nieuws

Wegmeubilair en onverzekerden baren Waarborgfonds zorgen

Archief

Het Waarborgfonds Motorverkeer heeft vorig jaar voor # 67,4 (63,8) mln aan schadevergoedingen uitgekeerd. Dat is een veel kleinere stijging dan in 2002, toen de schadelast met een kwart toenam. Desondanks maakt het fonds zich zorgen: over schade aan het wegmeubilair en schade veroorzaakt door onverzekerde motorvoertuigen. “Onverzekerd rijden is gewoon asociaal”, vindt directeur Frits Blees.

Onverzekerde motorvoertuigen veroorzaakten vorig jaar voor ruim # 8,2 mln aan schade. Dat is minder dan het jaar ervoor, toen # 9,5 mln aan schade werd gemeld. Het aantal claims dat op niet-verzekerden betrekking had, is echter voor het eerst in jaren weer gestegen: van 3.081 tot 3.387. Blees noemt die ontwikkeling verontrustend. Het aantal onverzekerde automobilisten lijkt toe te nemen. “Er waren het afgelopen jaar 10% meer schades door onverzekerde automobilisten, terwijl het hele Nederlandse wagenpark maar 2% groeide. Omdat in de meeste gevallen de schade niet kan worden verhaald, worden de kosten uiteindelijk gedragen door de verzekerde meerderheid.” Blees wil daar verandering in brengen. “Want onverzekerd rijden is uiteindelijk gewoon asociaal.”
Het bedrag dat op onverzekerden wordt verhaald, stijgt niet. Het aandeel verhaalde schades daalt dus per saldo. “Deels is deze trend te verklaren uit de effecten van de Wet schuldsanering natuurlijke personen, waarop steeds meer aansprakelijken een beroep doen en die een grens stelt aan de duur van afbetalingsregelingen.” Toch denkt het Waarborgfonds dit jaar door een intensievere aanpak meer schade op onverzekerden te kunnen verhalen.
Blees vindt dat ons land voor de aanpak van onverzekerd rondrijden moet kijken naar Duitsland, waar de nummerplaat van de auto wordt geschroefd als de dekking is vervallen, en naar Zweden, waar onverzekerde autobezitters hoge boetes krijgen.
De grootste stijging in uitbetaalde schade is te vinden in de categorie doorgereden daders, die de meeste claims veroorzaakt: er werd # 56,6 (51,7) mln uitgekeerd. Voor schades veroorzaakt met gestolen voertuigen werd # 2,3 (2,1) mln uitgekeerd, terwijl de uitbetaalde vergoedingen voor schade door gemoedsbezwaarden meer dan de helft daalde tot # 239.000 (552.000).
Wegmeubilair
In totaal werden bij het Waarborgfonds 62.178 claims geregistreerd, tegen 60.705 in 2002. Positief is de ontwikkeling in het aantal personenschadeclaims. Het aantal claims vertoont sinds 2000 een dalende lijn; vorig jaar daalde het aantal met honderd tot 1.617. Het aantal parkeerschadeclaims (35.736) bleef ongeveer gelijk, net als het aantal binnengekomen meldingen van schade in het rijdend verkeer (7.590).
De stijging van het aantal claims komt volledig op het conto van beschadigingen aan wegmeubilair. In die categorie werden 17.235 claims geboekt, 10% meer dan in 2002. Overigens is die stijging nog een stuk minder dan het jaar ervoor, toen 52% meer wegmeubilairschades werden gemeld.
Om de schadelast te beperken, kijkt het Waarborgfonds of op het behandelingsproces bespaard kan worden en of het aantal claims kan worden beperkt. Er wordt overlegd met Rijkswaterstaat of schade aan wegmeubilair niet door middel van een jaarlijkse afkoopsom zou kunnen worden vergoed. “Dat betekent minder werk op dossierniveau. Vooral aan de kant van de claimende partij valt hier veel winst te behalen”, aldus het Waarborgfonds, dat het overleg traag vindt verlopen.
Daarnaast vindt het fonds dat wegmeubilairbeheerders, net als particulieren, meer werk moeten maken van het achterhalen van de aansprakelijke. “Het lijkt erop dat het bestaan van het Waarborgfonds Motorverkeer de urgentie die gevoeld zou moeten worden als wij er niet zouden zijn, enigszins vermindert. Bij omvangrijke schades laten wij het door ons ingeschakelde expertisebureau ook ‘detectiefje’ spelen en dat levert in een aantal gevallen de werkelijke dader op. Wat wij kunnen, moet de exploitant van het wegmeubilair ook voor elkaar kunnen krijgen.”
Resultaten
De totale schadelast groeide tot # 77,0 (70,8) mln, terwijl aan bijdragen van verzekeraars en staat # 63,7 (62,5) mln werd ontvangen. Het operationele resultaat bleef negatief: # -5,1 (-7,6) mln. Vooral door verkoop van beleggingen resteert, na optelling van de inkomsten uit financierings- en beleggingsactiviteiten, een positief resultaat van # 12,6 (2,0) mln.
De post buitengerechtelijke kosten is toegenomen tot # 2,0 (1,8) mln. “Enerzijds komt het steeds vaker voor dat de benadeelde zich ook bij louter materiële schade laat bijstaan door een belangenbehartiger. Daarnaast lijken de tarieven voor belangenbehartigers veel sneller te stijgen dan andere schadecomponenten. In dit verband juichen wij ontwikkelingen toe om te komen tot normering van de kosten buiten rechte bij personenschade.”
De doorlooptijd van een claim daalde gemiddeld minder snel dan was gehoopt (van 48 naar 47 werkdagen), door een relatief hoog ziekteverzuim en de overgang naar digitale dossierafhandeling. In het eerste kwartaal is de doorlooptijd wél sterk verkort: een dossier werd gemiddeld in 37 dagen afgehandeld.
Mastodonten op verkeersdrempels
De directie van het Waarborgfonds waagt zich in het jaarverslag aan een aantal toekomstvoorspellingen. Zo zou in 2015 best een verkeersvergunning kunnen worden ingevoerd, waarbij men jaren moet wachten voordat een auto mag worden aangeschaft. Daarnaast denken Blees c.s. dat doorrijders door allerlei informatiesystemen in de toekomst in korte tijd kunnen worden achterhaald, terwijl anderzijds schade aan wegmeubilair sterk zal stijgen door technologische ontwikkelingen.
Er wordt tot slot gedroomd van een speciale pas die de auto blokkeert als de verzekeringspremie niet is betaald. Hoe irreëel sommige ideeën ook lijken, volgens de directie gaan ontwikkelingen vaak sneller dan vooraf gedacht. “De toekomst is vaak dichterbij dan hij lijkt. Want wie had, bijvoorbeeld, vijftien jaar terug gedacht dat een aanzienlijk deel van het Nederlandse wagenpark zou bestaan uit overmaatse vierwielaangedreven mastodonten die geen ruiger terrein onder de banden krijgen dan een 30-kilometergebied met verkeersdrempels?”
Schadelast Waarborgfonds schade- schade- parkeer- weg- rijdende personen- claims last schade meub. schade schade 1999 54.669 47,1 20,2 7,9 8,0 10,9 2000 56.490 51,9 21,2 9,8 9,3 11,6 2001 60.232 51,1 22,9 9,7 9,5 9,0 2002 60.705 63,8 25,7 14,7 10,4 13,1 2003 62.178 67,4 29,9 15,0 11,3 11,2 (schadelast: uitgekeerde schade x # mln)
Frits Blees: “Wat wij kunnen, kunnen wegmeubilairbeheerders ook”.

Reageer op dit artikel