nieuws

Waarborgfonds: van afdracht naar heffing

Archief

In de afgelopen maanden hebben op velerlei plaatsen discussies plaatsgevonden over de resultaten in de motorrijtuigensector waarbij conclusies zijn getrokken ten aanzien van de forse stijging van de schadelast. Naast het onderkennen van de directe oorzaken hiervan dringt de vraag zich op of niet tevens de systematiek van premieheffing aan een herbezinning toe is.

Jaarlijks wordt de verzekeringsnemer geconfronteerd met een premie die in zijn ogen uitsluitend bedoeld is ter afdekking van eventuele daadwerkelijke schade aan personen of zaken.
Dat de verzekeraar van de premie-inkomsten een deel afdraagt aan het Waarborgfonds is bij weinigen bekend. Er kan niet meer gesteld worden dat deze afdracht ten volle is doorberekend in de motorrijtuigpremie. Het Waarborgfonds zelf kampt met een sterke toename in claims en met een stijging van het gemiddelde schadebedrag, waarvan de oorzaak onder andere gezocht wordt in een veranderende publieksmentaliteit. Hierdoor vertoont de verplichte bijdrage aan het fonds door verzekeraars een jaarlijks stijgende lijn.
In deze gevallen wordt de verzekeraar als lastdrager gebruikt waardoor in toenemende mate oneigenlijke zaken het technisch resultaat beïnvloeden. Waarom niet de premiesystematiek van motorrijtuigen conformeren aan de werkwijze van de ziektekostenbranche (zie heffing MOOZ en WTZ), door dit soort kosten als aparte heffingen inzichtelijk te maken en naast de eigenlijke risicopremie ten laste te brengen van de motorrijtuigbezitter? Mogelijkerwijs zou hierbij de heffing van het Waarborgfonds een percentage van de risicopremie kunnen worden (uiteraard vóór toepassing van enige bonus/malus) en de VAR-heffing een onderwerp van cascodekking. Wellicht kan een dergelijke structurele aanpassing bijdragen aan een ommekeer in positieve zin.
Mr C.A.M. van Druenen Amsterdam

Reageer op dit artikel