nieuws

‘Wees zorgvuldig bij inschakeling van een reconditioneringsbedrijf’

Archief

Brandverzekeraars dienen bij de inschakeling van een reconditioneringsbedrijf na een schadegeval zorgvuldig schriftelijk te communiceren met de verzekerde. Vooraf moet duidelijk worden gemaakt wat de consequenties zijn voor de hoogte van de schade-uitkering, ook indien er sprake is van onderverzekering. Dit adviseert de Raad van Toezicht Verzekeringen in een recente uitspraak.

De Raad van Toezicht stelt verder, dat waar mogelijk de verzekerde nog enige bedenktijd moet krijgen alvorens akkoord te gaan met inschakeling van het reconditioneringsbedrijf. Verzekeraars zouden deze gedragslijn vanaf 1 januari 2007 moeten gaan toepassen.
Het advies van de Raad komt voort uit de behandeling van een klacht van een verzekerde wiens inboedel was verzekerd voor _ 29.346. Volgens een akte van taxatie bedroeg de waarde van de inboedel vóór de brand evenwel _ 50.000.
De door verzekeraar ingeschakelde expert had de schade vastgesteld op _ 35.000. Dit was met inbegrip van de kosten (_ 17.732,12) van een reconditioneringsbedrijf dat de inboedel heeft gereinigd.
Verzekeraar heeft uitkering gedaan op basis van onderverzekering. Van deze uitkering heeft hij de kosten van het reconditioneringsbedrijf rechtstreeks betaald, op grond van een door klager ondertekende akte van cessie.
Onder druk
In zijn klacht bij de Raad van Toezicht verklaarde de verzekerde, dat het reconditioneringsbedrijf tegen hem had gezegd dat het zijn woning niet mocht betreden voordat hij (klager) een akte van cessie en een opdrachtbevestiging had ondertekend. Hij had toen (“onder druk van verzekeraar”) getekend.
In die akte staat dat de herstelkosten nader worden vastgesteld.
Blijkens de verklaring van het reconditioneringsbedrijf zijn de kosten ten bedrage van _ 17.732,12 op de akte van cessie ingevuld na goedkeuring door de expert van verzekeraar. Klager zegt nimmer ingestemd met deze hem in rekening gebrachte reinigingskosten en bestempelt de akte van cessie als niet rechtsgeldig.
Gebruikelijk
De verzekeraar stelt in zijn verweer, dat het reconditioneringsbedrijf heeft gehandeld zoals in dergelijke gevallen gebruikelijk is.
Zowel de door hem ingeschakelde expert als het reconditioneringsbedrijf hebben de gebruikelijke gang van zaken na een dergelijke brand uitvoerig aan klager uiteengezet. Vervolgens heeft klager de opdrachtbevestiging en de akte van cessie ondertekend.
Contra-expert
Toen klager zich niet in het door de expert vastgestelde bedrag kon vinden, is volgens de verzekeraar in goed overleg een contra-expert ingeschakeld. Beide experts hebben volledige overeenstemming bereikt over het eerder door de expert van verzekeraar vastgestelde schadebedrag en hebben een akte van taxatie ondertekend. Voordat de expert van klager de akte van taxatie ondertekende, heeft deze de advocaat van klager om een reactie gevraagd. Blijkens een brief van de contra-expert week de gang van zaken direct na de brand niet af van hetgeen gebruikelijk is.
Oordeel van de Raad
Met name het feit dat de door klager ingeschakelde expert met de vastgestelde schadebedragen akkoord is gegaan, “geeft de Raad geen aanleiding tot het oordeel dat verzekeraar door de wijze waarop hij de schade van klager heeft afgewikkeld, de goede naam van het verzekeringsbedrijf heeft geschaad”.
“Wel verdient het naar het oordeel van de Raad aanbeveling dat verzekeraars voortaan – vanaf 1 januari 2007 -, in een geval als het onderhavige, waarin een door de verzekeraar of de expert naar voren geschoven reconditioneringsbedrijf belast wordt met reiniging en herstel van een beschadigde inboedel, ervoor zorgdragen dat de verzekerde vooraf schriftelijk goed geïnformeerd wordt over de aard en het doel van de daarmee gepaard gaande werkzaamheden van dat bedrijf, de door dat bedrijf daarvoor in rekening te brengen kosten en de consequenties daarvan voor de hoogte van de schade-uitkering, ook in het geval dat er sprake blijkt te zijn van onderverzekering, en dat de verzekerde na deze informatieverstrekking waar mogelijk nog enige bedenktijd krijgt voor de beslissing of hij al of niet van de diensten van het reconditioneringsbedrijf gebruik zal maken.”
De Raad verklaarde de klacht ongegrond.

Reageer op dit artikel