nieuws

Waarborgfonds, groene kaartenbureau en Rialto bundelen facilitaire

Archief

Waarborgfonds, groene kaartenbureau en Rialto bundelen facilitaire

taken
Het Waarborgfonds Motorverkeer, Nederlands Bureau der Motorrijtuigenverzekeraars (‘groene kaartenbureau’) en autoverzekeraar voor zware risico’s Rialto gaan in de loop van dit jaar hun facilitaire diensten bundelen in de nieuwe coöperatieve vereniging 3P Service UA.
De vereniging gaat de beheersactiviteiten van de drie organisaties verzorgen, waaronder het beheer van het gezamenlijke kantoorgebouw in Rijswijk, de financiële administratie, informatietechnologie, P&O, en interne controle. “Door deze functies gemeenschappelijk te doen, neemt de kwetsbaarheid van de drie organisaties af”, meent de directie van het Waarborgfonds.
De kernprocessen van de drie bedrijven worden niet samengevoegd. Zo zullen commerciële activiteiten en schadebehandeling nog steeds afzonderlijk worden uitgevoerd. De privacy van bedrijfsgegevens is gewaarborgd. “Er wordt nauwlettend op toegezien dat medewerkers van de ene organisatie geen toegang krijgen tot gegevens van de andere in hetzelfde gebouw gevestigde bedrijven”, aldus het Waarborgfonds.
Schadeclaims
Het aantal ingediende claims bij het Waarborgfonds Motorverkeer daalde vorig jaar licht tot beneden het in 1997 bereikte ‘hoogepunt’: 49.694 (50.442). Het aantal afgehandelde schadeclaims daalde naar 48.992 (50.887). Dit komt door vertraging in de elektronische aanlevering van processen-verbaal en politierapporten via de Stichting PV, aldus het Waarborgfonds. “Daar is een nieuw geautomatiseerd systeem ingevoerd, wat met de nodige aanloopperikelen gepaard ging.” De vertraging ‘drukte’ met name de verwerking van schadeclaims door onbekende daders.
Het aantal toegekende schadeclaims daalde naar 41.654 (42.950), waarvan 38.978 (39.760) veroorzaakt door onbekende bestuurders. Deze hit-and-run-rijders zorgden voor een schadelast van f 71,0 (73,0) mln. De totale schadelast van de ingediende schadeclaims steeg met bijna 7% tot f 92,7 (92,3) mln, waarvan f 92,3 (91,5) mln werd uitgekeerd.
Inkomsten
De inkomsten van het Waarborgfonds Motorverkeer namen vorig jaar toe naar f 105,7 (99,7) mln, waaronder van verzekeraars f 105,3 (99,3) mln en de Staat f 0,4 (0,4) mln.
De schadelast (schade-uitkeringen plus schadereserve) beliep vorig jaar f 99,3 (99,8) mln. Het saldo van lasten en baten van het Waarborgfonds verbeterde opnieuw maar bleef licht negatief: f -0,5 (-4,7) mln.
De fondsbijdrage voor gekentekende motorrijtuigen is volgens de Wet op de Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht. In 1998 waren er bijna 7,0 (6,8) miljoen gekentekende en ruim 1 (1) miljoen niet-gekentekende motorrijtuigen. De bijdrage voor gekentekende en niet-gekentekende motorrijtuigen die door autoverzekeraars wordt opgebracht, is voor dit jaar niet veranderd. Een overzicht van de bijdrage voor gekentekende voertuigen over de laatste zeven jaar: 1993 12,30 1994 12,90 1995 14,40 1996 14,40 1997 14,40 1998 14,90 1999 14,90
Parkeerschades grootste schadepost
De categorie parkeerschades is in aantal en omvang de grootste schadepost voor het Waarborgfonds. De ingediende schades daalden naar 30.389 (30.977); de schadelast liep terug naar f 37,8 (40,0) mln. Door de vertraging in de aanlevering van politierapporten konden er vorig jaar 1.852 parkeerschades minder worden afgehandeld.
Het aantal geclaimde schades aan wegmeubilair steeg vorig jaar licht naar 10.243 (9.979) met een totale schadelast van f 15,6 (14,2) mln. Deze groei van bijna 10% is volgens het Waarborgfonds volledig toe te schrijven aan claims voor stukgereden lichtmasten.
De schadelast veroorzaakt door rijdend verkeer daalde naar f 16,2 (19,0) mln, verdeeld over een beduidend lager aantal ingediende claims: 7.288 (7.746). Het aantal afgehandelde claims liep eveneens terug naar 7.293 (7.866).
Schade door persoonlijk letsel of overlijden groeide fors naar f 23,1 (19,0) mln. Het aantal ingediende schadeclaims nam toe naar 1.774 (1.740), waarvan er 1.762 (1.610) konden worden afgehandeld. Schadelast Waarborgfonds schade- schade- parkeer- weg- rijdende personen- claims last schade meub. schade schade 1993 47.460 72,3 34,6 9,9 16,2 11,5 1994 47.480 79,5 35,4 10,4 18,2 15,4 1995 48.373 79,1 36,3 11,5 17,0 14,4 1996 49.258 84,1 37,0 13,3 18,8 14,9 1997 50.442 92,3 40,0 14,2 19,0 19,0 1998 49.694 92,7 37,8 15,6 16,2 23,1
Onverzekerde schade daalt met een kwart
Schade door onverzekerde automobilisten is vorig jaar opnieuw gedaald, zowel in aantal schadeclaims als in omvang van de schadelast. Het Waarborgfonds kreeg in 1998 2.977 schadeclaims binnen, 353 minder dan een jaar eerder. In de laatste vijf jaar is het aantal ingediende claims met een kwart teruggelopen. De verhaalde schade op onverzekerde bestuurders nam licht af tot f 3,4 (3,7) mln. Het aantal verwerkte nieuwe schadeclaims van gewetensbezwaarden daalde tot 37 (43), waarvan er 16 (15) werden toegewezen met een totaaluitkering van f 0,5 (0,8) mln. 1993 14,3 1994 17,2 1995 14,4 1996 14,2 1997 15,6 1998 18,3

Reageer op dit artikel