nieuws

‘Vreemde woorden’ gebundeld

Archief

‘Vreemde woorden’ gebundeld

Per 1 juli 1994 is de eenwording van Europa weer een stap dichterbij gekomen. Ook voor verzekeringsmaatschappijen verdwijnen de landgrenzen. Eén van de directe gevolgen daarvan is, dat buitenlandse verzekeraars zich passief op de Nederlandse markt mogen gaan begeven. Deze ontwikkeling betekent ook, dat er nog meer dan nu al het geval is rekening moet worden gehouden met ‘vreemde talen’.
Juist voor de verzekeringsbranche, met zijn eigen specifieke vakjargon kan dit een probleem zijn. Want in een vak waarin nauwkeurigheid geboden is, kan vaak niet worden volstaan met een vertaling uit de losse pols. Met het woordenboek: ‘Viertalig woordenboek voor de verzekeringspraktijk’, met daarin opgenomen 2000 begrippen in het Nederlands, Duits, Engels en Frans is dit op te lossen. Vanuit elk van die talen zijn woorden en begrippen naar de drie andere vertaald. Per uitdrukking wordt in een oogopslag duidelijk wat de vertaling is in de drie andere talen.
Naast assurantietermen is in het boek een vertaling te vinden van de belangrijkste sociale en andere verzekeringswetten, en een aantal begrippen die uit de regelgeving van de Europese Unie voortvloeien. Bovendien zijn hier en daar toevoegingen geplaatst bij woorden die bijvoorbeeld in de context moeten worden gezien van: onderlingen, fiscaal, juridisch, rechtsbijstand of sociale zekerheid.
Viertalig woordenboek voor de verzekeringspraktijk, Nederlands, Duits, Engels, Frans. mr A.J. de Jonge, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer. ISBN 90 267 20181, f 69,50.
Wat te doen aan fraude?
Verzekeringsfraude is actueel. Bij de problematiek zijn verschillende belangengroepen betrokken: Justitie, verzekeringswereld, wetenschap en politiek, die allen het probleem onderkennen, maar een andere kijk hebben op mogelijke preventie, de controle en de bestraffing van fraude. Om de partijen met elkaar te laten discussiëren, organiseerde de Universiteit van Twente begin dit jaar een themadag. Naar aanleiding van het symposium ‘Verzekeringsfraude, een controle(erbaar) vraagstuk?’ is een symposiumbundel verschenen.
Een bijdrage in de bundel is van mr A.H. Westerman, coördinator publiek/private samenwerking bij het Verbond van Verzekeraars. Hij leidt de lezer in in het probleem van de fraude van de schadeverzekeringen. Hij gaat ervan uit, dat een controleerbare publiek/private samenwerking nodig is om de strijd tegen verzekeringsfraude doeltreffend te ondernemen. “De verzekeringsmarkt geeft inhoud aan het besef van de eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van fraude. Maar ook de overheid heeft een verantwoordelijkheid inzake het voorkomen van verzekeringsfraude. Politie, justitie en verzekeraars richten zich deels op dezelfde feitencomplexen. Politiemensen en schaderegelaars ontmoeten elkaar. De overheid zal moeten zorgdragen dat verzekeringen binnen bepaalde beperkingen goed kunnen werken, ook in het algemeen belang”, aldus Westerman.
Verzekeringsfraude: Inzicht in preventie, controle en repressie. E.G.M. van Schie, J.R. Nas (red.) Enschede, Universiteit Twente. ISBN 90 365 06 75 1. Bestellen: E.G.M. van Schie, tel: 053-89.33.27, f 36.
Belgische markt is veelzijdig
De Belgische verzekeringsmarkt lijdt onder hoge beheers- en distributiekosten, het té kleine formaat van de maatschappijen die niet aanleunen bij internationaal werkende groepen, en de vrij kleine omvang van de nationale markt zelf, die niet altijd over de nodige capaciteit beschikt om de zwaarste risico’s zelf te kunnen dragen.
Op een klein aantal uitzonderingen na, hebben de Belgische bedrijven het voorbeeld niet kunnen volgen van Zwitserse en Nederlandse Verzekeringsgroepen, die, ondanks een kleine lokale markt die zij goed in handen hebben weten te houden, een toonaangevende rol zijn gaan spelen op de wereldmarkten.
In het ‘Verzekeringscahier 1994’ getiteld De Europese markt, De visie van de Belgische verzekeraars, concludeert de Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen, dat de Belgische markt echter voldoende veelzijdig is om de Europese markt zonder vrees tegemoet te gaan: “De overheid heeft nooit stokken in de wielen gestoken van wie zich door een vorm van vrije dienstverlening avant la lettre liet verleiden. De Belgische markt is klaar voor de Europese uitdaging”.
Het boek geeft in vogelvlucht een indruk hoe onze zuiderburen aankijken tegen een Europese verzekeringsmarkt en welke rol zij daar zelf in denken te kunnen spelen. Aandacht wordt besteed aan regelgeving, produkten, prijzen en de veelheid van controles en wetgevingen.
De Europese Markt, De visie van de Belgische verzekeraars. Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen. Huis der Verzekering, de Meeûsplantsoen 29, B-1040 Brussel.
Europese regels in de praktijk
Het nieuwe Europese vergunningenstelsel is een feit. Met ingang van 1 juli 1994 is de ‘derde richtlijn’ van kracht, waarbij binnen de Europese Gemeenschap slecht één vergunning geldt. De bedoeling is dat het nieuwe systeem een aanzienlijke vereenvoudiging inhoud van de randvoorwaarden waaronder verzekeringsactiviteiten worden ondernomen. Ook de toezichtprocedure moet eenvoudiger zijn: invoering van één controle-instituut voor alle verzekeringsactiviteiten binnen de Europese Gemeenschap in de plaats van de twaalf afzonderlijke – en soms concurrerende – procedures.
In het langdurige proces van de totstandkoming van de derde richtlijn heeft het Comité Europeen des Assurances (CEA), het zogenaamde Europese verbond van verzekeraars, een actieve rol gespeeld. De CEA is ook verantwoordelijk voor de uitgave CEA Codification of European Insurance Directives. De vele overlappingen in de regelgeving en de extreme complexiteit van de nieuwe regels maken de derde richtlijn voor verzekerend Europa moeilijk te doorgronden. Daarom heeft CEA een bundel uitgegeven die bedoeld is als naslagwerk van richtlijnen in de dagelijkse praktijk. De uitgave maakt een onderscheid tussen leven en niet-leven en geeft naast definities van begrippen onder meer inzicht in de reikwijdte van artikelen en het toezicht. Bij verandering of aanpassing van de richtlijnen, zal het CEA zorgen voor de meest recente teksten.
CEA Codification of European Insurance Directives. In Engels, Frans of Duits te bestellen bij Comité Européen des Assurances, 3bis rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris. Mevr. Regina O’Rourke, tel:(1)44.83.11.74, fax:(1)47.70.03.75.

Reageer op dit artikel