op de werknemer. Het moet de onderneming dienen, zodat het de werkgever en de werknemer ten goede komt.
Dit concept bestaat niet alleen uit verzekeringsproducten, maar ook uit dienstverlening. Het gehele pakket van ziekenfonds-, ziektekosten-, inkomens- en pensioenverzekeringen en personeelsvoorzieningen (fringe benefits) valt eronder, met hieraan gekoppeld dienstverlening op het gebied van preventie en reïntegratie, administratie, arbeidsvoorwaardencommunicatie en arbeidsvoorwaardenadvies.
Gezonde onderneming
Door de privatisering van de risico’s met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid is de verantwoordelijkheid van de werkgever voor het ziekteverzuim in zijn onderneming en de instroom in de WAO sterk toegenomen.
Het gezond houden van de werknemers is een belangrijk thema als het gaat om de winst- en verliesrekening van de onderneming. Veelal concentreren we ons op de loonkosten van de zieke werknemer en vergeten we dat deze werknemer ook moet worden vervangen.
Bleef het echter maar hierbij. Vaak gaat dit ook gepaard met kwaliteitsverlies (immers de vervangende werknemer is vaak minder ervaren) of een verlaagde productiviteit (de werknemer moet worden ingewerkt). Inschattingen geven aan dat de zogeheten vervangingskosten ongeveer anderhalf maal de loonkosten zijn van de zieke werknemer (àls de werknemer al kan worden vervangen, want in een krappe arbeidsmarkt valt dat niet mee). Het uiteindelijke gevolg kan zijn dat het bedrijf niet op tijd zijn producten kan leveren of dat het zelfs helemaal niet kan leveren. Dan is zelfs de continuïteit van het bedrijf in gevaar.
Om de werkgever te ondersteunen, hebben wij in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van dienstverlening. Zo werd al in de beginjaren negentig geïnvesteerd in diensten op het gebied van wachtlijstbemiddeling, reïntegratie en bedrijfsadvisering op het gebied van arbeid en gezondheid. Inmiddels is het bedrijf Argonaut opgericht dat een samenhangend aanbod levert op het gebied van preventie en reïntegratie. Zo worden via dit bedrijf diensten geleverd gericht op het reïntegreren van werknemers (diensten die uitval als gevolg van psychische klachten aan het bewegingsapparaat en beroepsziekten terugdringen), het aanpassen van de werkplek en hiermee samenhangende arbeidsdeskundige adviezen en arbeidsbemiddeling.
Daarnaast is bedrijfsbrede advisering met betrekking tot arbeid en gezondheid een onderdeel van het dienstenpakket. Door de fusie met de GAK Holding (mede-eigenaar van Argonaut) waaronder twee arbodiensten vallen (Arbo Groep Gak en Arbo Management Groep) wordt nog een belangrijke impuls gegeven aan deze dienstverlening. Door de combinatie zorg- en inkomensverzekering en de hierboven genoemde dienstverlening kan een samenhangende keten worden geboden bestaande uit inkomensbescherming en dienstverlening die gericht is op een gezond arbeidsklimaat.
Papierwinkel
Uit diverse onderzoeken blijkt dat werkgevers af willen via van de papierwinkel die ze nu op hun bureau krijgen. Administratief gemak is een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. Ze willen namelijk alle informatie die nodig is voor de diverse productadministraties op één manier doorgeven, bijvoorbeeld door het gebruik van een intranet of Internet, diskettes of andere toepassingen. Zo wordt een ziek- en herstelmelding zowel gebruikt door een arbodienst als een inkomensverzekeraar en zijn loongegevens zowel voor de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds als voor de inkomensverzekeraar van belang.
Door externe integratie met de klanten en een goede organisatie van de invoer van de gegevens kan de papierwinkel voor de werkgever worden beperkt. In de afgelopen periode is door Achmea het nodige geïnvesteerd om oplossingen te ontwikkelen die administratief gemak bieden, een ontwikkeling die nog niet is voltooid.
Werknemers binden
Flexibele arbeidsvoorwaarden zijn meer en meer een belangrijk aspect bij de keuze van werknemers voor een bedrijf. Ze willen keuzes kunnen maken ten aanzien van pensioen, vakantiedagen, sabbatical leave en het al dan niet gebruik maken van een aanbod van aanvullende personeelvoorzieningen (fringe-benefits). Verder is een werkgever aantrekkelijk als allerlei diensten beschikbaar zijn zoals kinderopvang en bedrijfsfitness; vandaar dat sinds kort via Achmea Health Services fitness wordt aangeboden.
Arbeidsvoorwaardenkeuzesystemen (cafetaria-systemen) zijn in toenemende mate onderdeel van cao-onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Centraal Beheer, een van de onderdelen van Achmea, was een pionier op het gebied van dergelijke toepassingen en was de eerste werkgever in Nederland die een cafetariasysteem mogelijk maakte voor haar werknemers. De eigen cao van Achmea is hierop gebaseerd. De ervaringen die wij hiermee hebben opgedaan met onze eigen werknemers worden ook gebruikt om werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties te adviseren bij het ontwikkelen van dergelijke systemen.

Reageer op dit artikel