nieuws

WCK biedt consument soms onvoldoende bescherming

Archief

De Wet op het Consumenten Krediet (WCK) heeft tot doel de kredietvragende consument te beschermen tegen ‘gevaren’ die verbonden zijn aan het sluiten van een persoonlijke lening, of een doorlopend krediet. Niet alles is echter goed geregeld in de WCK. AUT = door Arnoud Bosch

Op onderdelen als overcreditering, woekerrente, kredietaanbod tegen sessie, en het in rekening brengen van ontoelaatbare kosten (aanvraagkosten, vertragings- en incassokosten hoger dan oorspronkelijke rentepercentage) beantwoordt de wet ruimschoots aan de verwachtingen. Echter, de bepalingen met betrekking tot (misleidende) reclame, en kosten van vervroegd aflossen is de wet niet consistent met haar doelstelling.
Misleidende reclame
Allereerst de misleidende reclame. Als een consument de advertenties in de televisiegidsen over consumptief krediet leest, wordt hij geconfronteerd met de steeds terugkerende slogan: ‘Onderstaande bedragen zijn individueel maatwerk; informeer dus even naar uw persoonlijke mogelijkheden’.
Hieruit blijkt dat de gepubliceerde tarieven in de advertentie niet geschikt zijn voor de massa. Nee, men moet telefonisch opvragen welke financiële oplossing de geldverstrekker voor hem of haar in petto heeft. Die oplossing is een ander (lees: hoger) tarief waarmee de betrokken geldgever daarom liever niet adverteert.
Mijn stelling is dat hiermee de WCK niet consequent wordt uitgevoerd met betrekking tot het verschaffen van eerlijke voorlichting aan de (nietsvermoedende) consument. Verder zijn de gepubliceerde tarieven vaak mede gebaseerd op het sluiten van een tweede hypotheek, hetgeen in de regel niet in de advertentie staat vermeld. Ook wordt daarin geen melding gemaakt van het feit dat de rentevaste periode slechts zestig maanden bedraagt bij een contractstermijn van 120 maanden of langer.
Boete vervroegd aflossen
Hiermee kom ik op een tweede punt dat niet goed is geregeld in de WCK, waardoor de wet onvoldoende bescherming biedt aan de consument. De boete voor het vervroegd aflossen wordt over de volle looptijd gerekend en niet over de rentevaste termijn van de persoonlijke lening.
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de door geldverstrekkers aangeboden (lage) rentetarieven, indien deze daadwerkelijk worden verstrekt, reeds zijn voorgefinancierd met de vervroegde aflossing na ongeveer 24 tot 36 maanden van de contractslooptijd. In de WCK is vastgelegd dat de boete voor het vervroegd aflossen van een krediet met een vaste looptijd nooit hoger mag zijn dan 5%, 3% en 2% bij aflossing van het krediet na het verstrijken van respectievelijk maximaal 1/5, 2/5, en 3/5 deel van de looptijd. De boeteregeling kan altijd worden toegepast op vervroegde aflossingen, zelfs al is de marktrente omhoog gegaan.
Het boetesysteem werkt goed als de rentevaste termijn van de persoonlijke lening is gemaximeerd tot zestig maanden, zoals bij veel geldverstrekkers gebruikelijk is. In toenemende mate echter wordt een langere contractsperiode gekozen van maximaal 120 maanden. Daardoor ontstaat de gekke situatie dat bij een vervroegde aflossing van de persoonlijke lening na 61 maanden nog steeds een boeterente moet worden betaald over de hoofdsom.
Een voorbeeld maakt dit duidelijk. Er wordt een vaste lening van f 50.000 gesloten met een maandtermijn van f 618.85 (8,8% effectieve rente) en contractstermijn van 120, respectievelijk 61 maanden. Hieruit volgt een groot verschil in boete:
Contracttermijn in maanden: 120 120 120 Restlooptijd in maanden: 107 83 61 Boete: f 2.500 f 1.500 f 1.000 Pro-restosom: f 46.387 f 38.785 f 29.786 Inlossing: f 48.887 f 40.285 f 30.786
Contracttermijn in maanden: 61 61 61 Restlooptijd in maanden: 48 24 0 Boete: f 1.500 f 0 f 0 Pro-restosom f 46.387 f 38.785 f 29.786 Inlossing: f 47.887 f 38.785 f 29.786
Aanpassen WCK
Naar mijn mening dient de WCK zodanig te worden aangepast dat het onmogelijk wordt om te adverteren met maatwerkproducten die niet aan het grote publiek kunnen worden geleverd. Tevens dient in de advertentie vermeld te worden dat de rentevaste periode zestig maanden bedraagt. Verder mag de boete die op grond van de WCK kan worden geheven, niet worden berekend over een langere termijn dan de rentevaste periode. Hiermee zal dan tevens de mogelijkheid komen te vervallen tot voorfinanciering van de boete, zodat de consument beter in staat is om tarieven te vergelijken.
in Hillegom.

Reageer op dit artikel