nieuws

Vrijstellingsregeling waarborg- en garantiefondsen in aantocht

Archief

In de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) zal alleen een vrijstelling worden opgenomen voor fondsen die waarborgen of garanties aanbieden die (uiteindelijk) ten gunste komen aan rechtspersonen. Dit schreef minister Zalm vorige week aan de Tweede Kamer.

Vanwege het specifieke karakter van waarborg- en garantiefondsen, hun bijzondere doelstelling en maatschappelijke rol is in de WFT een eigen regime voor de in die wet omschreven fondsen geïntroduceerd. Dit regime houdt in dat het verboden is om in Nederland op te treden als waarborg- of garantiefonds zonder een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar.
Het verbod geldt niet voor fondsen die onder overheidstoezicht staan, een overheidsgarantie hebben of binnen beperkte kring waarborgen of garanties aanbieden (bijvoorbeeld personeelsfondsen). Daarnaast is de mogelijkheid opgenomen om in de Vrijstellingsregeling WFT vrijstelling te regelen van het verbod.
Onderzoek
Eind mei heeft Zalm de Kamer toegezegd dat hij bij de presentatie van de Vrijstellingsregeling WFT zal ingaan op de markt en de omvang van de waarborg- en garantiefondsen in ons land. Hij heeft daartoe een onderzoek laten instellen. Daarbij is gebleken dat er in ons land circa honderd waarborg- en garantiefondsen actief zijn die onder het verbod van de WFT vallen zonder dat één van de genoemde wettelijke uitzonderingen van de WFT van toepassing is.
Hoewel uit het onderzoek blijkt dat waarborg- en garantiefondsen in verschillende modaliteiten voorkomen en in verschillende sectoren optreden, zijn er volgens Zalm enkele relevante karakteristieken te noemen. Het grootste deel van de fondsen is al geruime tijd actief op de markt, meestal langer dan tien jaar. Er zijn de afgelopen jaren weinig nieuwe toetreders geweest. Ongeveer de helft van alle fondsen keert zelden een compensatiebedrag uit.
Beperkte omvang
Het aantal gedupeerden aan wie een compensatiebedrag wordt uitgekeerd, is over het algemeen zeer beperkt (meestal één gedupeerde per gebeurtenis). Fondsen die waarborgen aanbieden die ten gunste komen van consumenten doen dit meestal voor beperkte bedragen. Ten aanzien van veel fondsen kan worden geconcludeerd dat een eventuele insolventie van deze fondsen beperkte gevolgen zal hebben voor de betrokken begunstigden. Daarentegen brengt een verzekeringsvergunning administratieve lasten met zich.
Professionaliteit begunstigde
Zalm schrijft: “Mede gelet op de resultaten van het onderzoek zal ik een vrijstelling opnemen waarbij de administratieve lasten
beperkt blijven voor waarborg- en garantiefondsen waarvoor, gelet op de professionaliteit van de begunstigde van de waarborg of garantie geen vergaande bescherming nodig is. Concreet betekent dit dat ik een vrijstelling zal opnemen die geldt voor fondsen die waarborgen of garanties aanbieden die (uiteindelijk) ten gunste komen aan rechtspersonen.” Hij beargumenteert dat van rechtspersonen kan worden verwacht dat zij, wanneer zij een waarborg of garantie van een dergelijk fonds krijgen, begrijpen dat dit niet een onder toezicht staande instelling betreft.”
“Ook zal ik een vrijstelling onder een voorwaarde opnemen voor fondsen die waarborgen aanbieden die (uiteindelijk) ten gunste komen aan consumenten. Voor deze categorie fondsen is, vanuit het oogpunt van consumentenbescherming, de voorwaarde gesteld dat de aangeboden waarborgen of garanties een verplichting van minder dan _ 10.000 per waarborg of garantie vertegenwoordigen. De vrijstelling bevestigt overigens dat de vrijgestelde fondsen niet tot doel hebben het maken van winst.”
Consultatie
De artikelen van de Vrijstellingsregeling WFT met betrekking tot de vrijstelling voor waarborg- en garantiefondsen zijn getoetst bij betrokken instellingen, de overige marktpartijen en De Nederlandsche Bank. In de toelichting bij de Vrijstellingsregeling zal Zalm op de reacties ingaan. Hij verwacht dat de vrijstellingsregeling nog deze maand zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

Reageer op dit artikel